Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TVÅ två4, v. tvår, tvådde tvod3e2, tvått tvot4 l. tvagit tva3git2, tvådd tvod4 l. tvagen tva3gen2, l. TVAGA tva3ga2, v. -ade, äv. (numera mindre br.) -er, -de, -t, -d. (pr. sg. tvagar Expressen 15 ⁄ 4 1992, s. 50, osv.; tvager Salvius BrudGrafskr. 67 (1740, 1757), Carleson Årsl. 74 (1910, 1913); tvår Joh. 13: 8 (NT 1526) osv. — ipf. tvagade Expressen 16 ⁄ 3 1993, Bil. s. 8, osv.; tvagde Atterbom Minn. 367 (1818: rentvagde), Levertin Linné 13 (1906); tvog Beskow Dram. 1: 42 (1836), Collinder Kalev. 205 (1948); tvådde Mat. 27: 24 (NT 1526) osv. — sup. tvagat Expressen 30 ⁄ 12 1995, s. 21, osv.; tvagit Upp. 1: 5 (NT 1526) osv.; tvått Lucidor (SVS) 245 (1672; uppl. 1997) osv. — p. pf. tvagad DN 12 ⁄ 2 1995, s. B2, osv.; tvagd Adrian-Nilsson SångKärl. 23 (1908; i vers); tvagen Joh. 13: 10 (NT 1526) osv.; tvådd Möller 1725 (1790) osv.). vbalsbst. TVAGANDE, TVAGNING, TVAGELSE (†, 3SAH XLVI. 2: 159 (1832: rentvagelse)), TVÅENDE (numera mindre br., OPetri 2: 511 (1535), IllSvOrdb. (1964)), TVÅNING (†, Sahlstedt (1773), Möller (1807)); TVAGERSKA (se avledn.).
Ordformer
(tuåg- 1549 (: optuågitt, p. pf. n.). tvag- (tu-, tw-, -gh-) c. 1645 osv. två- (tu-, tw-, -åå-) 1526 osv.)
Anm. Formen två förekommer numera nästan bl. i bildl. anv. Formen tvaga användes tidigare i sht i vitter stil men har åter kommit till användning, i sht i fråga om ceremoniell tvagning l. mer omfattande tvättning (utförd av ngn annan).
Etymologi
[fsv. þva; motsv. fd. t(v)o (d. to), fvn. þvá, got. þwahan, fsax. thwahan, mlt. dwān, dwagen, fht. thwahan, feng. þwēan; möjl. ljudhärmande bildning; tvaga är nybildning till sup.- o. p. pf.-formerna. — Jfr TVAGA, sbst.]
medelst vatten göra (ngt l. ngn, i sht sig) fri från smuts l. orenhet, tvätta; i sht med avs. på kropp(sdel); särsk. med objektiv predikatsfyllnad betecknande resultatet; ss. vbalsbst. -ning äv. konkretare, om enskild omgång av tvagning; äv. oeg. l. bildl. (se b, c). När tw fastar, så smör titt huffwudh och twå titt ansichte. Mat. 6: 17 (NT 1526). Liken (bör) så fort möjeliget är twagas och i kistan läggas. KulturbVg. 2: 46 (1773). Om dock någon ville hemta vatten, / Att jag kunde två hans anlet blodfritt. Runeberg (SVS) V. 1: 28 (1848). Monne .. (fötterna) ej ofta få nöja sig med en nödtvungen, kanske nödtorftig tvagning på lördagsqvällen. Idun 1888, s. 137. Telegram afsändes .. hvarefter vi gingo till vårt hotell för att två oss rena. Adelsköld Dagsv. 3: 225 (1900). (Hans) minst omtyckta åtgärd var att han kommenderade alla soldater till att tvaga hela kroppen i sjön en gång i veckan. Widding Svan. 162 (1971). I helgen kan folk få bada i vedeldade badkar och bli tvagade av oss. GT 11 ⁄ 7 2003, s. 10. — jfr BORT-TVAGA o. O-TVAGEN o. FOT-, HAND-, RELIGIONS-TVAGNING o. BE-, BORT-, REN-TVÅ samt NY-TVÅDD. — särsk.
a) (numera mindre br.) med avs. på föremål: rengöra; ngn gg äv. dels med avs. på stoff o. d., i fråga om att avlägsna icke önskvärd beståndsdel, dels med avs. på fläck: gnugga för att tvätta bort. Fiskarena woro vthträdde vthwr .. (båtarna) til ath twå theres nät. Luk. 5: 2 (NT 1526; Bib. 1999: skölja). Då sadhe manne(n) åt henne .. det hadhe warit bätre at du hadhe warit hema och twagit mine skiortor .. medh det samme gick honn vth i farstuge(n) at tuätte skiortor. 3SthmTb. 6: 239 (1607). (Hon) Tvådde kan’ och skålar reen. Rosenfeldt Vitt. 241 (c. 1700). (Ullen) föres .. till ulltvätten för att tvagas fri från fett och annan intensivare förorening. Key-Åberg TextilNorrk. 16 (1896). I oljeträdslunden du ser en grupp: / .. (Den) tvager din sköld från rost och erg. Carleson Årsl. 74 (1910, 1913). Hon tog vatten ur en regnpöl på marken och tvådde ivrigt den lilla röda fläcken. Moberg Rid 313 (1941).
b) (numera mindre br.) oeg., om naturligt strömmande l. rinnande vatten l. bölja l. dagg. Att ej återsegling må väcka ånger, när Padus / Med stigen bölja tvår Matinska fjällens topp. Adlerbeth HorOd. 193 (1817). Utaf ett vårregn tvagen nyss / Den späda grönskan log. Snoilsky 3: 32 (1883). Gatan är af ljumma skurar tvagen. Wirsén LifvVår 54 (1888). (Han) undgick inte att märka, hur himlen var .. liksom tvagen i svalka över de våta .. grantopparna. Siwertz Låg. 95 (1932). Riset kammade hans huvud, daggen tvog hans ystra ögon. Collinder Kalev. 205 (1948).
c) i mer l. mindre bildl. anv.
α) (i högre stil) i fråga om befriande från synd l. ngt ont l. lågt o. d.; särsk. i uttr. två ngn från (äv. av) ngt, rena l. befria ngn från ngt; jfr REN-TVÅ 2 (b). Jesu Christo .. the(n) oss elskat haffuer, och twaghit oss vhtaff wåra synder j sitt blodh. Upp. 1: 5 (NT 1526; Bib. 1999: löst oss från våra synder). Geno(m) Döpelsen warde the födde på nytt och blifwe Gudz Barn, twagne och renade ifrån synden til Ewigt Lijff. Swebilius Cat. 2: 83 (1689). Phœbi bröder lycka skie / Som den mödan Er påtagen / At så wackert wärck framte / Så den bljr från dårskap twagen. SedolärMercur. 1: nr 6, s. 8 (1730). Käre fader, det är tid på att du tvår dig ren från hednisk vidskepelse. Rydberg Vap. 178 (1891). Efter fredslutet tvådde besvikelsens tårar de ungas ögon rena. Key Allsegr. 2: 42 (1924). Varje gryende dag två mig vit, två mig ren / i det blod som har runnit för mig / från korset en gång, Herre Jesus. Ps. 1986, 196: 3.
β) med tanke på moraliska förhållanden i fråga om samvete l. rättvisa l. att frånsäga sig delaktighet i l. ansvar för ngt (jfr REN-TVÅ 2 a); särsk. (o. numera bl.) i uttr. två sina händer, se HAND 11. Faggot PVetA 1747, s. 23. Hur han bläddrar uti Lagen, / Præses denna dagen / Synes sjelf med Themis tvagen / Uti Fröjas Elf. Bellman (BellmS) 1: 205 (c. 1771, 1790). Hårdt är at höra detta alt. / Men två dig väl i Sannings-lut: / Du lille smutsade poet! Thorild (SVS) 1: 110 (1784). Om du stämde käringkonan för tinget? Arvid hade nog tänkt att försöka två sig ren på det sättet. Men han var rädd för tinget. Moberg Utvandr. 76 (1949).
Särsk. förb.: TVÅ l. (numera i sht) TVAGA AV1 4 resp. 10 4, förr äv. UTAV. [fsv. thva af, thva utaf] tvätta bort (ngt) l. tvätta av (ngn); äv. i uttr. två av ngn (l. sig) ngt l. två ngt av sig, tvätta av ngn (l. sig) ngt resp. tvätta av sig ngt; förr särsk. bildl., med avs. på synd o. d., äv. med saksubj. (jfr två, v. c α). Statt vp och loth tigh döpa, och twå vthaff thina synder. Apg. 22: 16 (NT 1526). Twå mich wel aff minne misgerning. OPetri 2: 421 (1531). När .. (hårfärgen) en tijdh lång hafwer legat på Håren, så twåå henne aff. Hildebrand MagNat. 21 (1650). Med Påskalammet i thet gamla Testamente, / Afbildades Guds Lamm, som Jacobs hus förwänte, / Hwars blod them skulle twå af theras synders mehn. Brenner Pijn. 58 (1727). En klockare som tvått kritan av sig. Aurell NBer. 28 (1949). Jag har åtminstone försökt att göra .. (rollfiguren) till en mer sammansatt person. Ingen är ju bara ond eller god, säger .. (skådespelaren) medan han tvagar av sig det groteska damsminket i logen. Expressen 15 ⁄ 4 1992, s. 50. jfr avtvaga, avtvå.
Ssgr: TVAGNINGS-BÄCKEN. (†) bäcken för tvagning; jfr -fat. I en af vestibulerna (i moskén) står ett vigdt tvagningsbäcken af porfyr, hvaruti ständigt porlar klart, friskt vatten. Hedin GmPers. 142 (1887). UpplFmT 16–18: 116 (1895).
-CEREMONI. jfr ceremoni 1. Då ett barn födes, måste det genomgå renande och stärkande tvagningsceremonier. Karsten NaturfRel. 117 (1923).
-FAT. (förr) jfr fat 3 o. -bäcken. Beträffande (dop)fatens tidigare bruk .. (är det möjligt,) att en del av dem redan tidigare varit i kyrkans tjänst och fyllt funktion som tvagningsfat i kyrkans sakristia eller vid insamling av kollekt. Kulturen 1957, s. 78.
-RUM. jfr rum, sbst.3 9. Klosett- samt tvagnings-rum, skilda från sjuksalen genom en korridor. TT 1871, s. 123. (Man) sänker .. sig långsamt i den heta lilla bassängen i tvagningsrummet. Expressen 9 ⁄ 8 1997, Eva s. 24.
-VATTEN. (numera bl. tillf.) vatten avsett för l. använt till tvagning. Ut sprang gumman ur salen, / tvagningsvatten att hemta. Johansson HomOd. 19: 504 (1845). En skålformig uttömningssten, som har ett trattlikt hål, hvarigenom man tvifvelsutan utslagit tvagningsvatten. Brunius Metr. 44 (1854).
Avledn.: TVAGERSKA, f. i fråga om badinrättning: kvinna som (yrkesmässigt) tvagar besökande; äv. i bild. Klara vatten, ständiga tvagerska av spegelbilder. BonnierLM 1954, s. 608. Innan man klättrar upp på britsen spolas den ren med en slang. Min tvagerska fejar mig över hela kroppen, upp och ner och upp och ner. GT 22 ⁄ 3 2002, s. 6.

 

Spalt T 3317 band 35, 2009

Webbansvarig