Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VOLONTÄR vol1ontä4r (vålångtä´r Dalin (1855)), förr äv. VOLONTÖR, m.//ig.; best. -en; pl. -er (Ekeblad Bref 1: 354 (1654; rättat efter hskr.) osv.) ((†) -s HH 24: 23 (1701)).
Ordformer
(volenteur (w-, -ll-) 17041779 (: Volenteur Regementet). vollentair 1767 (: vollentair-Regementet). volontair (-re) 16801860. volonteur (-re) 16541842. volontär (w-, -ål-) c. 1657 osv. volontör 18071872. voluntairer, pl. 1709. volunteur (w-, -ll-) 16291842. voluntier 16311678)
Etymologi
[jfr t. volontair, eng. volunteer, fr. volontaire; ytterst av lat. voluntarius, frivillig (se VOLUNTARISM). — Jfr VOLONTÄR, adj.]
om person som arbetar frivilligt utan l. mot låg ekonomisk ersättning; särsk. dels (om ä. förh.) i syfte att erhålla utbildning l. yrkeserfarenhet (jfr LÄRLING, PRAKTIKANT 3 a), dels av ideella skäl. Guds tjänst .. wil hafwa .. sådana volontairer eller friwilliga, som tjäna Herran med munterhet, glädje och god application til deras hufwudsak. Rydén Pontoppidan 116 (1766). S.k. volontörer, d.v.s. unge män, hvilka efter någon tids tjenstgöring och derunder förvärfvad kunskap i språket och handelns egendomligheter kunna till assistenter befordras. Fries Grönl. 162 (1872). Den 1 nov. 1906 blev Birger Sjöberg anställd som volontär i Stockholms Dagblad. SvLittTidskr. 1960, s. 90. De svenska volontärerna .. är .. yrkeserfarna män och kvinnor som har genomgått omfattande test innan de skickas ut på sitt grannlaga uppdrag i u-land. GHT 28/2 1968, s. 1. Jobba som volontär i Afrika. Livet40Ocens. 34 (2009). — särsk. i fråga om militär tjänstgöring; äv. (i skildring av ä. förh.) om anställd soldat med menigs tjänstegrad, särsk. om sådan soldat inskriven i avsikt att befälsutbildas (jfr FRI-VOLONTÄR, OFFICERS-VOLONTÄR); särsk. i sådana uttr. som volontär i l. utom nummer (se NUMMER 7 h γ); jfr FRIVILLIG 2 b. AOxenstierna 4: 376 (1629). Volontärer äro dels s.k. fast anställda volontärer .. , dels volontärer, anställda på obestämd tid i och för utbildning af befälsämnen. Alm. 1894, s. 33. Ryska åklagare hävdar att .. (piloten) deltog i dödandet i egenskap av volontär i en ukrainsk bataljon. EskilstKurir. 7/3 2016, s. 13. — jfr INFANTERI-, KAVALLERI-, MUSIK-VOLONTÄR.
Ssgr: VOLONTÄR-, äv. VOLONTÄRS-ARBETE~020. jfr frivillig-arbete. Volontärarbete vid Aftonbladet. DN(A) 19/12 1910, s. 4. Volontärarbete betraktas i Skandinavien närmast som en sorts strejkbrytarverksamhet. Expressen 9/2 1963, s. 4.
(slutet) -BATALJON. om bataljon bestående av volontärer. SthmStCal. 1776, s. 77. Volontärbataljoner som slåss tillsammans med ukrainska armén. AB 11/11 2014, s. 4.
(slutet) -BESTÄLLNING. (förr) tjänst i armén utan anslagen lön; jfr beställning 1 a β γ. TjReglArm. 1889, s. 246.
(slutet) -KOMPANI. (volontär- 1758 osv. volontärs- 17301731) (förr) jfr kompani 4. Henel 1729 118 (1730). Det var den tidens (dvs. 1740-talets) första steg för hederliga mans barn till amiralitetet, att vid något volontärkompani inskrifvas. Tersmeden Mem. 1: 27 (c. 1790).
(slutet) -KORPRAL, förr äv. -KORPORAL. om volontär med korpralsgrad; jfr korpral 2. Nordensvan o. Krusenstjerna 1: 56 (1879).
(slutet) -KÅR, förr äv. -KORPS. frivilligkår. SP 1792, nr 224, s. 1. Blir det krig och uppsättes en volontärkorps, så går jag i fält. Hjärne DagDrabbn. 138 (i handl. fr. 1804).
-LÖN. lön som anslås l. utgår till volontär. AB 12/3 1855, s. 1. (Jag föreslår) att en volontärslön måtte beräknas lika med en medelvakansafgift vid regementet eller korpsen. BtRiksdP 1877, I. 1: Nr 16, FörslHärordn. s. 16 (1876). Han får ett slags volontärlön, så det är inte för pengarna han gör det här. BoråsTidn. 14/2 2006, s. 28.
(slutet) -NUMMER. särsk. (förr) nummer (se d. o. 7 h) avseende volontärbeställning; jfr soldat-nummer. KrigVAT 1843, s. 255. Volontär utom nummer får antagas på obestämd tjenstetid; vid värfvad och bevärings-trupp dock först, sedan regementets samtliga volontärnummer äro besatta. TjReglArm. 1889, s. 215.
-PLATS. plats (se plats, sbst.1 7 b) ss. volontär. På ett Export- och ImportKontor .. (i Engl.) finnes volontärsplats ledig för en Svensk. GbgP 19/6 1877, s. 3. Organisationer som förmedlar volontärplatser på ekologiska gårdar i hela världen. DN 26/7 2013, Allm. s. 16.
(slutet) -REGEMENTE. (volontär- 1734 osv. volontärs- 17341736) (förr) regemente (se d. o. 10) bestående av volontärer. 2BorgP 5: 108 (1734).
(slutet) -REKRYT. (förr) rekryt som var volontär. En volontärrekryt .. vid Rasbo kompani. DN 3/6 1867, s. 2.
(slutet) -SKOLA. (förr) (under)befälskurs för volontär; jfr skola, sbst.2 4, o. befäls-kurs. BtRiksdP 1877, I. 1: nr 1, Bil. 3 b, s. 10. Tanken, att volontärskolan på Karlsborg skulle genomgås av officersaspiranter vid infanteriet. Ekstrand Karlbg 129 (1937).
-TID. tid(speriod) under vilken volontärarbete l. volontärtjänst utför(t)s. (Volontärskolan) vid hvilken .. infanteriofficerare under sin volontärtid erhålla sin första grundliga militära utbildning. SvD(A) 8/1 1892, s. 2. I början var jag nervös över min okunskap i byggandet, men insåg mot slutet av volontärstiden att jag lärt mig en hel del. NorrkpgT 5/6 2015, s. A20.
-TJÄNST. tjänst (l. befattning) ss. volontär. År 1782 antog (han) Volontärs-tjenst vid Konungens Lif-Garde och erhöll efter få månader Under-Officers-graden. KrigVAH 181115, s. 243. Ung Tysk, som är mäktig engelska och franska .. söker kontors- eller bankplats .. Villig undergå volontärtjänst. DN(B) 3/10 1900, s. 4.
(slutet) -UNIFORM. (förr) uniform för volontär. En andra gardets volontäruniform för 157 kr. DN 16/9 1881, s. 2.
Avledn.: VOLONTÄRA, v. (ngt vard.) arbeta ss. volontär, volontera. Tidigare har hon volontärat på dagstidningar. SvD 14/1 1974, s. 16. De senaste två somrarna har han .. volontärat för en ideell organisation som jobbar med att hjälpa asylsökande barn. UNT 17/5 2015, s. A10.

 

Spalt V 1543 band 37, 2017

Webbansvarig