Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TENTAKEL täntak4el l. –ta4k-, r. l. m. (BotN 1875, s. 138, osv.) ((†) n. Lovén ÅrsbVetA 184549, s. 311); best. -eln (WoJ (1891) osv.) ((†) -len BotN 1875, s. 138); pl. -ler (Linné FörelDjurr. 353 (1752) osv.), äv. (numera föga br.) -lar (Molin SSkr. 323 (c. 1895), Hanström SådDjur 28 (1935)).
Ordformer
(-ackel 18891911. -akel (-c-) 1752 (: Tentacler, pl.) osv.)
Etymologi
[jfr t. tentakel, eng. tentacle, fr. tentacule; ytterst av mlat. tentaculum, instrumentalbildning (efter mönster av TENAKEL) till lat. tentare, känna på, (vid)röra (se TENTERA)]
1) i sht zool. om hos vissa (klasser av) ryggradslösa djur framtill på huvudet l. kring munnen förekommande (med sensoriska nerver l. fångstorgan försett) mer l. mindre mjukt, (lätt)rörligt (l. indragbart) spröt- l. trådliknande organ varmed iakttagelse görs l. föda grips l. fasthålls; i sht i pl. (Snäckorna) hafwa en öpning, hwarigenom de släppa ut ett Skägg eller en Knippe med fina Tentacler, hwarmed den tar sin föda. Linné FörelDjurr. 353 (1752). Djuret (dvs. en aktinie) är gulbrunt till färgen, 2—3 dm. långt och dess vackra i vitt och blått tvärbandade tentakler, som sitta i flera kransar i framändan, skjuta i utsträckt tillstånd ut åt sidorna. FoFl. 1926, s. 116. Sjöanemonen .. som bland sina tentaklar härbärgerar ej mindre än tre slag av större hyresgäster, nämligen en fisk, en krabba och en räka. Hanström SådDjur 28 (1935). — jfr MUN-, SNIGEL-TENTAKEL. — särsk. i mer l. mindre bildl. anv.; särsk. dels om vattendrag l. utskjutande landremsa, dels om extremitet o. d. hos människa, dels i fråga om att ngn l. ngt (i hemlighet) söker påverka l. tillvinna sig (fördelar av) ngt l. ngn; ofta i förb. med verb som anger utsträckande o. d. Snellman Gift. 1: 92 (1842). I sydväst har t. ex. bäcken Kok-uj-bel sträckt sina tentakler ända till 10 km:s afstånd från bäcken Mus-kol. Hedin GmAs. 1: 151 (1898). Matroserna fattade ett stadigt grepp om hvardera af .. (ynglingens) så aktiva tentakler och drogo iväg fortast möjligt. Bergdahl Antip. 143 (1906). Motsvarigheten till det ryska GPU är i Tyskland Gestapo, vars tentakler räcker även utanför Tredje rikets gränser. Aurén ResMänn. 75 (1937). När Malmström .. plötsligt blev en lokal berömdhet, sträckte .. (M. Silfverstolpe) naturligtvis ut sina tentakler efter honom också. BBergman i 3SAH 51: 118 (1940). Ett .. rykte .. påstår att ett av skogsbolagen i Sverige har sänt ut sina tentakler i Finland för ett eventuellt industriköp. GbgP 26 ⁄ 7 1992, s. 6.
2) (numera mindre br.) (rörligt) glandelhår. BotN 1875, s. 133. De rödaktiga, rovgiriga bladen äro tätt besatta med rörliga tentakler. Jansson SalaSocken 27 (1950). Botanik 66 (1960).
Ssgr (till 1): TENTAKEL-ARM. zool. om fångstorgan hos bläckfisk. Kruhs UndrV 570 (1884).
-ARTAD, p. adj. jfr arta V 3. Thorell Zool. 2: 430 (1865).
-CIRR. (†) cirr som utgöres av tentakel. Thorell Zool. 2: 423 (1865).
-KRANS. zool. kransformad samling av (tätt sittande) tentakler; jfr -krona. Lovén ÅrsbVetA 184344, s. 203. När .. (havsrosorna) blir skrämda drar de ihop kroppen till en liten slemmig boll, för att vid ”faran över” långsamt fälla ut tentakelkransen igen. BokNat. Liv. 308 (1951).
-KRONA. zool. jfr krona 4 o. -krans. Lovén ÅrsbVetA 184042, s. 368. Så har på skilda håll under utvecklingen tentakelkronor utbildats, med vilka djuren avfiltrerar vattnet dess näringspartiklar, och dessa förs sedan till munnen med hjälp av ytterst fina flimmerhår. TurÅ 1958, s. 223.
-SKOG. (numera bl. tillf.) om stor (och tät) anhopning av tentakler. FoFl. 1910, s. 159.

 

Spalt T 821 band 34, 2004

Webbansvarig