Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 8 b α, 10) TILL-VAKTNING. (numera bl. om ä. förh.) i fråga om inledande (av masmästare genomfört) skede av ny blåsning i masugn: (tillsyn över o. successiv) anpassning av malmsättningens storlek; äv. konkretare, om enskild sådan arbetsinsats. Rinman 2: 1004 (1789). Med undantag af åtskilliga tillvaktningar har tiden för det mesta upptagits af bygnad och igångsättande utaf åtskilliga rostugnar. JernkA 1863, s. 234.
(II 11 a) -VAL. [jfr -välja] handlingen att välja till ngt; äv. konkret(are), särsk. dels i fråga om utrustning o. d. (till kök l. bil o. d.) utöver standard, dels (i sht pedag.) i fråga om skolämne l. kurs utöver gemensamma (obligatoriska) sådana; särsk. i uttr. som tillval. Det (vore) önskvärt om vederbörande geografilärare just påvisade ämnets samhällsnyttiga värde för de elever som komma att stå inför tillval eller bortval av ämnen. Globen 1927, s. 57. Tre av fyra elever i grundskolans högsta årskurser väljer de särskilda kurserna i engelska och matematik som tar sikte på högre studier. Det finns anledning förmoda att här sker ett tillval som inte är fullt adekvat med hänsyn till elevernas förutsättningar. Skolvärld. 1965, s. 250. Corsican har också en trestegs automatlåda som tillval. Expressen 1 ⁄ 4 1990, s. 34. Genom olika tillval kan gymnasieelever i dag skapa sin egen utbildning. DN 5 ⁄ 6 1994, s. A5. Ämnen som historia och religionskunskap fanns över huvud taget inte som tillval för oss som läste praktisk linje. GbgP 24 ⁄ 1 1998, s. 2.
Ssgr: tillvals-grupp. särsk. (förr) om grupp (se grupp, sbst.1 2) av ämnen som kunde väljas av elev i grund- l. gymnasieskola. Hösten 1933 valde för första gången gymnasisterna i näst högsta ringen sina ämnen efter fasta tillvalsgrupper. SvGeogrÅb. 1934, s. 218. Det treåriga handelsgymnasiet skall differentieras genom fyra tillvalsgrupper i högsta ringen, föreslår gymnasieutredningen. SvD(A) 23 ⁄ 1 1962, s. 9. Snart är det .. ingen idé att ha olika tillvalsgrupper på grundskolans högstadium — eleverna väljer ändå så lika. SvD(A) 11 ⁄ 5 1968, s. 15.
-kurs. kurs (se d. o. 7) möjlig att välja till. Det är .. meningen, att tillvalskurserna skola förhålla sig till de föregående obligatoriska kurserna som vidgade koncentriska ringar. SvGeogrÅb. 1928, s. 192. Vad som skall studeras i de olika tillvalskurserna skall anges i en kursplan. SFS 1980, s. 170.
-möjlighet. särsk. pedag. möjlighet att göra tillval; i sht i pl. TSvLärov. 1955, s. 357.
-rätt. (numera bl. tillf.) rätt att göra tillval. Ökad tillvalsrätt för begåvade elever. DN 1 ⁄ 4 1928, s. 8. Östergren (1958).
-ämne. pedag. skolämne som utgör l. kan utgöra tillval. Undervisning i tillvalsämne skall anordnas, om minst fem lärjungar .. anmält sig. SFS 1928, s. 1319. Vi måste få in kalixmålet i skolan för att sprida kunskap om dialekten bland de unga. Det ska inte vara obligatoriskt, utan ett tillvalsämne. Expressen 18 ⁄ 6 1999, s. 64.
-VALLA, -ning.
1) (numera bl. tillf.) till II 7: valla igen; särsk. i p. pf., om åker o. d. Schartau Pred. 115 (1823).
2) (numera föga br.) till II 8.
a) (†; jfr dock c) till II 8 a α slutet: tillandas l. bli (alltmer) upptorkad l. grund; jfr c. Kärr och måsar, hwilka .. tilwalla och upgrunda, at de år efter annat förlora sit förra djup. Åhstrand Öl. 153 (1768).
b) (†; jfr dock c) till II 8 b (α): (gm sedimentation o. d.) uppgrunda l. omvandla (del av vattendrag l. -samling) till land; dels med avs. på strand, dels: gm sådant uppgrundande osv. tillskapa (land l. mosse o. d. av (del av) vattendrag l. -samling); jfr c. Hwarest nu rjka Slott-Myror, Star-Mossar och Höö-tegar af Siöar äre tillwallade. Broman Glys. 1: 907 (c. 1707). Gyttja eller äfja, som tilvallar och bäddar stranden. VetAH 1767, s. 43. (Att) Hernön .. utvidgats i den mohn Taxingesundet tillvallats. Dybeck Runa 184243, 3: 22.
c) ss. vbalsbst. till a l. b; särsk. konkret(are), om enskild sådan förändring l. om resultatet. VetAH 1758, s. 109. Kuststräckan utanför (Öland) kännetecknas av en märkbar tillvallning. 2SvKulturb. 11–12: 311 (1938).
(II 10) -VAN. (†) van vid (ngt); särsk. med framförställt obj. Skytterij af barndom(m)en tilwane. Tempeus Messenius 111 (1612).
(II 10) -VANA. (†) vana. Ekblad 385 (1764).

 

Spalt T 1435 band 34, 2004

Webbansvarig