Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IBLAND iblan4d, vard. äv. iblan4, prep.
Ordformer
(ebland(h) 15271645. eblandt(t) (-nt(h), -ndht) 15381592. iblan 16511728. i blan c. 1620. iblan(n)d(h) (jbland) 1541 osv. i (j) bland 15271874 (angivet ss. förekommande ngn gg). iblan(n)(d)t c. 16571793. i(j) blan(d)t(t) 15231793)
Etymologi
[fsv. i bland, i blant, i blan; identiskt med IBLAND, adv.; jfr d. iblandt. Ss. prep. är ordet (uttrycket) snarast en förkortning av ett uttr. där det följts av en annan prep.; jfr fsv. i bland mäþ, eg.: i blandning med, tillsammans med, bland; jfr äv. isl. í bland með. I formerna med begynnande e- har e uppkommit gm förkortning av i i svagton; se E-, pref.2 Med avs. på former med slutande -t jfr AKock i ArkNF 15: 321 f. — Jfr BLAND, prep.]
Anm. 1:o Rörande brukligheten av ibland o. BLAND se anm. 1:o till BLAND, prep. Efter midt är ibland det enda brukliga. 2:o. Liksom BLAND förbindes ibland vanl. med pluralt ord, men förekommer äv. i förb. med vissa singulara kollektiver o. ämnesnamn; jfr anm. 2:o till BLAND, prep.
1) = BLAND, prep. 1; ofta i förb. midt ibland. The Esseer som wåre j bland thet judeska folkit. OPetri Clost. A 2 a (1528). Boo och wistas j bland .. (paradisets) trään. Dens. MenSkap. 14 (c. 1540). (Det kan) lätteligen hända .., mädan the (dvs. svenska ynglingar) wistas ibland Folck af willfarande Religioner, at the och insuga willfarande Meningar. Kyrkol. 1: 6 (1686). Midt ibland dem (dvs. de i festen deltagande kvinnorna) synes Messalina med fladdrande hår och svängd tyrsus. Rydberg RomD 52 (1877). Ut ifrån bo, / Vårdoft och ro, / Ut ibland dimmor och stormar. Gellerstedt 2Dikt. 107 (1881). — särsk.
a) i numera obr. anv. (jfr b, c, d). Iagh var iblant vtur wise (dvs. utomordentligt) omilda hender som mig skule achta. Horn Lefv. 23 (c. 1657; rättat efter hskr.). Skalden förer oss .. midt ibland tinget, hvilket .. är ganska åskådligt och träffande måladt. SvLitTidn. 1821, sp. 266.
b) (†) med ställning efter sitt sbst. JMessenius (1629) i HB 1: 132. Där Älfvor skola bo och vistas dem iblan. Frese Pass. 108 (1728).
c) (†) i fråga om läge mellan endast två föremål (jfr 4 b): emellan. Dem synes såssom dhe sittia ibland twenne Eelder. RARP 2: 20 (1633).
d) (†) anslutande sig till ett icke omedelbart föregående där; möjl. att hänföra till IBLAND, adv. 1 b l. 2 a. Svart Gensv. G 1 a (1558). Ther som then himmelske Hwsfadren vthsåår godh sädh, ther wil diefwulen ibland såå ogräset. OMartini Pred. B 2 a (1606).
2) = BLAND, prep. 2. Then stæmpling ok falskheet Som nogre af eder her tiil dagx mykit brvkath hafwa i blandt thenne almoge. G1R 1: 46 (1523). Bekänner (någon i bikten) på sig en grof Lijfz- och Högmåhls Saak, hvar om ett Rychte lång tijd hafwer warit, ibland ährligit .. Folck (så osv.). Kyrkol. 7: 4 (1686). Huru skola vi anse ett godt namn och rykte ibland menniskor? Kat. 1878, nr 62. — särsk.
a) i numera obr. anv. (jfr b). Ther kom en hastig brennesiucka eblandt hans hoff, så att ther bleff icke öffuer 2 eller 3 personer, som wore oförsöchte. Brahe Kr. 23 (c. 1585). Tÿ verdhen är Ful medh falsckhet och sueck, / thet hafuer iagh offta förnummit, / så vel i blan fatigh, som i blandh rick. Visb. 1: 114 (c. 1620).
b) (†) för att beteckna ömsesidigt förhållande l. ömsesidiga relationer mellan personer l. saker: mellan, emellan. (I) skolen vthskiffta landet genom lott ibland idhra slechter. 4Mos. 33: 54 (Bib. 1541). Effter Alex. M. dödh deeltes Grekiska Monarchien ibland 4 Konungar, sedan ibland flere, til thes the Romare intogo Monarchien. Baazius Upp. 115 a (1629). HSH 31: 431 (1638).
3) = BLAND, prep. 3. (De) komo til slagz med grefue Christoffers och the lybbeschis örligzskiep 8 dagar för Botolphj, ebland huilka Elephanten war. Brahe Kr. 14 (c. 1585). Han var en ibland de första som öfvergåfvo mig. Weste (1807). Jag räknar mig alltid ibland grannarna till Lund. MvSchwerin (1821) hos Wrangel MvSchwerin 117. Ack, hvem blir vårt skydd, vårt värn hvilken nu / Ibland gudars tal? Alexanderson Sept. 9 (1868). jfr (†): Ibland dhe heligas Kulor förstår han (dvs. Jacobus Gaffarellus) dhe, i hwilka Englarna i forna Tijder låtit see sigh. RelCur. 313 (1682). — särsk. i uttr. där en l. ett l. några är l. kan tänkas vara underförstått; jfr BLAND, prep. 3 a. Böner och Tacksäyelser äro wäl ibland the förnemsta stycker i Gudztiensten och Gudachtighetennes öfning. Ekman Siönödzl. 537 (1680). Han är iblan the tröge och motwillige soldater. VDAkt. 1697, nr 264. Så ofta, ofta, hörde jag talas om den 12 sk., han en gång gifvit en fattig hustru med flera barn, att jag fruktar, det var ibland de få almosor, som flutit ur hans hand. Knorring Cous. 1: 63 (1834).
4) = BLAND, prep. 4. Huar saa skedde .. ath j blandt edher eller andre nogher wore .. som nogoth obestondt företagha wille. G1R 2: 11 (1525). Then siette iblandh Sveriges Konungar. LPetri Kr. 5 (1559). En sådan man ähr iche till att fina en iblandh 100, som så flitig ähr och förstår sin tiänst väll. OxBr. 9: 659 (1645). Jbland gånger (dvs. gångar) pläga dhe skattas för goda som gå från Wäster till Öster. Hiärne Berghl. 437 (1687; rättat efter hskr.). Betrakta vi nu de subjektlösa satserna med avseende på deras betydelse, så kunna vi ibland dem urskilja en mindre grupp, vilken (osv.). Cederschiöld Ordlek. 70 (1910). — särsk.
a) med egenskapen på grund av vilken ngn l. ngt framhäves angiven gm en superlativ; jfr BLAND, prep. 4 b. (Gud) skapade .. mång åtskilielig Creatur, j bland hwilken menniskian är then fornemligasta. OPetri MenSkap. 17 (c. 1540). Att besegra sig s(jäl)f är den förnämsta o. bästa ibland alla segrar. LoW (1862).
b) (†) i fråga om ett antal av blott två personer (jfr 1 c). Lagerström Bunyan 1: 138 (1727). Hvilkendera ibland Er är förföraren, och hvilken den förförde. Eurén Kotzebue Cora 108 (1794).
5) = BLAND, prep. 5. VgFmT II. 1: 35 (1553). Bardskerren haffuer ibland annett giffuit henne in Sewenbom. SthmTb. 19/6 1591. Uthi samma perlement (dvs. krakel) bleffvo ibland andre och een Rådmans son illa qvester. RP 8: 116 (1640). Han profeterade ibland annat också derom. LoW (1862). Hyltén-Cavallius Vär. 2: 370 (1868). jfr (†): Här uppå svarade Hr Kyrkioherden mig straxt med thesse orden i blant mera, att thett woro ett fritt folck, som fingo vistas och Boo hvar the ville. VDAkt. 1737, nr 452 (1736). — särsk. (†) övergående i bet.: till. Ibland denne olycka (dvs. Karl X Gustavs död) är ock den tilslagen, at H. K. M:t nu regerande är omyndig, och således Riket råkat uthan förswar. RARP 8: 5 (1660).
6) (†) i temporal bem.: under det att l. medan (ngt) sker l. äger rum, (midt) under; jfr BLAND, prep. 6. Anders Häss och Mårten Tam .. wethnedhe, att iblandh theris collatz, ther the spelthe brutt sequens, hade Jöns Juthe sagdt (osv.). HH XIII. 1: 143 (1564). Ibland de trägna öfverläggningar, som utskottet hade, .. voro ständerna sällan in pleno församlade. Adlerbeth Ant. 1: 255 (c. 1792). Vid Holofzin / hans fader föll vid kungens sida, / och öfvergifven, lägrets son / uppväxte ibland vapnens dån. Tegnér (WB) 4: 10 (1822); jfr 1. — särsk. i uttr. ibland det att, under det att, medan. Men ibland thet at Deegen brukas til, (skall man) stänckia honom som offtast öfwer medh några Dråppar Watn. Salé 107 (1664).

 

Spalt I 45 band 12, 1933

Webbansvarig