Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALVATION val1vaʃω4n, förr äv. VALUATION, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(valuation 16301766. valvation 1625 osv.)
Etymologi
[jfr d., t. valvation, eng. valuation; till VALVERA. — Jfr DEVALVATION]
(numera mindre br.) fastställande av värde på ngt (särsk. mynt), evalvering; äv. konkretare: fastställt värde. Wij gifwe dem (dvs. delägarna i kopparkompaniet) och nådigest tilstånd at låta slå all Kopparen i Mynt .. effter den Valvation och Mynte-Sorter Wij der oppå hafwe giöra låtet. Stiernman Com. 1: 924 (1625). Såsom Penningarne få theras wärdering, Först aff theras godheet i skrot och korn, och så aff Öfwerhetennes valvation och Prijssättning, så få the (osv.). Risingh KiöpH 53 (1669). Valvation är det Öfwerheten påsätter hwad hwart stycke Mynt skal gå och gälla före. König LärdÖfn. 6: 131 (1747). Huru vårt finanssystem hädanefter må regleras .. så att riket i en framtid må vara säkert för allehanda slags skadliga valvationer i myntet. Chydenius 281 (1766). Cannelin (1939). — jfr MYNT-VALVATION.
Ssg: VALVATIONS-VÄRDE. (†) tariffvärde (se d. o. slutet). 2NF 7: 1110 (1907). Valvationsvärde, (dvs.) ett mynts i lag fastställda värde. SvAffärslex. 481 (1948).

 

Spalt V 197 band 37, 2014

Webbansvarig