Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 10) TILL-MODA, -else (PJGothus Os. 144 (1603)). (†) uppmana l. egga o. d. (ngn) till (ngt). RA I. 3: 171 (1593). Den man som man kan tillmoda något sådant. Bremer Brev 3: 58 (1847).
(II 7) -MUFFA, -ning. (†) medelst muff (se muff, sbst.1 2 b) låsa (ngt); jfr muffa, v.1 JernkA 1858, s. 113. TT 1897, Allm. s. 52.
-MURA, -ning.
1) till II 7: mura till (öppning o. d.). (Jag lät en murmästare) tillmure then dören ssåssom war ihn åth Astractzssalen. HSH 3: 88 (c. 1565).
2) (numera bl. tillf.) till II 11 a α α’: gm murning tillbygga (ngt). Schultze Ordb. 3181 (c. 1755). IllSvOrdb. (1964).
(II 8 b (β)) -MYNTA, -ning. (numera föga br.) mynta (mynt l. metall). Därefter bör tillmyntas uppå ett markpund kopparmynt 12 öre. Hallenberg Hist. 5: 197 (i handl. fr. 1625). 3000 skeppund koppars tillmyntning. Skogman Bank 1: 10 (1845). KansliH 1: 75 (1935; om ä. förh.). jfr silver-tillmyntning.
(II 5 a) -MÅL, sbst.1 [jfr -mäla, v.2] (†) gm åtal väckt ärende, rättegångssak; jfr tillmäle 2. Om saken och tilmåledt blifver af richsens rådh och af adelsmen laglige ransaket och dömpt och icke af ringere personer (så osv.). RA I. 3: 176 (1593).
(II 11 a) -MÅL, sbst.2 [jfr -måla, v.2] (†) = fästning 1. Emedan hvar Tunna .. bör strax få sitt särskildta tilmål i proportion af de 4 Kappar, som tilhöra den strukna Tunnan. Plantin PVetA 1787, s. 23. Bergklint MSam. 2: 448 (1792).
(II 11 a α α’) -MÅLA, v.2 (v.1 se sp. 1162). (†) ytterligare mäta upp (så l. så mycket) utöver löst mått så att fast mått erhålls; jfr -mäla, v.1 2 o. fästa, v. 1 slutet. KamKollP 1: 250 (1624). At .. så månge kappor på Tunnan tilmålas, som Förordningarne, angående mått, mål och wigt, innehålla. PH 2: 1417 (1739).
(II 11 a) -MÅN. (†) tillväxt; framsteg; jfr mån, sbst.1 10. Columbus (SVS) 2: 181 (1679).
(II 11 a α α’) -MÅNA. (†) tillskjuta l. bidra med (ngt); jfr måna, v.1 1. VDAkt. 1692, s. 456.

 

Spalt T 1310 band 34, 2004

Webbansvarig