Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VENERISK vene4risk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(venerisk (w-) 1600 osv. vinerisk 1807c. 1820)
Etymologi
[jfr t. venerisch; av lat. venereus, venerius, hörande till Venus, kärlekens gudinna, namnet är etymologiskt identiskt med lat. venus, kärlek(sakt) (se VENERERA). — Jfr VENEREO-]
1) (†) i fråga om ngns handlingar l. beteende o. d. (med tanke på att ngn står under inflytande från planeten Venus): som präglas av l. avser l. har samband med sex l. lust l. njutning, sexuell; erotisk; särsk. om person: liderlig (se d. o. 5) l. lösaktig. Veneriske personer. OAndreæ o. GErici Alm. 1600, s. A 7 b. Ty äre .. thesse folk mykit Veneriske och skörachtighe, och för Saturni skull wanskapelighe och grymme. Forsius Phys. 95 (1611). At the (med mycket blod) äre Veneriske och hafwa Drömer om sådana saker, kommer aff Blodsens Myckenheet som föder nogh Sädh aff sigh, hwilket them sedan til Okyskheet reetar. Palmchron SundhSp. 391 (1642). Venerisk Lust eller sammanliggiande. RelCur. 291 (1682). I brist af .. (bäckutflöden) synes han (dvs. fiskarten id) ock utwälja klippor och små stengrund, at utöfwa denna sin med-födda veneriska egenskap. Enholm Anm. 1: 42 (1753).
2) [eg. specialanv. av 1] i fråga om könssjukdomar; särsk. i uttr. venerisk(a) sjukdom(ar), om sjukdom(ar) som sprids gm könsumgänge; äv. om symtom: som härrör från l. har samband med sådan sjukdom; förr särsk. i fråga om syfilis (särsk. i uttr. veneriska sjukan l. smittan); förr äv. dels om person: smittad av könssjukdom, dels substantiverat i n. sg. obest., om smittan. Then Veneriska Siukan. Lindestolpe Frans. 33 (1713). Uthi the veneriske såår blijr man .. Matkar warse. Lindestolpe Matk. 43 (1714). Till mitt synnerliga nöje intygade han, att allesammans voro frie från Veneriska smittan. Landell Bligh 83 (1795). Veneriska patienter. VetAH 1801, s. 15. Man har begynnt i Frankrike nyttja guld emot veneriskt. Berzelius Brev 8: 32 (1811). Den lättsinnighet, hvarmed allmänheten och en del läkare för närvarande betrakta de veneriska symtomerna, måste bemötas med den strängaste opposition. Hygiea 1856, s. 103. Veneriska sjukdomar .. hit räknas enl. Smittskyddslagen syfilis, gonorré, mjuk schanker, Chlamydiainfektion, HIV-infektion. Lindskog (1997).

 

Spalt V 697 band 37, 2017

Webbansvarig