Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VISIT visi4t, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(visit (w-) 1640 osv. visite 16601891 (: visitekort). visiter, pl. 1617 osv.)
Etymologi
[jfr t. visite; av fr. visite, till visiter (se VISITERA)]
(kort) besök (hos ngn) (ss. artighetsbevis), särsk. i formellare sammanhang (i tjänsten o. d.); äv. i konkret anv. (se slutet); särsk. i sådana uttr. som avlägga l. göra visit (hos ngn) (jfr AVLÄGGA 7 c) l. (komma l. o. d.) på visit, i sht förr äv. ge ngn en visit; äv. i uttr. fransk l. fransysk visit (se FRANSK b resp. FRANSYSK 1 b); jfr BESÖK med anm. OxBr. 10: 220 (1617). Omsider kommer Lohrman .. och gifwer mig en visite. SvBrIt. 1: 68 (c. 1700). Hr Landtm. sade sig .. böra anmäla, at Franska Ambassadeuren i går sökt honom, och at Hr Landtm. således voro obligerad at giöra honom en visite tilbaka. 2RARP 13: 15 (1742). Enär Provincial Doctoren warder kallad til någon Patient, bör han .. hafwa en half Daler Silfwermynt för hwarje Visite. PH 8: 7365 (1766). Men, förlåt mig, min visit har redan räckt för länge. Jag tager derföre farväl. UrKorrCronholm 97 (1854). Folk kommer nog inte hit på visit i denna veckan. Wägner Silv. 11 (1924). Biskopsparet gick ju aldrig på visit, tog bara emot själva. Spong Sjövinkel 13 (1949). Finlands president Tarja Halonen .. som är i Sverige för att träffa representanter för näringslivet, passade samtidigt på att avlägga en visit hos den svenske regeringschefen. SödermNyh. 9/12 2006, s. 10. — jfr AFTON-, ARTIGHETS-, AVSKEDS-, BARNSÄNGS-, EFTERMIDDAGS-, HÖVLIGHETS-, KAFFE-, LÅNG-, MORGON-, SKYLDIGHETS-, SNABB-, STATS-, SVARS-, TACK-, TE-VISIT m. fl. — särsk. (numera bl. tillf.) konkret, om person som avlägger visit hos ngn l. ngt; jfr BESÖK 3. Efter måltiden gick jag hem till mitt logement, satte mig att läsa .. till dess min utlofvade visit ankom. Tersmeden Mem. 1: 163 (c. 1790). Josefine – ropade Hofrättsrådinnan – .. släpp intet in några visiter. Knorring Förh. 1: 11 (1843).
Ssgr: VISIT-BILJETT. [jfr t. visitenbillet, fr. billet de visite] (†) visitkort. DA 1771, nr 9, s. 4. Denna dag eftermiddag gjordes visiter, men konungen fann ingen hemma, utan visite billetter lämnades på alla ställen. FoU 20: 324 (1783). SP 1792, nr 2, s. 4.
-DAG. (numera bl. tillf.) dag då visit äger rum. Det blef en fullständig regnskur .. Min flors-ståt- och kalashatt var – när vi kommo hem – alldeles ruinerad! .. Så slutades första visitdagen. Bremer Grann. 1: 81 (1837).
-DAGS, adv. o. sbst. ss. adv.: vid tiden då visit äger rum l. brukar äga rum; äv. (o. numera bl., tillf.) ss. sbst.: den tid då visit äger rum osv.; jfr -timme. Han hade kommit till staden klockan fyra nu på middagen och hade därför inte hunnit komma visitdags. Nordensvan Figge 104 (1906). Nu måste hon iväg om de ska hinna fram till Alrik till visitdags. Henschen SkuggBrott 139 (2004).
-DRÄKT. (i sht förr) om kläder som används vid l. är avsedda l. lämpliga för visiter i sällskapslivet; jfr dräkt II 2 a o. -kappa, -klänning. Snellman Tyskl. 369 (1842). En aning säger honom att Anna-Lisa ej skulle gilla hans något dammiga och medfarna reskostym som visitdräkt i ett högadligt hus. Solnedg. 3: 114 (1912).
-FORMAT. [sannol. elliptiskt för visitkorts-format] (numera mindre br.) visitkortsformat. Fotografi-Album och kort i visitformat. Upsala 10/11 1863, s. 4. SAOL (1973).
-KAPPA. (förr) om till kvinnodräkt hörande tunn kappa; jfr -dräkt o. kasack 1. En swart Visitkappa af bordalon (är borttappad). IT 1791, nr 81, s. 4.
-KLÄDD, p. adj. (förr) klädd i kläder avsedda l. lämpliga för visiter. Ända till nästa morgon klockan elfwa (wid hwilken tid jag visitklädd inträdde i villa Tebaldis trädgård) liknade mitt själstillstånd en visionärs. BoråsTidn. 6/11 1867, s. 3. Tillsammans med andra människor var han alltid visitklädd och bar gärna handskar, men i hemmet slängde han respektens tunga plagg och trivdes bäst i skjorta. OoB 1963, s. 113.
-KLÄNNING, förr äv. -KLÄDNING. jfr -dräkt. SthmModeJ 1845, s. 48.
-KORT. [jfr t. visitenkarte, fr. carte de visite] om (tryckt) kort med uppgifter om namn o. adress o. titel l. dyl. (avsett att lämnas vid besök hos ngn som inte är hemma) (jfr -biljett); numera vanl. om sådant kort (av tunn kartong o. mindre format) använt i yrkeslivet; äv. i bildl. anv., om ngt som ngn lämnat efter sig, särsk. eufemistiskt för: djurs spillning. Widegren (1788). (Jag) gjorde .. eftermiddagen den vanliga coursen att vid hvar port, där bekanta bodde, aflämna visitkort. Tersmeden Mem. 6: 114 (c. 1790). Visitkortet, som i våra dagar framställes i enklaste och mest praktiska form, var i synnerhet under det 18:de århundradet föremål för den rikaste konstnärliga och trycktekniska verksamhet. NordBoktrK 1908, s. 96. På hösten söker skogsmössen gärna upp människoboningar, och ingen tom sommarstuga lär väl slippa deras besök. Små svarta visitkort lämnar de överallt. Skogsäg. 1959, nr 2, s. 48. På onsdagen var det samverkansdag och universitetspersonal, kommunanställda och näringslivsföreträdare passade på att träffas och utbyta visitkort. SmålP 30/1 2014, s. B3. jfr porträtt-visitkort.
Ssgr: visitkorts- l. visitkort-bild. (förr) om fotografi i visitkortsformat (dvs. omkring 9 x 6 cm); jfr porträtt-visitkort. En visitkortsbild af en menniska. Nyblæus Fotogr. 27 (1874).
-bok. (förr) fodral (i fickformat) för förvaring av visitkort; jfr bok, sbst.2 1 c. Berg Handarb. 313 (1874).
-format. särsk. (om ä. förh.) i uttr. i visitkortsformat, i fråga om fotografiskt format som (mer l. mindre) överensstämmer med ett normalt visitkorts format; jfr visit-format. Utmärkta Fotografier af Hans Maj:t Konung Carl XV, i Visitkortsformat, tagna utomlands, finnas till salu, à 1 rdr 50 öre. AB 17/10 1860, s. 4.
-korg. (förr) korg vari visitkort förvarades; jfr -korts-skål. Berg Handarb. 312 (1874).
-LÅDA. (förr) om låda (utanför ngns bostad) särskilt avsedd för visitkort. Att mottaga besök i sin kammare eller kort i sin visitlåda. SvLitTidn. 1815, sp. 697. Är visitlådan uthängd? Runeberg (SVS) 6: 329 (1833).
-TIMME, äv. -TIMMA. (förr) jfr timme 1 o. -dags. Kellgren (SVS) 5: 123 (1787). Den högborgerliga motsvarigheten till hantverkarnas söndagsbesök hos varandra var vardagsvisiterna. Innan middagsmåltiden flyttats fram till eftermiddagen, inföll den vanliga visittimmen vid fem-tiden. Paulsson SvStad 1–2: 149 (1950).

 

Spalt V 1390 band 37, 2017

Webbansvarig