Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TANTIEM tan- l. taŋtie4m, äv. tan- l. taŋtiä4m l. med mer l. mindre genuint fr. uttal; n. (Bergroth FinlSv. 69 (1916) osv.), äv. r. (Björkman (1889) osv.); best. -et resp. -en; pl. = resp. -er; förr äv. TANTIÈME, r. l. m. l. f. (BtRiksdP 1872, I. 1: nr 19, s. 4, Hernberg Rättsh. 358 (1922)) l. n. (GHT 1896, nr 172, s. 2); best. -en resp. -et; pl. -er resp. =.
Ordformer
(tantiem 1889 osv. tantième 18641953. tantiäm 1889)
Etymologi
[liksom d. tantième, tantieme, nor. tantieme, t. tantieme, av fr. tantième, så o. så stor andel, avledn. av tant, så mycket, av lat. tantus, så stor, så mycket, bildning till tam, så (se TANT, sbst.1)]
handel. om (procentuell) andel av överskott l. vinst i en verksamhet, som går till styrelseledamot, högre tjänsteman o. d.; förr äv. dels om royalty (se d. o. c), dels om kapplake; jfr GRATIFIKATION. Höijer MusLex. (1864). Statsbidraget (till järnvägspersonalens pensionering har) föreslagits att utgå i form af viss andel eller så kallad tantième af jernvägens årliga nettobehållning. BtRiksdP 1872, I. 1: nr 19, s. 4. I handelsyrket, där påpasslighet och noggranhet äro synnerligen af nöden, hafva i alla tider de förnämsta biträdena erhållit andel (”tantième”) i årsvinsten. Aldén Medb. 4: 40 (1892). Teatrarne ge ogerna Tantièmer, och jag tar helst en mindre summa kontant! Strindberg Brev 9: 308 (1893). Det är i själfva verket alldeles naturligt, att tantième eller royalty för uppfinningar skall uttagas på beskattningsväg och gå genom statens händer. KemT 1909, s. 24. I likhet med kaplaken har även tantiemen .. fått allt mindre betydelse vid bestämmandet av (fartygs)befälhavarens löneförmåner. Lang FinlSjör. 273 (1932). Denna tid (dvs. 13–18 dagar) är tillräcklig, eftersom man genom regelbunden resultatuppföljning och preliminärt bokslut skall kunna bestämma tantiemets storlek inom den aktuella tiden. MotRiksd. 197778, nr 157, s. 3.
Ssgr (i fackspr., i sht handel.): TANTIEM-, förr äv. TANTIÈME-BELOPP. belopp l. summa som utgörs av tantiem. SvD(A) 29 ⁄ 5 1920, s. 7. Utfästes tantième efter bruttoomsättningens storlek, utgör tantièmebeloppet naturligtvis icke något osvikligt bevis på ådagalagd affärsskicklighet. Hernberg Rättsh. 358 (1922).
-BERÄKNING. beräkning av tantiem(belopp). Hernberg Rättsh. 358 (1922).
-BERÄTTIGAD, p. adj. berättigad att erhålla tantiem. EkonS 1: 420 (1894).
-SYSTEM. system (se d. o. 2) innehållande regler för tantiem. Jernvägstrafiken är den enda gren af statsförvaltningen .. der man i ett sammanhang kan tillgodogöra sig fördelarne af en pensionsinrättning och ett tantième-system. BtRiksdP 1872, I. 1: nr 19, s. 7.

 

Spalt T 444 band 34, 2003

Webbansvarig