Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAKUUM, äv. VACUUM va4kum, äv. 32, äv. va4kɯum (trestavigt), äv. 302, n.; best. -et ((†) vakuet 19071924).
Ordformer
(vac- (w-, -aa-, -cc-, -cum) 1611 osv. vak- 1885 osv.)
Etymologi
[jfr d., t. vakuum, eng., fr. vacuum; av lat. vacuum, n. till vacuus, tom, ledig, till vacare, vara tom l. ledig; av ovisst ursprung. — Jfr EVAKUERA, VAKANT, VAKATION, VAKUOL]
1) (i sht i fackspr.) om rum l. utrymme utan närvaro av materia; särsk. (o. numera i sht) om (absolut) lufttomt rum; jfr TOM-RUM 1 slutet. Absolut vakuum. Forsius Phys. 52 (1611). En hård skårpa .. täpper igen alla poros, at wädret icke kan gå in, och fylla det vacuum, som är imellan hwar glas-partikel inwärtes. Polhem Test. 48 (c. 1745). Det s.k. Torricelliska tomrummet, vacuum. Rubenson Meteor. 13 (1880). I luft är ljushastigheten i det närmaste lika stor som i vakuum. Bergholm Fys. 4: 85 (1957). — särsk. i oeg. l. bildl. anv. Jaquette hade stött honom ifrån sig; och han hade ett ögonblick famlat i ett tomt vacuum. Ridderstad Samv. 3: 479 (1851). Varans säljbarhet blir det primära. Härav uppstår inte bara ett estetiskt vakuum, utan rent av en estetisk prostitution. Form 1948, s. 103. Vi lever inte i ett socialt vakuum. Vi omges av andra människor, och vi söker oss .. till andra människor. Husén Psyk. 207 (1954). Det finns oro för tysk dominans. Redan återföreningen med Östtyskland har mest haft karaktären av Anschluss. Det ekonomiska vacuum som uppstått i Östeuropa ligger Tyskland närmast till att fylla. NTeknik 1990, nr 51–52, s. 25.
2) (i sht i fackspr.) om förhållandet att det i ett kärl l. rör l. rum o. d. råder ett tryck som är (avsevärt) lägre än omgivningens, undertryck. Triewald Eldmachin 2 (1734). Genom luftpumpen åstadkommes derför ett vacuum, hvarmed inom ångmaskinväsendet menas: ett tryck, som understiger atmosferens. Frykholm Ångm. 192 (1881). I pumpens tilloppsrör råder vanligen vakuum och i dess afloppsrör öfvertryck. TT 1904, M. s. 133. (På fjällkammen) har emellertid ett vakuum utbildats intill fjällsidan, dit luften sugs i en virvelrörelse inåt–uppåt; och följden blir .. en livsfarlig hängdriva. Selander LevLandsk. 71 (1955). — jfr HÖG-VAKUUM.
Ssgr (till 2; i sht i fackspr.): VAKUUM-APPARAT. om apparat som för sin funktion använder sig av vakuum; särsk. om vakuumpanna. Almström KemTekn. 2: 232 (1845). Fördelen af vacuumapparater till saftens inkokning är .. obestridlig. Grönberger Hvitbet. 22 (1872). Vakuumapparat, (dvs.) anordning, som tillför förgasaren bensin från en tank belägen lägre än denna. Nerén (1930).
-BROMS. [jfr t. vakuumbremse, eng. vacuum brake] särsk. (om ä. l. utländska förh.) på rälsfordon; jfr luft-sug-broms, suglufts-broms. TT 1886, s. 133. Frånsett de senast tillverkade rälsbussarna, vilka hava tryckluftbroms, äro bussarna regelbundet utrustade med vakuumbroms. TT 1941, AutMot. s. 1. Vakuumbroms, (dvs.) bromssystem för järnvägsfordon. Vid gång råder undertryck i systemets bromsledning och broms utlöses då trycket ökas. NE 19: 188 (1996).
-DESTILLATION. destillation vid lågt tryck (o. därmed låg temperatur). Ahlberg FarmT 129 (1899). Substanser, som sönderdelas vid högre temperatur, destilleras vid förminskat tryck (vakuumdestillation). Smith OrgKemi 5 (1938).
-EXTRAKTOR. [jfr eng. vacuum extractor] obstetr. sugklocka (se d. o. 2). Vacuumextraktorn, i dagligt tal kallad sugklocka, är ett instrument som .. kommit att ersätta tången vid förlossningar. SvD(A) 25/3 1964, s. 11.
-FILTER. sugfilter. Den tvättade cellulosan genomgår en rad silnings- och malningsprocedurer – den passerar vacuumfilter och kollergångar. TurÅ 1936, s. 137.
-FÖRPACKA. särsk. med avs. på matvara o. d.: i syfte att öka hållbarheten förpacka under avlägsnande av syre; särsk. (o. i sht) dels i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., dels ss. vbalsbst. -ning (äv. konkret); jfr -packa. Om kaffet paketeras i bleckemballage, håller det sig bättre, men icke ens i hermetiskt tillslutna paket eller burkar kunna smak och arom helt bevaras någon längre tid, såvitt kaffet ej vakuumförpackats. HandHantv. Hand. 7: 93 (1939). Nu kan Ni åter köpa Martin Olssons Kalas-Kaffe i vacuumförpackning. ST(A) 1948, nr 33, s. 9. Vakuumförpackad ryggbiff. Sydsv. 4/12 2011, s. B46.
-METER. om instrument för uppmätning av låga gastryck. Ramsten 54 (1866). Vakuummeter för kontroll av undertrycket i de luftdrivna gyroinstrumenten. SoldUndFlygv. 1944, s. 211.
-PACKA. vakuumförpacka; särsk. dels i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., dels ss. vbalsbst. -ning. Konservburken av plåt för vakuumpackning uppfanns 1810 i England. Fatab. 1961, s. 208. I frysavdelningarna finns lax, skaldjur och vakuumpackad biff från Australien. TurÅ 1973, s. 162.
-PANNA. panna (se panna, sbst.1 2) i vilken vätska kokas under lågt tryck (o. därmed låg temperatur); särsk. om sådan panna för framställning av socker l. salt o. d.; jfr -apparat. Almström KemTekn. 2: 233 (1845). Enligt denna metod (för sockerframställning) sker .. sockersaftens koncentration i ett system af .. slutna vakuumpannor. 2NF 26: 220 (1917).
-PUMP. pump som åstadkommer l. upprätthåller vakuum. 2UB 3: 167 (1897). Man kunde observera hur t ex särskilt lättmjölkade kor började släppa mjölk vid detta ljud så snart vakuumpumpen startades. Moberg JordbrMek. 472 (1989).
-RÖR. [jfr eng. vacuum tube] rör (se rör, sbst.3 3 e) vari vakuum råder; särsk. (numera mindre br.): elektronrör. Uppseendeväckande experiment med lysande vakuumrör. 2UB 3: 591 (1897). Vad som framför allt giver anledning till denna .. misstanke på brister i kvalitet (hos amatörradiomottagare), var det stora antalet vacuumrör i ett flertal av mottagarna. VFl. 1924, s. 46.
-SLANG. ArkKem. II. 36: 5 (1907). Vakuumslang (dvs.) slang avsedd att arbeta under invändigt undertryck. TNCPubl. 84: 230 (1986).
-SYSTEM. system (se system, sbst.1 2 a) som för sin funktion använder sig av vakuum. Nerén BilB 1: 59 (1928). Vakuumsystem säges en motor hava, som är utrustad med vakuumapparat. Nerén (1930). Vakuumsystemet bygger på principen att toalettavfallet med luft sugs till en särskild tankbehållare, följt av en lätt efterspolning. SvD 29/10 1969, s. 23.
-TANK. tank l. behållare vari vakuum råder; särsk. om sådan tank i bil(motor). Han begagnade de s. k. vakuumtankarne endast till det, som de egentligen äro: de renaste och säkraste jäskärl, som finnas. KemT 1904, s. 11. Smuts i vacumtanken eller förgasaren är ett mycket vanligt bilfel. Motorför. 1928, nr 6, s. 15.
-TOALETT. toalett som töms medelst vakuum. SvD(A) 21/10 1959, s. 11. Vakuumtoaletter på passagerarfartyg. TT 1969, s. 756.
-TORK. apparat l. anläggning för vakuumtorkning. Bland torkapparater med värme lär en vacuumtork i olika storlekar .. göra ett utmärkt arbete. LAHT 1931, s. 517.
-TORKA. torka (matvara l. spannmål l. virke o. d.) vid lågt tryck (o. låg temperatur); särsk. dels (o. i sht) i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., dels ss. vbalsbst. -ning. Experiment med vacuumtorkning (av sågade trävaror) hava .. förekommit. Edberg TräB 128 (1929). Den ypperliga, vacuumtorkade provianten. Ymer 1939, s. 280. Snabbris är förkokat rund- eller långkornigt ris, som därefter vakuumtorkats. ModStKokb. 135 (1983).
-VENTIL. NF 10: 230 (1886). Vakuumventil (dvs.) ventil som automatiskt släpper in luft i ledning, behållare e.d. vid ett visst undertryck. TNCPubl. 75: 198 (1980).

 

Spalt V 113 band 37, 2014

Webbansvarig