Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UNIFORM un1ifor4m l. ɯ1ni-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[liksom t., eng. uniform av fr. uniforme, av lat. uniformis, enkel, enformig, till unus, en, ende (se UNI-), o. forma (se FORM). — Jfr DIFFORM, ENFORMIG, UNIFORM, sbst., UNIFORMITET]
likformig l. likartad l. enhetlig l. homogen; äv. om handling l. verksamhet o. d.: som sker på samma sätt överallt l. vid alla tider o. d.; förr äv.: enahanda l. (gm brist på omväxling) tröttsam l. tråkig l. ledsam. Bergv. 1: 529 (1702). Jag är sjuk .. och lär blifva det ännu längre .. Min Julro lärer då blifva nog uniform; Åtminstone lär jag då hinna njuta det nöjet att skrifva dig ofta till. Kellgren (SVS) 6: 50 (1775). Den practiske Astronomen .. (finner kronometrarnas) gång sällan eller alldrig så uniform, att han vid deras begagnande .. kunde vara belåten med en enkelt arithmetisk beräkningsmethod. VetAH 1815, s. 145. Ständerne (fastställde) ett för brefvexlingen inom hela riket uniformt medelporto. Agardh o. Ljungberg 4: 375 (1863). Det utvecklade kultursamhället .. kanske gör menniskorna i det yttre mera uniforma än förr. Thyrén StrafflRef. 1: 5 (1910). Träden (har) nyligen beskurits, och .. i sin uniforma skepnad och noggranna rättning te de sig nästan som en kolonn soldater på marsch nedifrån staden upp till Montparnasse. Ergo 1927, s. 51.
Avledn. (numera bl. tillf.): UNIFORMERA, v.2, -ing. åstadkomma (större) enhetlighet beträffande (ngt), likrikta l. standardisera (se d. o. 2), göra uniform l. likformig; ofta dels i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., dels ss. vbalsbst. -ing, äv. i konkretare anv. (om resultatet). En sådan person som Armfelt var ur stånd att passa i detta stela, själlösa, uniformerade och reglementerade lif, som den tankefattige monarken (dvs. G. IV A.) infört vid sitt hof. Tegnér Armfelt 2: 424 (1884). Ludvig XIV, som hade haft så mycket besvär med att uniformera religionen i sin monarki, var icke vänligt stämd mot denna kättarpredikant. SD(L) 1904, nr 275, s. 5. En socialism, som .. endast åsyftar de materiella behovens tillfredsställande, skulle skapa ett socialt maskineri, där individerna leva i en tröstlös uniformering. Lundagård 1920, nr 1, s. 5. Uniformering av statstjänstemännens löneförhållanden. SvRiksd. 12: 359 (1934).

 

Spalt U 344 band 36, 2011

Webbansvarig