Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIDERBOENDE vi3der~bo2ende, p. adj. o. m.//ig.; best. -en; pl. = (3SthmTb. 12: 61 (1620: wederboan), Dalin (1855) osv.) ((†) -er Weste (1807), Schrevelius CivR 2: 310 (1857)).
Ordformer
(uedde- i ssg 1616 (: ueddeboende rette(n)). vider- (w-) 1538 osv. weder- 1564 (: wederboende rett)1620. -boan, pl. 1620. -boande 16011734 (: widerboanderätt). -boende 1538 osv.)
Etymologi
[fsv. vidherboande, ssg av vidher (se VID, prep. osv.) o. boande, p. pr. av BO, v.1 (jfr BO VIDER)]
I. (†) ss. p. adj.: som (i förhållande till annan) bor invid l. mittemot denne andre. Nyström (1794). Det hetare blod utaf sydligare ursprung, som, efter forskares utsago, skiljer Öländningen från hans viderboende landsmän. SthmFig. 1845, s. 5. Björkman (1889).
II. (numera bl. i skildring av ä. förh.) ss. sbst.: person som (i förhållande till annan) bodde omedelbart invid denne andre l. (o. numera bl., enl. ä. lagstiftning (för städer)) ägde del i samma hus l. tomt som denne andre (o. därför hade viderboenderätt); jfr VIDERBO. (Lat.) Accola .. (sv.) nåbo widerboende. VarRerV 12 (1538). Geenswarade Wahlberg .. att Kongzådran icke måtte warda öpen till widerboandes bästa, lähr dherutinnan icke förnekas. AktsamlKungsådreinst. 135 (1681). Äge widerboende rätt til lösn, fram för nabo. JB 7: 2 (Lag 1734). På de allmänne Gatorne skal sopandet börjas mitt på Gatan ifrån widerboendens Tomt, til husbondens hus, hwarifrån Soporne straxt skola afföras. PH 2: 1611 (1739). Svaranden bestred yrkandet och invände, att han enligt en gammal bestämmelse i 7 kap. 1 och 2 par. jordabalken såsom ”viderboende” hade lösningsrätt till den av käranden förvärvade andelen i fastigheten. GHT 1944, nr 57, s. 15.
Ssg (till II): VIDERBOENDE-RÄTT. [fsv. vidherboanda rätter] (om ä. förh.) förköpsrätt som tillkom viderboende vid annan delägares försäljning av sin del i den av de båda samägda fastigheten, förr äv. som tillkom granne vid försäljning av omedelbart angränsande grannfastighet (jfr nabo-rätt); jfr viderbo-rätt. 2SthmTb. 3: 269 (1564). Suarede Härmann Anderszon, att efter hann är näste wederboande, derföre hafuer han medh samma sin wederboande rätt, efter laghen bespråkatt (huset). 3SthmTb. 4: 2 (1601). Widerboende rätt hafwa the, som uti ett hus och tomt i staden del äga. JB 7: 2 (Lag 1734).

 

Spalt V 938 band 37, 2017

Webbansvarig