Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÄGSEL, r. l. f.
Ordformer
(vegsel (w-) 15991669. vexel (w-, -ll) 1640 (: wexeldagar)1666. vägsel (w-) 16641725. vägsl (w-, -gh-) 1602c. 1635. växel (w-) 16481659. wexl (-ll) 15551651 (: wexldagar). wexle- i ssg 1541 (: wexledaghomen)1637 (: wexledagar). wägsle- i ssg 1571 (: wägsledaghar)1769 (: wägsledagar). wägslen 1623. wäxl 1572c. 1635. wäxle- i ssg 1703 (: wäxledagomen))
Etymologi
[fsv. väghsl; jfr fvn. vægsl; till VÄJA, v.; med avs. på formen vägslen jfr KÄNSLA, RÄDSLA]
(†) motsv. VÄJA, v. 2: förhållandet l. handlingen att hedra l. vörda ngn l. ngt, vördnad, aktning, respekt; särsk. i mer l. mindre tautologisk förb. med vördnad l. vördning; äv.: hänsynsfullhet (varigm ngn avhålls från att göra ngt o. d.). Ändoch tu haffuer een wexl och försyn, så at tu medh vthwertes gerningenne icke warder en mandråpare, hoorkarl, tiwff, meeneedhare etc. så må tu (osv.). LPetri 2Post. 227 a (”228 a”) (1555). Så skall och Skylskap och Swågerskap efter Gudz budh och naturligh lagh altijdh hafua sin tilbörlige wexll i echtenskapz handel, så at ingen binder echtenskap vthi förbudna ledher. KOF 1: 482 (c. 1618). (Prosten är) förplichtat bewijsa sinom Biskop tilbörligh lydna, wegsel och wyrdna. KOF II. 1: 350 (1659). Ehuad han skipar oss emellan, tå månne i beholla eder wägsel och wyrdning. Verelius Gothr. 143 (1664). Han för Belial alsingen wägsel bar. Spegel TPar. 109 (1705). Swedberg Ordab. (1725).
Ssg: VÄGSEL- l. VÄGSLE-DAGAR, pl. (†) om dagar då man avhåller sig från arbete; helgdagar. Jer. 2: 24 (Bib. 1541). Moste ock arbetesfolcket vnderstundom haffua roo och wedherqweckelse, så framt the skola härdat vth, hwilket en part icke mykit achtade, hwar någhre wägsledaghar icke wore stadgade. LPetri KO 46 a (1561, 1571). Om nogor här effter holler thessa aflagda dagar för wägsledagar, och aff widskepligheet och nogon förmeent heligheet skyr arbetet .. han skal .. straffat warda. KOF II. 1: 226 (1659). Ihre (1769).

 

Spalt V 1943 band 38, 2019

Webbansvarig