Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UPPVAKTA up3vak2ta, v. -ade. vbalsbst. -AN (numera bl. tillf., BoupptSthm 1674, s. 124 a, Bil., osv.), -ANDE, -ELSE (†, Murenius AV 282 (1654), VDAkt. 1703, nr 125), -NING (se avledn.); -ARE (se avledn.), -ERSKA (se avledn.).
Ordformer
(op- 1622 (: Opwachter)1737 (: opwachtning). opp- 1660. up- (v-, w-) 1615 (: vpwachtare)1823. upp- (v-) 1663 osv.; se för övr. VAKTA)
Etymologi
[liksom d. opvagte trol. efter t. aufwarten (se UPPVARTA) med ombildning av efterleden i anslutning till VAKTA; sannol. delvis äv. av nl. opwachten (l. ett motsv. lt. ord). — Jfr UPP-VAKT]
1) (†) ge akt på l. övervaka l. bevaka (ngn l. ngt) (med avsikt att vid behov ingripa l. försvara l. skydda ngn l. ngt); äv. utan obj.; jfr 5 d. RARP 4: 93 (1647; med avs. på fiende). The berettade .. thet the medh flere sine Stalbrödher Åhrett (1)647 om Wåhren .. hade vpwachtadtt och fångatt – 9 Wargvngar. GullbgDomb. 17/10 1648. Förordnadess effterskrifne huar utij sin fierdingh att upuachta, huruledess huar och en sigh förhåller utij sina huss i julaheligh dagarna. VRP 1659, s. 1224. En .. wackt, som ginge til foot och uthi alla gatuhörn upwacktade. Stiernman Com. 3: 796 (1669). Den tiden, som fisken .. går til och leker, måste Fiskaren .. flitigt upwakta alla tilfällen, och det i alla fyra årsens tider. Schultze Fisk. 10 (1778). — jfr BE-UPPVAKTA.
2) (†) avvakta (ngt); äv. dels utan obj., dels med obj. ersatt av bestämning inledd av prep. uppå; jfr UPPVARTA 1. När dhe lithett vpwachtadt hade kommo efftersch:ne aff Rikzens Rådh vthur Rådh Cammaren. RARP 1: 160 (1632). Dhesse partter haffua twenne resor för TingzRetten warit Citerade dher sin domb att vpwackta. VDAkt. 1662, nr 291. VDAkt. 1723, nr 12 (1722: oppå).
3) (†) ansvara för l. ha hand om l. sköta l. utföra (ngt, särsk. ämbete l. syssla o. d.); äv.: (full)göra (sin plikt o. d.); jfr UPPVARTA 2. HFinlH17Årh. 262 (1640). När H. W. Herre Biskopen kom till Jönckiöpingh, upwachtadhe iagh min plijcht och skyldigheet, och förfrågadhe migh huru iagh skulle handla uthj denne saak. VDAkt. 1683, nr 199. VDAkt. 1722, nr 117 (med avs. på sågkvarn). At en Herre om sina 70 åhr med en jämn oförtrutenhet och lika som ungdoms munterhet dageligen upvaktar sitt ämbete på Cantzliet. BtVLand 5: 188 (1764).
4) vara (ngn) behjälplig l. betjäna (ngn), numera nästan bl. med avs. på högt uppsatt (i sht kunglig) person; i sht förr särsk. dels: passa upp på l. (befinna sig i närheten av o.) gå till handa, dels: sköta om l. vårda (en sjuk); förr äv. dels: visa ngn heder gm att vara närvarande vid (ngt), deltaga i, dels utan obj.: tjäna. Schroderus Os. 2: 187 (1635). Een hustru och een pojke som uthj kiöket medh Skurande och Twättande hafwa vpwachtatt. HovförtärSthm 1681 A, s. 275. Thet är icke nog at Pulwret är godt och proberat .. Thär til hörer ock at patienten är beskedelig, och the som honom upvackta icke försummelige. Block Pest. 51 (1711). Giöromålet, at med friserande och kammande upwackta och betjena dem, som bruka egna hår. PH 6: 4748 (1757). Hans Kungl. Höghet är uppvaktad af en Adjutant. PT 1906, nr 10 A, s. 2. — jfr BE-UPPVAKTA.
5) söka upp l. sätta sig i förbindelse med (ngn) för att hedra l. hylla l. gm påverkan uppnå visst syfte; äv.: framföra hedersbetygelse l. hälsning till (ngn) på ett artigt l. respektfullt l. ödmjukt o. mer l. mindre formellt sätt (per brev l. gm besök); äv. utan obj.; jfr UPPVARTA 4. Ekeblad Bref 1: 257 (1653). Effter det är seent på afftonen, har jag ey kunnat wara importun och upwachta. Schück VittA 3: 313 (i handl. fr. 1693). Som iag intet hinner upwakta k. Far med denne posten; Så ber iag k. Bror wille anmähla min wördnad. KKD 6: 115 (1708). I går war jag på Johannesberg, för att uppwakta Furst Metternich, som täcktes skänka mig halfannan timmas samtal. 3SAH LXI. 3: 150 (1851). Det hände en gång .. att Lunds studenter .. den 1 maj beslöt, att kåren inte skulle uppvakta Billing (såsom universitetets prokansler) som gammal tradition bjöd. LundagKron. 3: 58 (1955). — särsk.
a) sätta sig i förbindelse med (ngn l. ngt) för att uppnå visst syfte; särsk. i fråga om att kontakta makthavare o. dyl. o. framställa synpunkter l. krav o. d. Landstinget uppvaktade regeringen om mer skattebidrag. Kommunstyrelsens ordförande har uppvaktats i frågan. Iagh haffwer wäl tilforenne E. H. Excell. medh mit ödmiuka breff om samma ärende upwaktat. Rudbeck d. ä. Bref 122 (1675). Efter att hafva träget uppvaktat riksmarsken Wrangel med suppliker om något officersbefäl, lyckades han omsider blifva ryttmästare vid Smålands kavalleri. 3SAH 14: 26 (1899). Västra Frölundas skyttekung Thomas Sjögren har uppvaktats av ett halvdussin Elitserieklubbar. GbgP 19/4 1988, s. 43. — jfr BE-UPPVAKTA.
b) (under längre tid) ägna (ngn, i sht kvinna) särskild uppmärksamhet (för att vinna gunst l. kärlek), lägga an på l. kurtisera (se d. o. 3). Astrild kom, din Nymph upvakta, / Kom och Hännes glans betrakta, / Hännes känslor vänta ömt ditt understöd. Bellman (BellmS) 1: 141 (c. 1771, 1790). Er unga Fästman sjelf, om jag ej galet ser, / Som kommer att uppvakta Er? Leopold (SVS) I. 3. 1: 194 (1799). En förnäm man, en ädling .. dyrkade och uppvaktade henne. Johnson DrömRosEld 48 (1949).
c) hylla l. gratulera (ngn) (på bemärkelsedag o. d.); äv. utan obj. Förut hade han med nyårs- och namnsdagsrim uppvaktat en gammal farbror. 3SAH 2: 161 (1887). Hon visste att det var min födelsedag, och ringde nu och .. frågade, om hon och fru Sundén fick komma ut och uppvakta mig med en blomma. Hedberg Prins 311 (1936). Hur många vänner och hur många bekanta kan tänkas vilja uppvakta? Johansson HusFlon 219 (1997).
d) i fråga om mer l. mindre oönskad uppmärksamhet l. kontakt: ansätta (ngn); särsk. i fråga om lagsport: ständigt befinna sig i närheten av o. bevaka l. störa (motståndare); jfr 1. Partiledaren uppvaktades hårt av pressen. Ulf Andersson .. slog en crosspassning till Johan Törnqvist, som kunde peta in 3-2 trots att han uppvaktades hårt av Peo Hermansson. GbgP 25/2 1991, s. 24.
Avledn.: UPPVAKTARE, förr äv. UPPVAKTER, m.//ig. (-are 1614 osv. -er 16221640)
1) (†) till 1: vakt l. väktare; särsk. om (i livgarde ingående) vakt som beledsagar kunglig person o. d. (jfr 2). Petreius Beskr. 2: 270 (1614). De för den unga drottningens räkning nyantagna uppvaktare och drabanter (osv.). KrigVAT 1894, s. 91.
2) (numera mindre br.) till 4: person som (finns till hands o.) biträder l. passar upp, tjänare; förr äv.: person som vårdar l. sköter om; i ä. språkprov ofta svårt att skilja från 1. Storfursten .. sätter sigh allena wid sit bord, litet ther ifrån .. sättias Sändebuden oc the förnämsta aff theras vpwachtare. Petreius Beskr. 3: 23 (1615). (Det gamla Egyptens) helgade Crocodiler hade sine upwaktare. Man födde och gödde dem. SP 1792, nr 141, s. 1. Björkman (1889).
3) till 5: person som uppvaktar. Hundrade unga karlar, Edre och hennes ödmiuke upwaktare. Dalin Arg. 1: 19 (1754). Vid 2-1 sprintade han ifrån uppvaktaren Per-Ola Ljung, lurade målvakten .. och rullade från minimal vinkel in segerbollen. DN 11/4 1994, s. D2.
UPPVAKTERSKA, f. särsk. (†) till 4: kvinnlig tjänare l. vårdare. (När någon visat pestsymtom har man) tilförordnadt een Vpwachterska, som honom troligen skulle sköta. Paulinus Gothus Pest. 95 b (1623). Chenon Heywood 2: 184 (1773).
UPPVAKTNING, r. l. f.
1) (†) till 1: handlingen l. verksamheten att bevaka l. ha uppsikt (jfr 4 d); äv. konkretare, om enskild omgång av vakthållning l. bevakning; äv.: passning l. tillsyn (stundom närmande sig o. svårt att skilja från 2); jfr upp-vakt. Dy wele Wi ingalunda weta utaf denne upwacktningen, utan befalle Eder härmed nådeligen, at I alle Ordinants-wackter wid Regementet afskaffa. LMil. 2: 113 (1687). Dätt böör en stadigh opwaktningh wara, att de fremmande örter ei må antingen af hetta eller köldh förloras sosom ofta sket är. Rudbeck d. ä. Bref 339 (1691). (Klockarsysslan,) en syssla, som fordrar stundelig upwacktning. VDAkt. 1793, nr 326.
2) (†) till (3,) 4: tjänst l. tjänstgöring; åliggande; äv.: skötsel l. handhavande (jfr 1); jfr upp-vakt. RARP 1: 26 (1627). Dhet främmande Fruntimbret, som hoos Hennes Kongl. May:tt har sin Vppwachtning. HovförtärSthm 1686, s. 1672. Ty at hafwa någon Bod- eller Minut handel med fördel, det fordrar så wäl en mans hela capital, som tid ock opwachtning. Nordencrantz Arc. 115 (1730). BtRiksdP 1904, 6Hufvudtit. s. 139.
3) till 4, om uppvaktande av kunglig(a) person(er); äv. konkret, koll., om personal som utför sådan uppvaktning; jfr upp-vakt. Wiljom Wij hafwa alt thet som til och under Wårt Hof .. och opwachtning hörer, satt och ordnat under Wår Öfwerste Marskalcks skick och styrelse. Schmedeman Just. 1160 (1687). Konungen tog med sin uppvaktning och betjäning in på kronofogde Enemans vackra landställe Rosenfors. ActaOel. 3: 23 (1926). jfr morgon-, page-, taffel-uppvaktning.
4) till 5: visit l. besök för att visa sin aktning l. heder o. d.; äv. om sådan visit o. d. för att uppnå visst syfte (se särsk. a, b); särsk. i sådana uttr. som göra (en) uppvaktning. Landt Marschalken förmantte dhem att när Senningebuden ankomma dhe wille finne sigh redebogne att bewise dem all courtosie och Vpwachtning. RARP 1: 62 (1627). At nu mera ingen fick .. göra en elegant visit eller upvaktning som icke vore hofjunkare. Thorild (SVS) 3: 9 (1791). Sofia! dessa Damer hade att fordra din uppvaktning innan du lemnar denna ort. Granberg Dram. 290 (1811). I Cottonnska huset kom mycket gäster och värdinnan mottog ofta tacksamma uppvaktningar i form av blommor. Stiernstedt Bank. 204 (1947). jfr nyårs-, student-uppvaktning. särsk.
a) om besök hos l. hänvändelse till makthavare o. d. i syfte att framföra önskemål l. synpunkter o. d.; förr äv. konkret: framställan o. d. Härhoos föllier min upwaktning til H:s Excell. Gr. Horn, hwilken iag beder k. Bror täktes understödia med des recommendation. KKD 6: 17 (1707). Flera kulturhistoriska värdefulla berghällar vid kraftverken (kommer) att ställas .. under vatten, något som kommunledningen framfört vid en uppvaktning hos miljöminister Lena Sommestad. DN 24/6 2004, s. A8.
b) särsk. om en mans uppvaktande av en kvinna i syfte att få henne till hustru; jfr frieri 1. Horn Beskr. 8 (c. 1657). När får min Son göra upwaktning hos Er dotter? Holberg Mascarad. 35 (1779). Efter sex månaders öm och trägen uppvaktning hade Constantin ändtligen fått ja. Carlén Repr. 599 (1839).
c) framförande av hyllning (på bemärkelsedag l. vid jubileum o. d.); äv. om sammankomst varvid sådan hyllning äger rum. Det var mycket folk på uppvaktningen i lördags. LundagKron. 2: 532 (1921). Efter den uppskattade .. underhållningen följde ett annat angenämt inslag – uppvaktning av den 100-åriga jubilaren. Kulturen 1993, s. 9. jfr avskeds-uppvaktning.
d) särsk. i fråga om bevakning av viss person i lagsport (jfr 1); äv. konkret, om person(er) som utför sådan bevakning. Sten Mellgren lirkade sig förbi uppvaktningen, gick ner till dödlinjen, passade bakåt. IdrBl. 1924, nr 12, s. 4. Som stjärna i Cliff blir Mats hårdmarkerad. Peter Wågberg utsatte Mats för intensiv uppvaktning. GbgP 29/12 1987, s. 28.

 

Spalt U 754 band 36, 2011

Webbansvarig