Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TREDSKAS träd3skas2, äv. träs3kas2, v. dep. -ades ((†) pr. sg. -es 2SthmTb. 5: 144 (1576)); äv. (numera bl. tillf.) TREDSKA träd3ska2 l. träs3ka2, v. -ade. vbalsbst. -AN (†, Bengts Vargt. 39 (1915)), -ANDE.
Ordformer
(tredsk- 1561 osv. treesk- 1682. tresk- (th-, -sch-) 15401889. tridsk- 1929. trisk- (-j-) 17321826. trädsk- 1889. träsk- 1784. trösk- 1629. -a 1630 osv. -as 1540 osv.)
Etymologi
[fsv. þryzka, þryzkas; motsv. fvn. þrjózkast; till TREDSK]
1) ss. dep.: vara l. visa sig motspänstig l. svårhanterlig l. omedgörlig; sätta sig på tvären; trotsa; trilskas; äv. dels: göra invändningar, motsätta sig, protestera, dels: envisas; förr särsk. dels med bestämning bestående av en (av att föregången) inf., dels med bestämning inledd av prep. (särsk. (e)mot l. med l. vid). LPetri KO 34 a (1561, 1571). Jöns Anderson sade sig haffue bekommit förplichtelse breffuet .. seden Suen böriede treskes widh sam(m)e Jöns. 2SthmTb. 5: 144 (1576). Hwarföre wil tu tredskas emot Gudh? Paulinus Gothus Pest. 35 b (1623). Allenast icke Sochn-Männerne inbördes triskades med hwar annan .. om Sedwänians biibehållande. OfferdalKArk. N I 1, s. 171 (1732). Samma ständer, som två år .. tredskats mot anslag och bevillningar, godkände nu nästan obesedt allt hvad regeringen begärde för rikets försvar. 3SAH 3: 189 (1888). Det vittnar ju om kraft .. då sockenboarne tredskades att bygga prestgård .. att köpa och bygga själf. Hagström Herdam. 4: 436 (1901). Vi fingo gå till midjan i den iskalla strömmen. Både hästen och mulan tredskades och dansade, så vattnet stänkte över våra kläder. Mörne Elef. 175 (1931). Ibland tredskades han och ville inte (följa med). Edqvist EftFlykt. 140 (1977). — särsk. i fråga om att underlåta l. vägra att rätta sig efter l. lyda (ngns) befallning l. beslut l. påbud o. d.; särsk.: underlåta att fullgöra av myndighet l. ämbetsverk o. d. ålagd skyldighet; särsk. (jur.): utan laga förfall utebli från l. underlåta att låta sig företrädas vid rättegång. SkaraStiftJordeb. 138 (1540). Frågades, huru de som treskas att komma till catechismi förhör skohle ställas till lydna? SynodA 1: 185 (1693). Then säges treskas, som, utan förfall, försummar at giöra, hwad Lagen befaller, eller domaren biuder. Nehrman Ärfdab. 255 (1752). Tredskodomar, d. v. s. sådana, som gifvas när Svaranden tredskas, d. v. s. uteblifver utan att hafva visat laga förfall. Schrevelius CivPr. 99 (1853). Skattebetalarne tredskades, och parlamentet började bli besvärligt, när det gällde att förmå det att bevilja nya anslag. Grimberg VärldH 7: 32 (1936).
2) (numera bl. tillf.) ss. intr., motsv. 1: tredskas. Dese .. hafua treskat Emot Lenssmahn i skiussferdh. ÅngermDomb. 1630, fol. 22. (Förordnas att) arbetsföre inhyseshjon äro förbundne, at under skörde tiden .. arbeta. Börandes den, som häruti tredskar .. från orten förvisas, och dess bostad utrifvas. ActaOel. 1: 86 (1801). Skatterna voro sådana, att bönderna ofta nödgades öfvergifva sina hemman .. de, som tredskade, blefvo ”bundna och bastade” samt kastade i ”tornet”. 3SAH 26: 86 (1914). Om folket utan att tredska skall fås att svälja de obehagliga piller, som (osv.). SmålP 8 ⁄ 10 1976, s. 6.

 

Spalt T 2441 band 35, 2007

Webbansvarig