Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TSAR tsa4r l. sa4r, m.; best. -en (CivInstr. 338 (1661) osv.) ((†) -n Lenngren (SVS) 2: 175 (1796; ss. rimord)); pl. -er.
Ordformer
(czar 16151912. sar (sz-) 17011889. tsar (tz-) 1585 osv. zaar (zahr, zar) 1593 (: zarische)1899 (: Zarsonen))
Etymologi
[liksom (ä.) d. zar, tsar, czar, ä. t. czar, zar (t. zar), ä. pol. car, czar (pol. car), av ry. tsar, av storfursten Ivan IV år 1547 antagen värdighetstitel, kortform av fry. tsěsarĭ, kejsare, konung, av fkyrkslav. tsěsarĭ, av got. kaisar, av lat. Cæsar (se KEJSARE). — Jfr TSAREVITJ, TSAREVNA, TSARITSA]
(förr) om (l. ss. titel för) monark i Ryssl. (l. Bulgarien l. Serbien); äv. utvidgat l. oeg., om (ss. enväldig l. maktfullkomlig uppfattad) ledare l. statsöverhuvud i Sovjetunionen l. Ryssl. efter tsartiden, förr äv. om annan monark l. konung. Huilcken som wore wår herres och konungz wän eller fiende, hann skulle och ware eder tzar och storfurstes wän eller fiende. SvTr. V. 1: 37 (1585). Achrelius Dan. D 2 b (c. 1690; i fråga om antika förh.). Zaren brukar intet hålla årdh och aftal åfftare än han finner för sigh lägeligit. Carl XII Bref 105 (1710). Röde tsaren (dvs. Stalin) prisar högt femårsplanen. UNT 11 ⁄ 1 1933, s. 1. Efter ungturkarnas revolt 1908 proklamerades Bulgarien som självständigt kungadöme med Ferdinand som tsar. NE 3: 428 (1990). President Putin, den till tsar upphöjde tjekisten. Expressen 16 ⁄ 10 2007, s. 9.
Ssgr (i sht om ä. förh. i Ryssl.): TSAR-DÖME. tsarvälde; äv.: (del av) tsarrike; stundom äv. i fråga om ä. förh. i Bulgarien l. Serbien. Bref, som afgå öfver Grodno till Tzardömet Polen. SPF 1822, s. 172. Turken, som satt sig fast på Balkanhalvön och där lyckades krossa de stora medeltida tsardömena i Bulgarien och Serbien. Langlet Ung. 184 (1934). Vintern 1916 rullade tsardömet obevekligt mot sin undergång. Holmberg o. Ahlberg Kravtjenko ValdFrih. 26 (1947).
-FAMILJ. särsk. i sg. best., i sht om den siste ryske tsaren Nikolaj II:s familj. Aschberg VandrJGlasbr. 201 (1946). Efter .. februarirevolutionen 1917 hölls tsarfamiljen fången i sitt palats utanför S:t Petersburg. DN 17 ⁄ 7 1998, s. A9.
-REGIM. jfr regim 1 a o. -välde; i sht i sg. best. Gummerus JägAktiv. 319 (1927).
-RIKE. av tsar styrt rike (se d. o. 2); jfr -döme, -välde. WoJ (1891). I Litauen öfvas .. det ryska förtrycket ohöljdare och brutalare än någon annanstädes inom tsarriket. Wester UngPol. 5 (1901).
-RUBEL. om under tsartiden nyttjad rubel (se d. o. 1). Upsala 10 ⁄ 12 1918, s. 1.
-RYSK. som härrör från l. tillhör l. har avseende på l. kännetecknar tsartidens Ryssl.; jfr tsaristisk. Ancker Haslund Zaj. 347 (1934). Överallt fanns den gamla tsarryska flaggan i stället för den röda kommunistiska. Expressen 24 ⁄ 8 1991, s. 6.
-TID(EN). om den tid varunder tsarvälde rådde. 2NF 37: 884 (1925).
-TROGEN. trogen mot tsarregimen. Tsartrogna befälhavare. Hallström KonstLiv 127 (1919).
-VÄLDE. tsars makt l. välde (jfr -döme, -regim); äv. konkret: område över vilket tsar rådde, tsarrike; i sht i sg. best. WoJ (1891). I flere år (pågick) ett krig på lif och död mellan tsarväldet och nihilismen. NF 19: 153 (1895). I den delen av det stora, ramlande tsarväldet, där jag befann mig åren 1917–1918. Jaroszynska MinnÅr Förord 6 (1925).
Avledn. (i sht om ä. förh. i Ryssl.): TSARINNA032, f. tsars gemål; tsars änka (o. ss. sådan innehavare av tsars ställning o. makt); jfr tsaritsa. Barckhusen Cotossichin 95 (1669). Konung Gustaf III:s krig med ryska tsarinnan. Hornborg Svallv. 35 (1911).
TSARISK, adj. [jfr (ä.) d. zarisk, t. zarisch] (numera bl. tillf.) som tillhör l. har avseende på l. kännetecknar tsar l. tsarvälde (jfr tsaristisk, tsarlig); förr särsk. i sådana värdighetstitlar som hans tsariske höghet l. majestät. SvTr. V. 1: 73 (1593). Utj Audience Sahlen satt Hans Czariska Maijst på sin Thron mitt i Sahlen. Bæijer BeskrYstad 36 (1793). Rysslands väg till Varanger (går) genom Helsingfors – försäkrade mig en öppenhjärtig tsarisk diplomat. Hemberg Kola 2 (1902).
TSARISM04, r. l. m. om den åskådning l. praktiska politik som kännetecknade tsarväldet. Engström Milst. 190 (cit. fr. 1855). (Författarens tes) är att tsarismen höll Finland utanför Skandinaviens liberalism och demokratisering. DN 13 ⁄ 1 1998, s. A2.
TSARISTISK040, adj. som härrör från l. har avseende på l. kännetecknar l. påminner om tsarväldet l. tsartiden; tsarrysk; särsk. i uttr. det tsaristiska Ryssland, tsartidens Ryssl.; jfr tsarisk. Det tsaristiska Rysslands maktägande klasser. Heckscher EoH 323 (1922). Den gamla tsaristiska skolan .. blev prototypen för de bolsjevikiska läroanstalterna. TSvLärov. 1942, s. 308.
TSARLIG, adj. [jfr ä. d. zarlig] (†) som hänför sig till l. har avseende på tsar; jfr tsarisk. Widekindi KrijgH 161 (1671). Den Tsarliga titeln. Castrén Res. 1: 289 (1852).

 

Spalt T 3041 band 35, 2009

Webbansvarig