Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIDLYFTELIGEN, äv. VIDLÖFTELIGEN l. VIDLYFTELIGA l. VIDLÖFTELIGA, adv. -are; äv. VIDLYFTELIG l. VIDLÖFTELIG, adv. (o. adj.) -are.
Ordformer
(vidhlöfftelighan 1623. vidliffteligere, komp. 1628. vidloffteligen 1630. vidlyfteligare (w-, -ij-, -dh-, -ff-, -ere), komp. 1630 (: widhlyfteligate, sannol. fel för widhlyfteligare), 16341679. vidlyfteligen (w-, -ij-, -dh-, -ff-) 16111753. vidlöfteligare (w-, -ij-, -dh-, -ff-), komp. 16351826. vidlöfteligen (w-, -ij-, -dh-, -ff-, -gh-, -nn) 15581764. vidtlyffteligere, komp. 1624. wedlöfftelig 1654. widlyfftligare, komp. 1635. widlyfteliga (-ff-) 17091725. widlöfftligen (-ij-, -dh-, -gh-) 16271635. widlöfteliga (-ff-) 17091753. widtlöffteligen 1651. wijdlyffteligan 1615)
Etymologi
[jfr ä. d. vid(t)løftelig(en), ävensom ä. t. weitläuftiglich; sannol. ombildning av VIDLYFTIG i adverbiell anv., sannol. med formell anslutning till LYFTA, v.1]
(†)
1) med rumslig bet.: vitt (se VID, adj. 1 h); jfr VIDLYFTIG 1. Juslenius 423 (1745).
2) vidlyftigt (se VIDLYFTIG 2); särsk. (o. i sht) i fråga om muntlig l. skriftlig framställning l. utläggning o. d. (jfr VIDLYFTIG 2 a); ngn gg äv. ss. adj. (se slutet). Enn utaff the gamble danskes historieschriffvere, benempd Johannes Saxo, hvilken mykitt och vidlöffteligenn nog .. haffver schreffvet och utmålet the danskes infödde .. onde natur. G1R 28: 100 (1558). Eftersom det .. widlyfteligen och utförligen blifwer tilkänna gifwit. HC11H 10: 200 (1615). Meera här om, och alt annat, hafwer iagh wijdhlöffteligare vthfördt i then Japans-Beskrifningh, som står här förenne. Willman Resa 226 (1667). Consistorium skärskodade oftabem:te sak widlyfteligen. UUKonsP 22: 258 (1699). Sådant kan nu på mångahanda sätt beskrifwas, af den ena widlöfteliga, och af den andra korteliga. Borg Luther 1: 4 (1753). Omtala alltså vidlyfteligen och granneligen deras vackra omdöme. Hjärne DagDrabbn. 74 (i handl. fr. 1804; normaliserat). särsk. i adjektivisk anv., särsk. i komp. Richs-Cantzlerens vidlöffteligare skriffvelse om fridztractaten. RP 6: 691 (1636). Samhället sjelf är .. en i vidlöfteligare omfång utförd resning af det samma eviga grunddjupa konststycket äktenskapet. 2Saml. 40: 61 (1826).

 

Spalt V 945 band 37, 2017

Webbansvarig