Publicerad 2013   Lämna synpunkter
UT, adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 904):
UT-TRAMPA, -else (†, Lind 1: 277 (1749)). Linc. Ee 5 a (1640).
1) till 1 h, med avs. på skodon: trampa ut (se trampa ut 1 b). En uttrampad nedkippad sko. Bellman (BellmS) 12: 20 (1794).
2) (†) till 2: gm trampande pressa ut (ngt); särsk. med avs. på säd; äv. med avs. på det varur ngt trampas ut; jfr trampa ut 4. Lindfors (1824). De hästar, han lejer för att uttrampa sin säd. SvLittFT 1834, sp. 553. Skinnen läggas .. i stora kar med vatten, der de uttrampas med bara fötterna för att sålunda befrias från salter o. d. SD(L) 1900, nr 543, s. 3. Uttrampning av ris hos japaner och malajer. Fatab. 1933, s. 165.
3) (†) till 9, särsk. mer l. mindre bildl., med avs. på väg l. bana o. d.: trampa upp (se trampa upp 2); jfr trampa ut 2. Uttrampade vanor och slentrianer. Kullberg Domaren 125 (1842). Den bana, som jag med fri vilja och full eftertanke ingått på och hvars törniga stig jag redan uttrampat. Carlén Köpm. 2: 269 (1860). Schück o. Warburg 2LittH IV. 2: 480 (1916).
4) till 11, med avs. på eld: trampa ut (se trampa ut 3); i sht förr äv.: gm långvarigt l. intensivt trampande nöta ut l. skada (mark l. växtlighet o. d.). Jorden afnötes och vttrampas. Scherping Cober 1: 152 (1734). På bottnen syntes en halft uttrampad eld, som delvis upplyste hålans inre. Kalmar 12/11 1885, s. 2.
(1, 2) -TRANSPORT. särsk.: handlingen l. verksamheten att transportera ut l. iväg ngt. Både för in- och uttransport af kol vid upplag äro rembanorna användbara. TT 1902, V. s. 15.
(1, 2) -TRANSPORTERA, -ing; -are (Martinson VägUt 138 (1936) osv.). transportera ut l. iväg (ngt); jfr -forsla, -frakta. Mudder, som medelst mudderelevator från pråmarne uttransporteras till den plats, där utfyllning skall ske. TT 1901, Allm. s. 224.
-TRAVA, -ning. särsk. (hippol.) till 9: med avs. på häst: trava ut (se trava ut 2). Man måste inte begynna at undervisa en häst i Passage, förr än man väl uttrafvat honom, gjordt honom smidig. Ungern-Sternberg Bourgelat 76 (1752).
(9 d) -TROPPA. (†) med avs. på fana: troppa (se troppa, v.2 2). Delachapelle ExBook 31 (1669). Vid fanornas uttroppande torde man få erindra at .. blott Fahn-Junkarne marchera in i Öfverstens hus. KrigsmSH 1798, 1: 18.
-TROTT, se -trött.
-TROTTA, se -trötta.
(6 d) -TRUMFA, -ning. trumfa ut (ngn); äv. bildl. Har .. (motspelaren) så många matadorer .. att han kan uttrumfa träkarl, bör (osv.). HbiblSällsk. 1: 80 (1838). Än med list, än med våld blevo Frankrike och Ryssland uttrumfade i Asien och Afrika. Hagberg VärldB 60 (1927).
(6 a) -TRUMLA. (†) trumma l. basunera ut (ngt); äv. bildl.; jfr trumla ut. Den 31 Juli blef freden i Tobolsko uthtrumblat, som sluten blef millan callmukske Contasch och Ryssland. HH 24: 279 (1721). Gyllenborg Sprätth. 59 (1737; bildl.). Palmstedt Res. 31 (1778).
-TRUMMA, -trumning. (†)
1) (†) till 2: gm att trumma driva ut (bin); jfr avtrumma, v.1 2, trumma ut 2. Utom desse anförde sätt, upgifwes äfwen et annat, at ärhålla Afläggare, igenom Biens ut-trummande eller utdrifwande. Fischerström 1: 627 (1779). Möller (1807).
2) (†) till 6 a: trumma ut (se trumma ut 1) (ngt); äv.: med trumslag signalera att (fana) bärs l. skall bäras ut; äv. bildl.; jfr -trumla. När thetta är giordt, uttrummas Fanorne. Richardson Krigsv. 1: 245 (1738). (Sv.) Uttrumma .. (fr.) Publier à son de tambour. Nordforss (1805). Jag (infann) mig följande morgon på den uttrummade mötesplatsen. Nordmann BorgåBarn 176 (1906).
(6 a) -TRUMPETA, -ning. trumpeta ut (ngt); äv. bildl. HSH 3: 46 (c. 1800). (Teaterdirektören) vill troligen .. icke alltför mycket höra uttrumpetas i pressen, att affären går dåligt. OoB 1930, s. 109.

 

Spalt U 1331 band 37, 2013

Webbansvarig