Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIGILANS vig1ilan4s l. -aŋ4s, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(vigilance 16571891. vigilans 1635 osv. vigilantz 16411642. vigilence 16911731)
Etymologi
[liksom t. vigilanz, eng., fr. vigilance av lat. vigilantia, till vigilare, vaka (se VIGILERA). — Jfr VIGG, sbst.3]
1) (numera bl. i fackspr.) motsv. VIGILERA 1: vaksamhet l. uppmärksamhet. RP 8: 594 (1641). Den största vigilance och waaksamheet. HSH 6: 187 (1701). Vigilans .. (dvs.) Vaksamhet, uppmärksamhetens lättrörlighet. PsykLex. (1997). — särsk. (†) motsv. VIGILERA 1 slutet: bevakning av fordran l. testamente o. d.; särsk. i uttr. laga vigilans. FörarbSvLag 1: 72 (1689). Ehn huar bör effter lagh och Kongl Förordningar sin laga vigilance niuta till godo. VRP 1706, s. 86. Denna egenskap hos växeln .. är av kort varaktighet och beroende av bevakningsiakttagande, vigilans. Hernberg Rättsh. 424 (1922).
2) (†) motsv. VIGILERA 2: driftighet l. företagsamhet l. aktivitet. Stiernman Com. 2: 37 (1635). Ven. Consist. kan i ofrigit wara försäkrad om min vigilence vti de måhl, som mig anförtrodde blifwit. VDAkt. 1731, nr 181. Dagbladets vigilance att regalera sina Läsare med nyheter. AB 1831, nr 285, s. 3. Fatab. 1937, s. 22.
3) (numera mindre br.) motsv. VIGILERA 3, om (upprepat) lånande av pengar (av privatperson o. utan säkerhet); äv. konkret: handlån, ”vigg” (se VIGG, sbst.3). Fransyska, tyska och latin / Och ”vigilans” och sång och vin / Ibland till tidsfördrif, / Det är studentens lif. Sätherberg Dikt. 1: 292 (1839, 1862). Det vore utmärkt bra, om du försåge dig med så pass pengar, att man kunde få en liten vigilance. SnoilskyVänn. 1: 28 (1864). SAOL (2015). — jfr STUDENT-VIGILANS.
Ssg (†): VIGILANS-BREV. särsk. till 1 slutet; jfr brev 2. (Hovrättens brev) at wederbörande Domare böra lämna ofördröjeligit swar på Banquens afgående Vigilance-Bref, i anseende til pantsatte egendomar. PH 6: 3914 (1756). Cannelin (1939).

 

Spalt V 974 band 37, 2017

Webbansvarig