Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEODOLIT te1odωli4t l. te1ω- l. -do-, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er (Cronstrand ÅrsbVetA 1821, s. 188, osv.) ((†) -s VetAH 1750, s. 27).
Ordformer
(förr äv. th-)
Etymologi
[jfr t. theodolit; av eng. theodolite; av ovisst ursprung]
geod. instrument att mäta (horisontala o. vertikala) vinklar med (för att bestämma avstånd l. höjdnivå), bestående av gradskiva o. rörlig (kikarförsedd) siktanordning (o. annan utrustning), använt inom i sht lantmäteri o. anläggningsarbete. Magnetisk teodolit, (förr) teodolit med vilken man mäter vinkeln mot magnetnål. Andre, som ej behöfva vara så nog-räknade, pläga nöja sig med .. Ängelska Theod’olits, eller andra små instrumenter, som jämte Afvägnings-Instrument kunnat vara til hands. VetAH 1750, s. 27. (Professor Wilson) har .. gjordt ett excellente reflections Telescop af 3 fot med en slags Teodolite på. Ferrner ResEur. 280 (1760). (Vinkelmätningarna) verkställdes med Fältmätnings-Brigadens Theodolit .. af 7 dec. tums radie och indelad till hvar 5:te minut med 4 nonier, som ange hvardera hvar 4:de secund. VetAH 1819, s. 10. Jag hade fått sommarjobb som utsättare och med avvägningsinstrumentets och teodolitens hjälp skulle jag mäta höjder och vinklar. Vi 1997, nr 27—28, s. 6. — jfr GRUV-, MOLN-, REPETITIONS-, RESE-TEODOLIT.
Ssgr (geod.): TEODOLIT-GONIOMETER. Å vissa nykonstruktioner af reflexionsgoniometern, s. k. teodolitgoniometrar, är kristallen vridbar i två mot hvarandra vinkelräta riktningar. 2NF 9: 1467 (1908).
-MÄTNING. mätning medelst teodolit. Under sommarens lopp meddelas praktisk undervisning i .. teodolitmätning, magnetometri (osv.). JernkA 1894, s. 351.

 

Spalt T 831 band 34, 2004

Webbansvarig