Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSAKTION tran1sakʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -c-)
Etymologi
[sannol. av t. transaktion, möjl. gm förmedling av fr. transaction, av lat. transactio (gen. -ōnis), uppgörelse, vbalsbst. till transigere, driva igenom, göra upp m. m., av trans, över, genom (se TRANS-), o. agere, driva (se AGERA)]
1) (i fackspr.) (gm förhandling åstadkommen) överenskommelse l. (affärs)uppgörelse; förr äv. dels: förhandling (vid domstol) l. förlikning, dels mer l. mindre konkret, om nedskriven överenskommelse osv. At vthskrifwa en Rijksdagh, efter then Transactions lydhelse som widh Linköping vprättat blef (osv.). Chesnecopherus Skäl Eee 3 a (1607). Wid detta upsatt præsenterade sigh Flegman i Sterbhusset, upwÿsandes en Transaction och afhandling emellan Sahl. Kyrkioherden och honom uprettat. BoupptSthm 1673, s. 822 a. På det han kunde med sin vederpart komma till någon transaktion. Olsson Herdam. 3: 208 (i handl. fr. 1679). Man har .. satt i fråga om dömandet, det vill säga, sjelva transactionerne vid Domstolen, böra vara offentlige eller icke. Biberg 3: 461 (c. 1823). Transaktioner om jord, som Ryssar tillhandlat sig af Chinesare .. komma att ega rum efter .. (kinesiska regeringens) allmänna principer. SPF 1859, s. 290. Ett brev, som gav det första uppslaget till transaktionen rörande försäljningen av en del brev. Wrangel Minn. 243 (1925). Transaktionerna mellan individer och företag rymmer .. ”dolda” kostnader som rör införskaffandet av information, förhandlingar, avtalsskrivning osv. SvD 5 ⁄ 1 1995, s. 22. — jfr HANDELS-, PENNING-TRANSAKTION.
2) i fråga om ekonomisk verksamhet: affär(shändelse); operation (se d. o. 4 d); rörelse (se d. o. 4) l. överföring, i sht i fråga om konto o. d. Transaktionen har gjorts över börsen. Genom en transaktion i flera led fördes pengarna över till kontot. Transactioner på tid, såsom stående lån, köp, försträckningar m. m. AdP 1800, 1: 575. Akademien fann detta förslag (att köpa huset) förtjäna uppmärksamhet och uppdrog transaktionen åt tre af sina ledamöter. Berzelius Själfbiogr. 140 (c. 1845). Summan (var) alldeles otillräcklig för att med den kunna uppfylla de löpande transaktionerna. Idun 1890, s. 83. Ny rannsakning om transaktionerna i Mälarhöjden ägde rum på fredagen. SvD(A) 9 ⁄ 11 1929, s. 3. Om en enskild näringsidkare ej inför sina privata ekonomiska transaktioner i den löpande bokföringen för sin affärsrörelse, kommer balansräkningen att innehålla poster, som ej finnas i Utgående balans kontot. HandHantv. Hand. 3: 177 (1934). För att förenkla transaktionen (vid aktieförsäljning) .. bildade bankerna speciella bolag. Pokorny Aktier 12 (1957). På onsdagen omhäktas en 43-årig bilhandlare som genom att ha lurat 70 målsägare kommit över minst 150 000 kr. Transaktionerna har pågått ett par år. DN(A) 25 ⁄ 3 1964, s. 14. — jfr HANDELS-, LUFT-, LÅNE-, PENNING-, SPLIT-, SWITCH-TRANSAKTION.
3) psykol. om utbyte av budskap mellan människor i en kommunikativ handling. Interaktionsprocesser kallas transaktioner. Rig 1974, s. 93. Transaktioner kan bestå av ord, gester eller andra tecken. Kommunikationen kan ske på föräldra-, vuxen- eller barnnivå. DN 6 ⁄ 11 1994, s. A4. Begreppet transaktion är från slutet av 1940-talet. Det har fått betydelse dels i transaktionsanalysen, dels i 1980-talets kommunikations- och massmedieforskning. PsykLex. 548 (1994).
Ssgr: (3) TRANSAKTIONS-ANALYS. [efter amerik. eng. transactional analysis] psykol. om psykoterapeutisk metod (utarbetad av E. Berne på 1950-talet) som är baserad på psykoanalysen o. som beskriver individers inbördes relationer utifrån jagets (se JAG II 2) växling mellan tre olika tillstånd; ofta förkortat TA. SvD 30 ⁄ 8 1976, s. 20. Transaktionsanalys går ut på att vi alla har tre olika jag: föräldrajag, vuxenjag och barnjag. Och det gäller att veta vilket man ska plocka fram i olika sammanhang. DN 27 ⁄ 9 1982, s. 2. Transaktions-analys .. TA tycks funka såpass bra .. att det är på väg från den privata sektorn in i landsting och kommuner. SvD 4 ⁄ 6 1983, s. 20.
(2) -AVGIFT~02, äv. ~20. avgift för transaktion. DN 27 ⁄ 6 1982, s. 6.
(2) -KONTO. konto (i bank) för täta l. återkommande förflyttningar av pengar. SvD 9 ⁄ 11 1979, s. 28. Enligt Bankföreningen gör i dag flertalet banker förluster på de s k transaktionskontona, d v s konton som i slutet av månaden i regel är tomma. GbgP 11 ⁄ 9 1987, s. 1.
(1, 2) -KOSTNAD. kostnad för transaktion; särsk. dels (i fackspr.) om kostnad för (avtal om) handelsutbyte mellan två parter, dels om kostnad för överföring av pengar. Höglund SvBlandekon. 28 (1979). Hos (nobelpristagaren) Coase väckte .. (insikten) tanken att det på varje marknad finns transaktionskostnader, exempelvis kostnaden för att träffa avtal och för att lösa konflikter. DN 10 ⁄ 12 1991, s. C1. Transaktionskostnader .. som rör upprättandet av kontrakt och själva utbytet av varor och tjänster etc. SvD 5 ⁄ 1 1995, s. 22. Ett EU-direktiv som säger att transaktionskostnaden för uttag i euroländerna ska vara densamma som i hemlandet. GbgP 26 ⁄ 6 2002, s. 12.

 

Spalt T 2290 band 35, 2007

Webbansvarig