Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TRADUCERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr eng. traduce, fr. traduire; av lat. traducere, överföra, överflytta, vanrykta, ssg av trans- (se TRANS-) o. ducere, leda, föra (jfr EDUCERA, PRODUCERA, REDUCERA, SEDUCERA m. fl.). Bet. 1 o. 2 är inlånade i sv. vid olika tillfällen. — Jfr TRADUKTION]
(†)
1) överföra l. översätta; anträffat bl. i ordböcker. Andersson (1845). Ekbohrn (1936).
2) förtala l. smäda (ngn); anklaga l. klandra (ngn l. ngt). Omsijder .. lade han uthi den Kungl. Hofrätten in en försmädelig skrifft opå sine förmän och Professores och således heela Senatum Acedemicum falskeligen och skändeligen traducerade. BraheBrevväxl. II. 1: 137 (1659). Borde derföre icke Consistorium traduceras för det, som det ingalunda är wållande till. UUKonsP 12: 79 (1676). Skulle någon missgynnare migh så illa hoos någon förnähm gynnare traducerat, skal iagh genom gudhz nådh .. vijsa min oskyldigheet. VDAkt. 1701, nr 294. Skulle .. andra tillmäta sig rättighet, sin medbroder therföre (dvs. för hans frispråkighet) att traducera och under fötterna trampa, wore man en swår souverainitè underkastad. 2BorgP 8: 110 (1742).

 

Spalt T 2197 band 35, 2006

Webbansvarig