Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIVIAL, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er. (äv. med stor begynnelsebokstav)
Etymologi
[ellips av TRIVIALSKOLA]
(†) trivialskola. Docentes widh Trivialen i Wiborg. FinPrästBesv. 396 (1697). Probsten .. (har) begärdt .. at herrar kyrkoherdar uti de församlingar, ifrån hwilka scholæpiltar sändas till Hudikswalls trivial, må förut i soknen noga upseende hafwa, huru de underwisas af tienlige personer. SynodA 1: 373 (1750). Ty finner Consistorium .. det wara nödigt .. wid Scholæ piltars inskrifwande, behörigen i akt tagas, att .. inge andre uti Trivialen emottagne warda, än de, som .. stafwe rätt och läsa wäl rent Swenskan. ÅbSvUndH 68–69: 43 (1762).

 

Spalt T 2547 band 35, 2007

Webbansvarig