Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEORETISERA te1oretise4ra l. te1ω-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. th-)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. teoretisere, t. theoretisieren, eng. theorize, fr. théoriser; till stammen i senlat. theoreticus (se TEORETISK)]
ägna sig åt l. utforma l. utbilda teori; äv. (i tal l. skrift) diskutera l. syssla med teoretiska frågor l. problem; äv. ss. vbalsbst. i konkretare anv., om handlingen att teoretisera; särsk. med bestämning styrd av prep. om l. över, angivande föremålet för teorin. Så länge man blott .. theoretiserar, utan att fråga efter om theorien emotsäges eller bekräftas af facta .. kan man ej komma till någon .. slutsats. Hygiea 1840, s. 192. Att för öfrigt allt theoretiserande är en praxis, uttrycker jag genom sjelfva termen ”theoretisk verksamhet”. Claëson 2: 232 (c. 1859). När man i adertonde seklet begynte teoretisera öfver landtmannanäringen .. gälde det som ett ideal .. att en gård af 40 tunnors utsäde skulle hafva äng till 400 lass .. hö. VittAH XXIX. 1: 91 (1884). Efter långa år över böckerna njöt han av att se .. hur allt det han förut blott läst om, teoretiserat om, nu blev till byggnader, människor, synlig maktutveckling. Siwertz JoDr. 147 (1928). Det har teoretiserats över problemet om mördaren är man eller en kvinna. DN(B) 1960, nr 21, s. 11. Ellen Key saknade själv barn. Liksom för övrigt de andra kvinnor som teoretiserade över moderligheten, Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf och Elin Wägner. KvinnLittH 1: 217 (1981). Jag har lite svårt att teoretisera. Jag måste prova allt på riktigt. DN 16 ⁄ 12 2000, s. B1. — särsk.
a) i p. pr. i mer l. mindre adjektivisk anv.: som ägnar sig åt att teoretisera; äv. i överförd anv. om ngt sakligt: som utmärks av l. är en följd av teoretiserande. En viss theoretiserande målare i Weimar, Meyer .. en lärd man, men usel målare. Atterbom Minn. 285 (1818). Mästerligt skildrar han lynnet af vår oroliga, tvifvelsjuka och teoretiserande tid, för hvilken icke saken sjelf, utan satsen är hufvudsak. 2SAH 54: 93 (1878). Taylors estetiserande och teoretiserande perspektiv bortser från arkitekturens sociala och praktiska sida. DN 13 ⁄ 2 1993, s. B3.
b) ss. vbalsbst. –ing äv. i konkret(are) anv.: teori l. teoribildning. Lika litet som läran om folkets suveränetet, lemna Bodins teoremer något nytt, utan äro blott en fullständig teoretisering af den rena machiavellismens grundtema. Bolin Statsl. 1: 318 (1870). Jag har gått igenom 25 års serier (i tidningen Bamse) och funnit en klar marxistisk teoretisering. DN 22 ⁄ 8 1998, s. B20.
c) med obj.: ombilda l. omvandla ngt i teoretisk riktning; äv.: utbilda en teori om l. kring ngt. JLRuneberg i Konstnärsbrev 1: 32 (1853). Vi som .. tala, predika, teoretisera kärlek, men inte handla i kärlek. Roos Son 149 (1904). Statsrådet Edenman vidhöll .. att en teoretisering av den allmänna skolan kan ha en god effekt på den verkliga yrkesutbildningen. SvD(A) 8 ⁄ 11 1965, s. 7. Han är en väldigt skicklig teoretiker, han har en förmåga att teoretisera arkitekturen. GbgP 3 ⁄ 12 1997, s. 49.

 

Spalt T 839 band 34, 2004

Webbansvarig