Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALETE vale4te, förr äv. VALET l. VALE, sbst.1, n.; best. -et.
Ordformer
(vale 16321949. valet (w-, -ee-) 1620 (: Waleet-Predikan)1904. valete (w-, -ll-) 1561 osv. valle 1702)
Etymologi
[jfr d., t. valet; av lat. valete, vale, farväl (till flera resp. en), urspr. imper. av valere (se VALENS)]
(† utom i b o. d) avsked; särsk. dels i sådana uttr. som bjuda l. giva valete, bjuda farväl, dels i uttr. dricka valete, dricka en skål (se SKÅL, sbst.2 3) till avsked; i förb. med prep. till äv. närmande sig l. övergående i bet.: avskedsgåva. Svart G1 34 (1561). Han sina Läriungar gaff valete. PErici Musæus 2: 84 b (1582). Bispen är inne, wij wete, / At biudha Kungen valete. Prytz OS E 4 a (1620). (Kyrkan gav åt) byggmestaren till valeet, spanskt wijn 1 kanna. BtÅboH I. 11: 18 (1656). Then 15 (april) .. gingo the 2. Westindie Farer ifrån osz till Fernabuco vthi Brasilien, när the hade skuthit och druckit Valete. Willman Resa 191 (1667). Mat-Öl drucko de sen; en Sup til sidsta valetet. Nicander GSann. 144 (1767). Valet .. (dvs.) Sista gången, afsked, farväl. Säges i hvardagsspråket. Dalin (1855). Östergren (1966; angivet ss. finlandssvenskt o. möjl. ålderdomligt). — särsk.
a) understöd l. ersättning för elev dimitterad från läroverk l. gymnasium i form av rätten att gå sockengång. VDAkt. 1652, nr 13. Henricus nekade inthet till giälden, men begärte dilation till hösten, tå han finge een sochn af scholan för sitt vale. ConsAcAboP 3: 40 (1665). När jagh giorde afträde ifrå scholen så hade jagh fuller meent jag skulle fåt åthnutit en sochn til valet för det swåra trääl jag dagelig uthstodh den tijdh jagh var der. VDAkt. 1685, nr 2. VDAkt. 1700, nr 323.
b) (numera mindre br.) dikt o. d. till avsked (av ngn l. ngt), ofta i form av tillfällighetsdikt. 3SAH 24: 51 (1909). (Man) får det intrycket, att .. (eposet) utgör en hyllning, ett vale till den stad och den läroanstalt, vid vilka Runius i många år varit fästad. 3Saml. 30: 19 (1949).
c) om avsked på dödsbädden. (Han) gaff .. sin K. hustro och Barn, och them som til städes wore itt godt Vale farwäl. Vigæus Horol. E 7 a (1632). Dryselius Måne 292 (1694).
d) (i Finl.) i uttr. i sista valetet, i sista stund. Bergroth FinlSv. 326 (1917). För lärarna i Tessjöskolan hade meddelandet om att det skulle arrangeras temadag .. kommit i sista valetet. ÖNyland 5/3 1994, s. 24.
Ssg (†): VALET-PREDIKAN. (valet- 16131740. valete- 1605. valets- c. 16701748) (†) avskedspredikan. (På Jes. 8) beropar S. Påwel sigh vthi sin Valetepredican, then han hade til the Älsta vthi Epheso. PJAngermannus Visit. 204 (1605). Effter Ehrw: Her pastor Höök nästkommande söndagh gör sin valetz predikan och reser strax der effter till sit pastorat. VDAkt. 1705, nr 175. Hallman Blacksta 86 (1748).

 

Spalt V 139 band 37, 2014

Webbansvarig