Publicerad 2012   Lämna synpunkter
URSAKA (ɯ3r~sa2LoW (1911)), v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE (2RARP 16: 475 (1747), Lundell (1893)), -ELSE (LPetri Kyrkiost. 52 b (1566), Östergren (1965)), -NING.
Ordformer
(orsag- (1527: orsagningh). orsak- (orss-) 15251742. ursack- 1735. ursak- (vr-, wr-) 15251973)
Etymologi
[fsv. ursaka; jfr fd. orsage, fvn. órsaka; till URSAKER]
(†)
1) (†) frita (ngn) från skuld, förklara oskyldig; försvara; äv. refl. (jfr 2), närmande sig l. övergående i bet.: försvara sig; äv. dels med sakligt subj. l. obj., dels utan obj. Ath wrsaka wore gerninghar. G1R 2: 96 (1525). Nær th(e)n andre (för dråp dömde) skulle ræckia halsen orsakade han for(nem)de (medanklagade) gu(n)nar, at han jnth(et) war brotzligh(e)n (osv.). OPetri Tb. 1: 56 (1525). Tå steegh Lysias .. vp, och orsakadhe Konungen, och taladhe så för them, at the gåffuo sigh til fridz och stilladhe sigh. 2Mack. 13: 26 (Bib. 1541). Iag är nögd ther med at mit eget samwete bär mig witnesbörd och mig för den saken ursackar. VDAkt. 1735, nr 652. Prof. Schwartz ursakade sig med ”de argument, som både bibelen och lagen, våra privilegier samt vår egen oförmögenhet suppeditera”. Weibull o. Tegnér LUH 1: 75 (1868). Ursakade det (dvs. samvetet) var man på rätt väg; anklagade det måste man ta sig i akt. Hellström MorgSkälm 85 (1952).
2) (†) refl.: ursäkta l. urskulda sig; särsk. i uttr. ursaka sig för ngt; äv. med icke refl. direkt (personligt l. sakligt) obj.: ursäkta osv. The begynte alle sammans vrsaka sigh. Luk. 14: 18 (NT 1526). Lät honom icke sin wilia j vngdomenom, och orsaka icke hans dårskap. Syr. 30: 11 (Bib. 1541). När vij tå alle kommo tilstädes, för uthan dominus D. Raumannus, som ursakade sigh icke tå kunna komma. OxBr. 12: 8 (1613). Dr. Christoffersson har jag träffat en enda gång. han bjöd då till af alla krafter at ursaka sig för affairen med Dortha. Thorild (SVS) 6: 46 (1781). De Akademiska handlingarnes tryckning ligger .. så efter, att Handlingarne för år 1846 ännu icke sett dagsljuset .. (Jag medger), att Akademien har svårt att ursaka sig för en dylik långsamhet. 3SAH 37: 414 (1850). Jag bad Herren ursaka mig på den grund, att jag var för ung och oerfaren att resa så lång väg till ett främmande folk. Stridsropet 1883, nr 2, s. 3. SAOL (1973). — jfr FÖR-URSAKA.

 

Spalt U 861 band 36, 2012

Webbansvarig