Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STROSS stros4, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(stross 1644 osv. strådts 1646)
Etymologi
[liksom nor. strosse av t. strosse; av ovisst urspr. — Jfr STROSSA, v.2]
bergv. om ställe i gruva, där brytning, numera äv. sprängning (för utvidgning av en ort l. ett schakt o. d.) äger rum; särsk. om sådant ställe som utgörs av en (trappstegsliknande) avsats; jfr ORT, sbst.1 I 5, PALL, sbst.1 1. OxBr. 11: 233 (1644). Stross kallas uti grufvor en pall, eller en tvär afsättning af 2 à 3 alnars högd, uti en ort, eller uti bottnen af en grufva. Rinman 2: 854 (1789). (Borrhålet bör helst sättas) parallelt med en blottad bergyta. Dylik ställning erhålla hålen, när brytningen drifves i regelbundna, trappformade afsatser, strossar, hvilka alltid ega minst tvenne fria sidor. Wetterdal Grufbr. 133 (1878). Stross .. (dvs.) det ställe i en grufva, där malmbrytning egentligen bedrifves. 2NF 27: 360 (1918). En sträcka måste alltid hållas fri från strossen till den plats där malmen uppfordras. Lindroth Gruvbrytn. 1: 479 (1955). De stora och höga strossar — då kallade orter —, som gingo före avpallningen, minskades (på 1870-talet) till orter enligt våra begrepp. Norberg600År 368 (1958). HbBergsprängnTekn. 4: 01—14 (1961). — jfr BI-, PALL-, SIDO-, SULU-, TAK-, VÄGG-STROSS m. fl.
Ssgr (bergv. Anm. Vissa av nedan anförda ssgr kan äv. hänföras till strossa, v.2): A: STROSS-ARBETARE~0200. (numera bl. tillf.) person som utför strossarbete l. har strossarbete som yrke. Möller (1790). Heinrich (1828).
-ARBETE~020. [jfr t. strossenarbeit] (numera bl. tillf.) arbete med strossning. Bergv. 3: 210 (1765). 1781 voro flera strossarbeten igång (vid Kopparberget). Lindroth Gruvbrytn. 1: 488 (1955).
-BRYTARE. (tillf.) person som utför strossbrytning l. har strossbrytning som yrke. NordYrkesklassif. 93 (1962).
-BRYTNING. gruvbrytning varvid malmen bearbetas l. brytes i stross(ar); äv. om utsprängning av ort l. schackt o. d. Rinman 1: 436 (1788). Strossbrytning (dvs.) utsprängning i gruvort, gruvschakt el. dyl. IllSvOrdb. (1955). jfr skivstross-brytning.
-BYGGE. jfr bygge 2. Lindroth Gruvbrytn. 1: 479 (1955).
-HÅL. hål borrat för utsprängning av en stross. SvLäkT 1935, s. 383. BergsprängnTekn. 34 (1964).
-HÖJD. höjd (se d. o. 1) hos stross, skivhöjd. Wetterdal Grufbr. 217 (1878).
-VIS. (stross- 1955. strossen- 1788) [jfr t. strossenweise] stross för stross. Rinman 1: 13 (1788). En av gruvorna vid Kongsberg drevs (i början av 1700-talet) strossvis med krutsprängning eller tillmakning. Lindroth Gruvbrytn. 1: 482 (1955).
B: STROSSEN-VIS, se A.

 

Spalt S 12744 band 31, 1991

Webbansvarig