Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILLGÄNGLIG til3~jäŋ2lig, adj. -are. adv. -T.
Ordformer
(-gånge- c. 1755. -gäng- 1773 osv. -gänge- 17471847)
Etymologi
[jfr fsv. otilgangliker, otillgänglig; jfr äv. mnl. toegankelijc (nl. toegankelijk), t. zugänglich, ävensom mlt. genclik, gångbar, gängse, mht. genclich, genglich, dets.; sannol. av ett icke anträffat mlt. tōgenclik, till tōgān (se TILL-GÅ)]
A. om ngt sakligt.
1) om ställe l. lokalitet l. naturföremål o. d.: som man (utan större svårighet) kan nå l. komma fram till resp. in i l. upp på o. d.; äv.: som man får komma in i l. besöka l. har tillträde till. Fransoserne .. utflytta öfwer allt, så at knapt ett tilgängeligt Rike finnes i någon werldenes del, der de icke til större eller mindre antal finnas. Fennia XVI. 3: 59 (1761). Bibliothequet hålles, efter gifven föreskrift, för Allmänheten tilgängligt, då hvar och en står fritt at läsa och utdrag göra, men icke någon utlåning af böcker tillåtes. CivInstr. 451 (1801). Hindrad att uppkomma i Akademien bör jag nämna, att Svenska Akademien samlas nästa Thorsdag hemma hos mig, emedan Riks-Marskalksrummen ej äro tillgängliga. 3SAH LXIII. 2: 65 (1857). Hamnen är god och tillgänglig för djupgående fartyg. Höjer Sv. 3: 149 (1882).
2) som man kan komma åt l. ha tillgång till l. förfoga över; åtkomlig; disponibel.
a) om ngt konkret. Schück VittA 5: 68 (i handl. fr. 1747). De heliga böcker, som voro tillgängliga för hvar och en .. samt de heliga böcker, som endast tillhörde och begagnades af de visa. Agardh ThSkr. 1: 21 (1842, 1855). Finnas endast små mängder substans tillgängliga, är det angeläget att använda ett minimum av densamma till analysen. Smith OrgKemi 15 (1938). Om en mänska höll på att drunkna, skulle man då diskutera de båttyper som kunde anses bäst lämpade för livräddningsarbete — tog man inte första tillgängliga båt? Johnson GrKrilon 268 (1941).
b) om ngt abstr. Kriminaliteten måste bekämpas med alla tillgängliga medel. Wallquist Minn. 3 (1790). Denna Guds uppenbarelse kallas den allmänna uppenbarelsen, emedan den finnes hos och är tillgänglig för hwarje menniska. Norbeck Theol. 2 (1843). Den Franska diplomatiens hemligheter voro tillgängliga för Englands statsmän. Malmström Hist. 6: 396 (1877). Den högsta hastighet flygplanet kan uppnå bestämmes av den tillgängliga motoreffekten. Söderberg PrFlygl. 1: 14 (1935).
3) som (lätt) går att förstå l. tillägna sig, begriplig; särsk. om begrepp l. tanke l. skrift l. konstverk l. musikstycke o. d. Möller Kyrkoh. 382 (1774). De Straussiska lärorna populariserades i skrifter, hvilka skulle göra dem tillgängliga äfven för sådane, som icke kunde följa med de vetenskapliga undersökningarna i sjelfva hufvudarbetet. 2SAH 54: 23 (1878). ”Vattendragarens” musik är vida mer tillgänglig än t. ex. ”Fidelios”. Norman MusUpps. 155 (1884). (Böckerna) är de klaraste och även de mest tillgängliga han skrivit. Det står en luft kring dem av sommar och mognad. Werin Ekelund 2: 315 (1961).
B. om person.
4) möjlig att träffa l. komma i kontakt med, anträffbar. För rättsökande och alla dem, som behövde hans ämbetsmannabiträde, var han alltid tillgänglig. Wedberg 1HD 337 (i handl. fr. c. 1810). Konungen och drottningen fortforo att samla omkring sig rådets fiender, att endast för dem vara tillgängliga. Malmström Hist. 4: 96 (1874). Blir personer som har all världens svarare och sökare och minicall-tjänster mer tillgängliga? Nej, är mitt svar. Den man får åtta telefonnummer av kan man aldrig nå. DN 17 ⁄ 12 1994, s. A12.
5) (numera mindre br.) mottaglig l. känslig (för ngt (ss. påverkan l. intryck o. d.)); särsk. med prep.-förb. inledd av för; äv. i överförd anv., om ngns sinne o. d. I den stund, då en broders hjerta kan vara bäst öppet och tillgängligt för en god erinran, meddelar den Vise sina upplysande och förbättrande råd. Lehnberg Pred. 2: 62 (c. 1800). Ingen var tillgängligare för fruktbärande sanningar än Gustaf Adolf. Geijer I. 6: 361 (1844). Barnen underkastas proftid för utrönande af, om de äro tillgängliga för undervisning. Alopæus Abnormsk. 24 (1889). SvOrdb. (1986).
6) som går att komma i samtal med o. att närmare lära känna, lätt att umgås med, öppen; vänlig; äv. i överförd anv., om ngns sätt l. sinne l. natur o. d. Dalin (1854). Otvifvelaktigt är, att den allmänna uppmärksamheten egnades Retzius ej blott för hans framstående vetenskapliga betydelse, utan äfven för hans älskvärda, tillgängliga, egendomliga personlighet. 3SAH 7: 265 (c. 1880). Inga äro så tillgängliga och tillmötesgående som fransmännen, vilket i synnerhet lägges i dagen under resor. Lagergren Minn. 2: 144 (1923). Marie var mycket tillgängligare. Hon kunde genast komma i kontakt med andra. Heerberger NVard. 313 (1936).
Ssg (till 1): TILLGÄNGLIG-GÖRA. göra (ngt) tillgängligt. Oaktadt vårt län .. var försedt med betydliga skogstillgångar, hvilka efter vattudrag så småningom blifvit tillgängliggjorda. Dædalus 1949, s. 95 (1871). De svenska regaliernas tillgängliggörande för allmänheten. SvD 7 ⁄ 5 1908, s. 4. Domkapitlet (räknar) med att de nya huvudmännen åläggs förvara och tillgängliggöra för forskning de överlämnade böckerna och handskrifterna på ett sådant sätt att dessa kan bli föremål för forskning och studier. ÖgCorr. 5 ⁄ 9 1970, s. 13.
Avledn.: TILLGÄNGLIGHET, r. l. f. egenskapen l. förhållandet att vara tillgänglig.
1) till 1. VL 1896, nr 147, s. 3. En ny expeditionslokal, med tillgängligheten utsträckt från en till fyra timmar dagligen. LVetA IV. 5: 36 (1912).
2) till 2. Hvarje minskning (av arbetskraften) .. ökar varornas pris och minskar dermed deras tillgänglighet för en större mängd menniskor. Agardh BlSkr. 2: 107 (1837). Men är då inte, frågar man, bildningens lika tillgänglighet för alla en av de främsta och grundläggande principerna för den nya ryska skolpolitiken? Karlgren BolsjevRyssl. 319 (1925).
3) till 3. I klarhet och tillgänglighet stod .. (Geijers) prosa vida tillbaka för exempelvis Järtas. Schück o. Warburg 2LittH 3: 489 (1913).
4) till 4. Nu med omväg / Han (dvs. ormen) går på sidan fram, lik en som söker / Tillgänglighet, men fruktar att besvära. JGOxenstierna 4: 310 (1815). Tillgänglighet kommer först när man som polis väljer att lämna sin lokal, vara ute bland befolkningen och söka kontakt. SvD 3 ⁄ 6 1996, s. 4.
5) (numera mindre br.) till 5: mottaglighet. Bondeståndet .. hade från förra riksdagen behållit .. en tillgänglighet för mutor och trakteringar, som förnedrade det i allmänna omdömet. Malmström Hist. 3: 211 (1870). Hos de uppfostrade klasserna i Holland finnes den största tillgänglighet för alla tidehvarfvets idéer. Samtiden 1872, nr 18, s. 277. Klint (1906).
6) till 6. Ännu i sena åldern bibehöll .. (Leopold) en liflig och angenäm hågkomst af .. (sina ungdomsvänners) tillgänglighet. LMEnberg i Leopold 4: IV (1831). Redan förut allmänt aktad och älskad för sitt flärdfria väsen och sin humana tillgänglighet, är han nu på väg att vinna en popularitet, som väl torde vara bestående. Idun 1888, s. 30.

 

Spalt T 1265 band 34, 2004

Webbansvarig