Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UMGÄNGELSE um3~jäŋ2else, förr äv. OMGÄNGELSE, r. l. m. l. f. ((†) n. 1Petr. 2: 12 (NT 1526), ÄARäfst 42 (1596)); best. -en; pl. (†) = (Gal. 1: 13 (Bib. 1541)), 1Petr. 1: 15 (Bib. 1541) l. -er (Prytz NEschilli C 3 b (1650), WoJ (1891)).
Ordformer
(om- 15271855. um- (vm-, wm-) 1524 osv. umb- (vmb-) 15471559. un- 1527. -gängelse (-e-, -ie-, -iä-, -ss-, -sz-) 1526 osv. -gängilse (-e-, -æ-) 1524c. 1540)
Etymologi
[fsv. umgangilse, n. pl., f.; vbalsbst. till umganga (se UMGÅS); jfr fd., d. omgængelse. — Jfr SAMMANGÄNGELSE]
(numera bl. tillf.) umgänge l. samvaro; särsk. dels föregånget av poss. pron., dels med bestämning inledd av prep. med med styrt led betecknande den med vilken man umgås; äv. dels konkretare, om två l. flera personers umgänge vid visst tillfälle (jfr UMGÄNGE 1 d), dels oeg. l. bildl., om umgänge med ngt sakligt (jfr d). Rom. 15: 24 (NT 1526). Uppenbara syndare, them oss böör fly och sky, och ingalunda lijda theras umgengelsse. KOF II. 1: 212 (1659). Vänners glada umgängelser äro alltid kära Minnen, om de ock nu ej kunna fortsättas. KyrkohÅ 1909, s. 115 (1840). Ifrån den tiden var god sämja och vänlig omgängelse mellan brödrahusen. Afzelius Sag. 4: 42 (1842). Genom Carlsons och Kjellanders gemensamma utländska resa afbröts .. för en tid den personliga umgängelsen med de hemmavarande vännerna. 3SAH 2: 27 (1888). Det som var så förbluffande och beundransvärt med hans framträdande i TV-serien .. var .. hans suveräna umgängelse med (eter)mediet. DN 29/8 1989, s. 63. — särsk.
a) (numera mindre br.) om tillståndet l. förhållandet att leva l. stå i gemenskap med Gud l. Kristus. Fil. 3: 20 (NT 1526). Bönen är .. (människans) umgängelse med Gud. Tegnér (WB) 10: 39 (c. 1830). I skolen jemföra eder sjelfva i eder ringhet och skröplighet med de väldiga trosvittnen, hvilka åtnjutit Herrens saliga umgängelse. Flensburg KyrklT 176 (1874). Denna svärmiska herrnhutism med dess uppfattning av umgängelsen med Kristus såsom en motsvarighet till äktenskapet. SvFolket 6: 104 (1938).
b) (†) om könsumgänge; jfr UMGÄNGE 1 e. ÄARäfst 42 (1596). Hon kom som mödom, men redan efter några veckor i tjänsten blev hon tubbad och lockad till kroppslig umgängelse med sin husbonde. Moberg Utvandr. 466 (1949).
c) (†) konkretare: umgängessätt (jfr UMGÄNGE 1 h); äv. dels allmännare, om sätt att skicka sig l. bete sig, hållning, beteende, uppförande, dels i utvidgad anv., om sätt att leva l. vara till, levnadssätt, livsföring. Saa ath biscopener hollo thom wid redeligen aga ath gudz tiænist gudeliga vppe holdis met renligit leffuerffne oc vmgengilse. G1R 1: 264 (1524). (Han) hafwer .. androm föregååt medh godh Exempel til alla goda gärningar, hemma och borto i ordh och omgängelser. Prytz NEschilli C 3 b (1650). Präste-Ståndet (utgav) et Circulaire, som innehåller nödvändigheten för unga Präster at lära sig föreställa Guds ord grundeligen och enfaldigt .. Dermed böra de ock förena en vis umgängelse och et upbyggligt upförande. Wallquist EcclSaml. 5–8: 257 (1794). Han var .. i den personliga umgängelsen högt uppskattad av både kolleger, sina många vänner och sina studenter. Petrén LundMed. 60 (1943).
d) (numera mindre br.) i fråga om att ägna sig åt l. syssla med l. vara upptagen av ngt (i sht tanke l. idé l. tro l. fantasi o. d.). Man ledhes intet widh hennes (dvs. vishetens) vmgengelse. Vish. 8: 16 (Bib. 1541). En Evangelisk, eller Christelig dygd .. utmärker sig i all människans umgängelse och handel med rättsinnighet i dess tankesätt och omdöme. Flodin TalSASlottscap. 1791, s. 7. (Kung Fjalar) är den ädlaste frukten af Runebergs umgängelse med antiken. Sylwan SvLit. 280 (1903). Breven lämna .. vittnesbörd om hennes umgängelse med tankar och skrifter, som kretsa kring religiösa spörsmål. SthmArkivÅrsb. 1961, s. 96.

 

Spalt U 82 band 36, 2010

Webbansvarig