Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VERSERA, v. -ade (AOxenstierna 7: 124 (1632), Upsala 15/4 1922, s. 1) (pr. sg. -er AOxenstierna 5: 368 (1630), RARP 6: 270 (1656); sup. -et RARP 1: 75 (1627)). vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(äv. w-)
Etymologi
[jfr d., nor. versere, t. versieren, eng. verse, fr. verser; av lat. versare, vrida, vända, frekventativbildning till vertere (se VERTERA). — Jfr VERSATIL, VERSERAD]
(†)
1) (†) om rykte l. historia o. d.: vara i omlopp l. cirkulera (se d. o. 4 b). Ett rykte verserar i parlamentariska kretsar, att Constans ämnar afgå. AB 3/3 1890, s. 3. Beskyllningen ger mig .. tillfälle att dementera en historia, som sedan länge verserat i pressen. PT 1912, nr 41 A, s. 2. Upsala 15/4 1922, s. 1.
2) (†) utan (tydlig) tanke på rörelse.
a) i fråga om att leva under vissa villkor l. förhållanden l. befinna sig (i en viss situation l. ett visst tillstånd o. d.); äv.: bry sig om l. ha intresse (av ngt), särsk. i uttr. versera (ut)i l. utinnan ngt; äv. tr.: ägna sig åt l. vara sysselsatt med (ngt). RARP 1: 75 (1627). (Han fick fullmakt) att vara öfverinspektor öfver våra gränse- och strömtullar, och därhos verserande våra höge regalier. HT 1896, s. 45 (1657). Regenterna j bem:te Länder, lefwa och versera eij fast annorlunda än som widh dhenne tijdh Fursten j Churlandh. Barckhusen Cotossichin 44 (1669). Hvadh är een menniskia i timmerlig måtto, som icke uthi Studier .. något verserat? VDAkt. 1697, nr 273. Mina Seniores, de der af långliga tider verserade uti slika delicata affairers negotierande. MStenbock hos Loenbom Stenbock 2: 299 (1711). KalmDP 1759, s. 70.
b) om ngt abstrakt, särsk. intresse l. rätt l. välfärd o. d.: stå i förbindelse (med ngt) l. vara avhängig (av ngt) l. bero (på ngt) l. röra sig (om ngt); särsk. i uttr. ngns intresse verserar (ut)i ngt (se INTRESSE 3 b). AOxenstierna 5: 368 (1630). Grufvan .. (huarpå denne ohrtz välstånd sig funderar, och H:s K. M:tz och Rijkzens egit interesse icke ringa verserar). OxBr. 11: 388 (1649). Så lagandes, at Militiens härwid verserande Intresse blifwer noga observerat och i akt tagit. LMil. 1: 101 (1681). Härunder verserar jemväl Konungens säkerhet, undersåtarnes förtrolighet och trefnad, den oskyldigas och redligas försvar. HSH 7: 310 (1727). Iag .. wet at Du bedrifwer saken med uprichtighet, medan min wälfärd härunder verserar. MennanderBr. 2: 388 (1741). I anseende til deras eget därunder verserande interesse. VDAkt. 1788, nr 266.

 

Spalt V 787 band 37, 2017

Webbansvarig