Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VOJVOD vojvå4d, äv. VOJEVOD voj1evå4d, förr äv. VOJVODE, m.; best. -en; pl. -er (SvTr. 5: 87 (1595) osv.) ((†) -ar SUFinlH 1: 108 (1601), Östergren (1968))
Ordformer
(vaivod (w-, -w-, -oo-, -dh) 15951635. veyvoden, sg. best. 1630. voijvoda (w-, -åy-, -w-, -åd-) c. 1640–1652. voivoder- i avledn. 1669 (: voivoderskaper). vojevod (w-, -oi-, -oij-, -w-) 1706 osv. vojvod (w-, -oi-, -oy-, -vv-, -w-, -åd) 1606 osv. vojvode (w-, -oi-, -w-, -åd-) 1614–1790 woidwod- i avledn. 1702 (: woidwodskan). woijwoddarne, pl. best. 1601)
Etymologi
[av ry. voevoda, vojevoda l. pol. wojewoda; ssg av fkyrkoslav. voi, krig, l. voji, krigare, o. stammen i voditi, föra, leda (rotbesläktat med VEDE, sbst.1)]
(förr) (ss. titel för) slavisk furste l. ståthållare l. härförare l. högadlig ämbetsman; jfr PALATIN, sbst.1 2 b, c. Hwilke waiwoder och hofjunckare vthaf den store herrens zarske högheet bliffwe på gräntzen sende, dem och deres folck skall af thet finske och Kexholmske folcket intedh wåldh eller någen wanheder wederfares. SvTr. V. 1: 87 (1595). En oförskiämbd och ovettig vojvåde, som knapt unnade oss (svenska fångar) att få gå inn uti staden. HH XVIII. 4: 47 (1711). Krigsanförarne, Woiwoderne, voro i början af upproret landets herrar, hvar och en på sin ort, och sinsemellan oberoende. Frey 1849, s. 83. Hunyadi utnämndes till vojvod i Siebenbürgen. Grimberg VärldH 7: 214 (1936).
Avledn.: VOJEVODSKAP, VOJVODERSKAP, se vojvodskap.
VOJVODINNA, f. (†) gemål till vojvod. Petreius Beskr. 2: 212 (1614). Extract af Secrete Utskåttets protocoll om Woijwodinnan Anna Woynarofskas stora skuldfordran hon hade på Swerige. HSH 37: 440 (1731). Weste (1807).
VOJVODSKAP, äv. VOJEVODSKAP, förr äv. VOJVODERSKAP, n. (förr) om provins styrd av vojvod (jfr palatinat slutet); äv. sammanfattande, om kollektiv av vojvoder; äv. i fråga om nutida förh., om provins l. län i Polen. (Ni kunde) sedhan lägra eder i Culmiske voivodskapedt uthij någon bequemblig stadh. AOxenstierna 4: 357 (1629). En öfverblick af det politiska lifvet, sådant det tedde sig i landtdagen, vojevodskapets adelsförsamling. Jensen Mickiewicz Tad. 409 (1898). De nya polska områdena äro uppdelade i fyra vojevodskap. Globen 1946, s. 32.

 

Spalt V 1532 band 37, 2017

Webbansvarig