Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAKANT vakan4t, adj. oböjl.
Ordformer
(förr äv. wa-, -ca-, -cca-, -qua-)
Etymologi
[jfr d., t. vakant, eng., fr. vacant; av lat. vacans (gen. -antis), p. pr. av vacare, vara tom l. ledig (se VAKUUM). — Jfr VACERE, VAKANS]
om post l. ämbete l. befattning l. tjänst o. d.: som är utan innehavare, obesatt, ledig; förr särsk. i uttr. vakant nummer (se NUMMER 7 h); förr äv. dels om person: som är (tillfälligt) befriad från tjänst l. uppdrag, dels om rättighet l. privilegium o. d., dels om administrativ l. militär o. d. enhet. (Lantmarskalken) Sade någre ställe wara vacant, såsom the Wranglers aff Lärije numero 11. RARP 4: 158 (1649). (Baronen) upläste ett uttåg man giordt utur .. (beslut o. d.), att Ridderskapet ock Adelen måtte deraf kunna förnimma, huru vijda den Kongl. Thronen bör hållas vacant, eller ock någon af Kongl. blodet ock qvinkiönslinien dertill arftagande. 2RARP I. 1: 8 (1719). Efter 1687 års stora fall, då många gruf-delar blefwo vacante blef förordnat (osv.). Hülphers Dal. 412 (1762). Thomas tror att om 600 man af hvardera Tyska Regementet höllos vacanta .. skulle detta årligen bespara 36,000 Rdl. BrinkmArch. 2: 228 (1810). (K. IX) påbjöd, att det icke skulle vara .. (biskoparna) tillåtet att utdela vakante pastorater efter deras eget godtycke. Frey 1850, s. 216. Alla tillåtna vakanta rotar befrias från brefbärings-skyldigheten. TjReglArm. 1858, 3: 8. När föreståndarebefattningen för hållplatsen Alster blev vakant .. så fick han förordnande på ett år att uppehålla den befattningen. Järnvägsminn. 38 (1952). — jfr HALV-, HEL-, KARL-VAKANT.
Ssg: VAKANT-SÄTTA, -ning. vakanssätta. Af .. (de) till indragning föreslagna är kyrkoherdebefattningen i Långlöt vakantsatt. Kalmar 10/2 1911, s. 2.

 

Spalt V 93 band 37, 2014

Webbansvarig