Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARDERA va4r~de1ra l. 3~20, pron.; n. vartdera var4t~de1ra l. 3~20 l. va4rt~de1ra l. 3~20 (Dan. 7: 12 (Bib. 1541) osv.), äv. (i sht vard.) vardera (Rizanesander Räkn. 40 b (1601) osv.); gen. varderas (LandtmFörordn. 181 (1757) osv.) ((†) huarssdera SUFinlH 5: 93 (1616); hwarsderas (hu-, -th-, -es) 1Mos. 40: 5 (Bib. 1541), ConsAcAboP 3: 535 (1666)).
Ordformer
(förr äv. skrivet ss. två ord. — vardera (hu-, hv-, hw-, w-, -dh-, -t-, -th-, -tth-, -eer-, -err-, -e) 1530 osv. hwathera c. 1676)
Etymologi
[fsv. hvar þera; av VAR, pron., o. -DERA]
ss. indefinit pron. med distributiv bet., betecknande att ngt gäller båda (l. samtliga) individer l. enskilda ting l. förekomster o. d. var o. en för sig i den mängd l. grupp o. d. som framgår av sammanhanget l. anges av bestämning; jfr VAR, pron. II.
a) i substantivisk anv., ofta liktydigt med: var o. en (av två l. flera); äv. (numera bl. i Finl.) utan distributiv syftning: båda (l. samtliga); jfr VAR, pron. II a. Huars theras dröm hadhe sijn vthtydhelse. 1Mos. 40: 5 (Bib. 1541). Man såg här .. 3 slags hvite, gröne och röde Husarer som hvarthera för sin sällsynte drägt förtjente upmärksamhet. BtVLand 2: 98 (1760). I weten hwad lugnet och stormen, så i yttre som inre mening, innebär, ty I hafwen pröfwat hwardera. SPF 1855, s. 326. En bestämd ton, anslagen på ett instrument, är förenad med många bitoner, som hvardera uppfattas genom en särskild sensation. Larsson Psyk. 10 (1896). — särsk.
α) med partitivt attribut bestående av prep.-förb. inledd av av; jfr VAR, pron. II a α. Huardere af Bröderenne hade sitt säthes hemenn. UpplDomb. 2: 56 (1579). I baskiska språket .. har man ända till fyra olika former för hvartdera af uttrycken: ”jag är” och ”jag har”. De Geer VSkr. 1: 180 (1844, 1892). Tidningen uppgav .. att en idé är att erbjuda kds tre riksdagsmandat, ett från vardera av de borgerliga partierna. SvD 28/9 1973, s. 9.
β) i förb. med räkneord l. annat mängdangivande uttr.; jfr VAR, pron. II a ε. HH XI. 1: 39 (1530). Bleff Peer Wåghals och Hans skomaker sackfelth huar thera tiill 4 daler för en oräth tunne the hade målth .. korn medh. TbLödöse 33 (1587). Stadens Handel är ansenlig och .. bedrifves med 3 stora Skepp .. En Brigantin och 2 snauskepp, vid pass till 60 Läster hvartera. BtVLand 4: 113 (1802). Kavaljererna hade hvardera vakten en vecka och aflöstes i tur och ordning. Tegnér Armfelt 1: 45 (1883). Vardera sex års fängelse blir straffet för en 27-årig kvinna och hennes 34-årige sambo. GbgP 29/10 1994, s. 12.
b) i adjektivisk attributiv anv., i sht med huvudord i sg. best.; äv. (numera bl. i Finl.) med huvudord i pl. best., utan distributiv syftning; jfr VAR, pron. II b. AOxenstierna 2: 114 (1612). Hvartdera Riket skulle förblifva vid sin Lag och Rätt. Schönberg Bref 1: 163 (1777). En europeisk tecknare kan både generalisera ett landskap och återge dess mest minutiösa detaljer, och han tillfredsställer därmed i hvardera fallen inbillningskraften hos den publik, till hvilken han vänder sig. Hirn Hearn Exot. 1: 132 (1901). Lånekontrakt skall upprättas i två exemplar, af hvilka hvardera kontrahenten skall taga ett. SFS 1908, nr 53, s. 6. En lins har två brännpunkter, en på vardera sidan, ty strålarna bryts samman, antingen de kommer från vänster eller höger. Bergholm Fys. 4: 25 (1957).

 

Spalt V 394 band 37, 2014

Webbansvarig