Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEMPORAL täm1pωra4l l. -po-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. o. eng. temporal, ävensom fr. temporel; av lat. temporalis, till tempus, tid (se TEMPUS)]
som avser (viss) tid; tids-; tidsmässig; särsk. språkv. i uttr. temporal konjunktion l. (bi)sats o. d., konjunktion resp. (bi)sats o. d. som uttrycker tidsförhållande. (Frågan om flexionsvokalen är) af mindre betydelse .. för vårt modersmål, hvilket emellertid .. ännu förmår genom ändelse-vokalen angifva en modal och temporal skilnad mellan .. de brinna, de brunno (osv.). Rydqvist SSL 1: 306 (1852). Konjunktionsbisatser, uttryckande .. tid (temporala satser). Brate SvSpr. 203 (1898). Glosans temporala karaktär (uttrycks) dels genom vissa enkla verbalformers ändelser, dels perifrastiskt genom vissa ”hjälpverb” i förbindelse med vissa ändelser. Noreen VS 5: 275 (1908). De underordnande konjunktionerna indelas i tio grupper: .. (bl. a.) tids-konjunktioner eller temporala konjunktioner. Källquist SvSpr. 192 (1954). Ett annat problem är av temporal natur. Människor .. har bara funnits i cirka två miljoner år. DN 11 ⁄ 2 1996, Söndagsbil. s. 16.
Ssgr: TEMPORAL-AUGMENT. (†) i grekiska: tempusbildande ordelement framför verbalstam l. initial vokalförlängning av sådan; jfr augment II. I afseende på dessa Augmenter är .. att märka .. Att Temporalaugmentet egenteligen af vocalernes sammandragning har sin upprinnelse (osv.). Hammarsköld GrSpr. 58 (1818).
-FÖLJD. (†) ordning i vilken tempus följer på varandra. Futurum exactum är här, enligt Latinska språkets .. stränga Temporalföljd .. det enda rätta. SvLittFT 1838, s. 810. SnoilskyVänn. 2: 57 (cit. fr. 1889).
-SATS. språkv. jfr sats 10. Brate SvSpr. 204 (1898).
-TIMME. i pl., om nattens o. dagens timmar vilkas längd varierade med o. bestämdes av årstiden. Kulturen 1954, s. 15. Under vinterhalvåret var dagtimmarna kortare än nattimmarna och omvänt .. under sommarhalvåret. Dylika s. k. temporaltimmar användes .. in på 1300-talet, då .. ur med likformig tidsangivelse började komma i bruk. SvD(A) 30 ⁄ 6 1960, s. 4.

 

Spalt T 786 band 34, 2004

Webbansvarig