Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARP var4p, sbst.4, n. (Bolinus Dagb. 51 (1670) osv.) ((†) r. l. m. Bergv. 1: 58 (1624), Östergren (1966)); best. -et; pl. = (Bolinus Dagb. 51 (1670) osv.) ((†) -ar TurÅ 1909, s. 199 (: slaggvarpar), Östergren (1966)).
Ordformer
(varp (hv-, hw-, w-) 1624 osv. varpa (w-) 1573 (: slagwarpan)1696 (: slaggwarpa). wärp, pl. 16701745)
Etymologi
[sv. dial. varp; jfr d., nor. varp; ordet är i bet. 1 sannol. lån från mlt. warpe; etymologiskt identiskt med VARP, sbst.1]
1) bergv. (invid gruva l. smältverk o. d. uppkastad) ansamling av vid bergshantering uppkommet avfall ss. slagg l. gråberg o. d.; äv. ss. ämnesnamn, om avfallet. Bergv. 1: 58 (1624). Att ingen må .. drista sig lägga något varp eller gråberg närmare grufbrädden än 30 famnar. Johansson Noraskog 3: 70 (i handl. fr. 1675). Genom varpets utsofring har man på sednare tider vunnit ganska betydande qvantiteter af nickelmalm. ÖfversVetAFörh. 1860, s. 125. (Ofyndig malm) nedslås i de gamla, tomma stötarna i stället för att, såsom förr var brukligt, upptornas i stora högar, s. k. varp. LbFolksk. 269 (1890). Utom koppar- och nickelprodukter har af vittringsprodukter från varpen äfven tillverkats rödfärg. 2NF 33: 1151 (1922). jfr GRUV-, GRÅBERGS-, SILVERSLAGG-, SLAGG-VARP.
2) om hög av stenar l. pinnar uppkommen då förbipasserande på platsen för mord l. dödsolycka enl. ä. folktro kastade sådana föremål till skydd mot den omkomnes vålnad. Först när man kommer itt stycke in uppå .. (Kolmården), så fåår man att see åthskeliga wärp ther som fålck är mördat. Bolinus Dagb. 51 (1670). Vid ena sidan av landsvägen .. hade en person blivit mördad .. Där uppkastades sedan ett varp av personer som gick förbi. FoF 1936, s. 80.
Ssgr (till 1, bergv.): VARP-HOP. (†) varphög. 1 stort dijke (görs) igenom warphoopen på dhet wårwatnet dess bättre kan aflöpa. Johansson Noraskog 3: 245 (i handl. fr. 1684). TT 1902, K. s. 3.
-HÖG. (varp- 1544 osv. varpe- 1530) hög av avfall från bergshantering; jfr -hop. G1R 7: 24 (1530). Att the lathe thenn beste malmenn vnderstondom komma iblandt Gråbergit, som the bäre inn påå warphögerne. G1R 16: 299 (1544).
-MALM. malm från varp. JernkA 1907, s. 194. Råvaran för framställning af järnsvamp är Gellivare varpmalm. SvGeolU Ca 6: 181 (1915).
-SOVRING. Liksom de föregående åren, har varpsofring egt rum, hvarvid ur .. gamla varphopar erhållits 1,833 Skeppund plockmalm. JernkA 1844, 2: 63.

 

Spalt V 450 band 37, 2014

Webbansvarig