Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TANGERA taŋge4ra l. tanje4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr dan. o. nor. tangere; av t. tangieren; av lat. tangere (tetigi, tactum), beröra, vidröra; jfr gr. τεταγών, som griper, gripande, ävensom feng. thaccian, lätt beröra, stryka. — Jfr ANTASTA, INTAKT, INTEGRITET, KONTAMINERA, KONTINGENT, TAKT, TANGENS, TANGENT, TAXA, sbst., TAXERA]
1) i sht om sak: (lätt) vidröra l. beröra l. råka l. komma i beröring med (ngt (l. ngn)); röra l. snudda vid (ngt); (mycket lätt) stöta i l. emot (ngt); nå fram till (ngt); äv. (i sht om länder l. landområden) gränsa (in)till; äv. i fråga om synintryck som kan uppfattas ss. att en sak (lätt) vidrör osv. (ngt). König Mec. 22 (1752). (Sveriges besittningar på andra sidan Östersjön) tangerades af flera Stater .. (som) war i stånd att mäta sin styrka med Sweriges. JournLTh. 1812, nr 54, s. 1. Innan (fartyget) Belos stötte på, tangerade han ett annat .. grund. SD(L) 1896, nr 488, s. 1. (Efter avläsningar för att räkna ut longituden) afvaktar man det ögonblick, då den dalande solen åter tangerar horisonten. Stenfelt Skepp. 17 (1903). Han visste inte .. om det var inbillning eller verklighet, men under bordet tyckte han sig känna sin .. fot smeksamt tangerad af en .. kvinnofot. Söderberg AllvLek. 197 (1912). Byn (Ravlunda) tangerades av .. landsvägen Kristianstad — Simrishamn. Fatab. 1949, s. 45. Vi sänker farten och tangerar puttrande en koloni (med fåglar). DN 28 ⁄ 6 1998, s. D9. — särsk. i fackspr., i sht geom. inskränktare, i fråga om (två) geometriska objekt (linjer l. kurvor l. ytor): ha en l. flera gemensamma punkter (utan att skära varandra i dessa punkter); jfr OSKULERA 2. När en linea tangerar .. en Circel, at finna puncten hwarest Contactus .. skeer. Rålamb 1: 25 (1690). Cirklar sägas tangera eller röra hwarandra, om de råkas, och intet skiära hwarandra. Strömer Eucl. I. 3: 23 (1744). Med en punkts .. horizont förstår man .. det plan, som uti .. punkten tangerar jordytan. Fock 1Fys. 27 (1853). Linjen .. (skär) funktionskurvan i två sammanfallande punkter (dvs.) den tangerar densamma. Hedström o. Rendahl Alg. 161 (1915). Planet tangerar klotet i dess högsta punkt. SvOrdb. (1986).
2) [bildl. anv. av 1] i sht med avs. på ngt abstr.: beröra l. komma nära l. i närheten av l. gränsa till l. närma sig gränsen för; i sht med avs. på ämnesområde l. begreppssfär: ha ngt gemensamt med l. (nästan) komma in på; äv. (med personsubj.) komma i kontakt med (umgängeskrets l. social miljö l. ngns levnadsbana); särsk. i uttr. tangera varandra, i fråga om ömsesidig relation: ha berörings- l. kontaktpunkt(er). 2RARP 6: 87 (1731). Att konsten står i ett visst förhållande till vetenskapen, att hon stundom tangerar den, det vilja vi .. icke förneka. Verd. 1883, s. 115. I Indien tangera paradiset och helvetet varandra med kusligt grannskap. Sparre HetKust. 111 (1934). (Borgen) tangerar medeltid och är säkert fyndrik. AT 17 ⁄ 11 1948, s. 4. Det är under dom här senare åren som hon dyker upp i kretsar som då och då tangerar (den mördade) Åke Liljegren. Mankell Villospår 333 (1995). — särsk.
a) inskränktare, med avs. på ngt som är dåligt l. stötande l. utgör den negativa polen på en värdeskala: komma nära; särsk. i sådana uttr. som tangera gränsen till l. av ngt, tangera ngts gräns. Hans poesi .. tangerade pekorallitteraturen. Kleen Vildv. 106 (1895). (G. M. Armfelt) kunde .. efter .. (kungens) död .. träda i förbindelser, som tangerade fosterlandsförräderiets gräns. Stavenow G3 100 (1901). Boken .. tangerar stundom gränserna af det opassande. PT 1911, nr 197 A, s. 3. (Hennes) disharmoni tangerade rentav det sinnessjuka. Hedberg Drömtydn. 19 (1952). (Åklagarens) brev tangerar gränsen till en JO-anmälan. GbgP 14 ⁄ 3 1996, s. 6.
b) behandla l. beröra i tal l. skrift; särsk.: i tal l. skrift endast antydningsvis behandla l. kortfattat komma in på (ämne l. tanke l. fråga l. problem l. idé l. dyl.). Jagh hafwer .. kastat här ihop alhånda argumenta .. och meste parten hafwer Jagh allenast tangerat. Gustav II Adolf 523 (1628). Paulus har ofta tangerat denna tanke. Nygren Kärlekst. 1: 113 (1930). I sina .. forskningar tangerade Erland Nordenskiöld Nispers liv. Dædalus 1962, s. 69. Såvitt författarna känner till har någon liknande undersökning inte gjorts tidigare .. De nämner dock ett par forskningsrapporter som tangerar ämnet. SvD 8 ⁄ 3 1996, s. 30.
c) i sht sport. i sht med avs. på rekord l. resultat: uppnå l. upprepa (resultat som är exakt likvärdigt med tidigare resultat l. rekord); äv. med personsubj.; äv. ss. vbalsbst. -ing, i sht konkretare. Det var geflebons förtjänst att tiden på engelska milen .. nära nog tangerade skandinaviska rekordet. IdrT 1903, s. 120. Efter 60 meter stannade klockan på 6,92. Det är en tangering av .. (sprinterns) egna två år gamla världsrekord. Arbetet 10 ⁄ 2 1995, s. 23.
d) [sannol. utvidgad anv. av c] om summa l. pris l. dyl.: uppnå l. komma upp l. (numera bl. tillf.) ner till ((nästan exakt) viss tidigare förekommande nivå). (Mysteriet förblev ouppklarat ända tills en sekreterare) hellre gick miste om sin lön, som nästan tangerade en ministers än (osv.). Wasastjerna Duveen RarDyrgr. 179 (1937). A-aktien steg 3 kronor .. och tangerade därmed sin .. högsta stängningsnivå. SvD 19 ⁄ 5 1995, s. 30. 1975 låg .. inkomsten för svarta (i USA) runt 63 procent av den för vita. 1991 hade siffran fallit till 56 procent, vilket tangerade den nivå som uppmättes före 60-talets medborgarrättslagstiftning. DN 9 ⁄ 6 1998, s. B3. I och för sig har en del otrevligheter förekommit (på musikfestivalen) .. men man får inte glömma bort att fram till lördagkväll tangerade besökssiffran 24 600. SvD 14 ⁄ 6 1998, s. 23.
e) [jfr motsv. anv. i t.] (numera föga br.) innerligt röra l. beröra l. träffa (ngn), angå l. påverka (ngn) känslomässigt; göra (ngn) förnär l. komma (ngn) för nära; förolämpa (ngns heder l. ära l. fåfänga). Billing AntRiksd. 308 (1905). Och åt oss .. snörper .. (damerna) på näsan! Det tangerar regementets ära! Lindqvist Sprakfål. 92 (1943). Hans död tangerade henne inte längre. Hedberg BleknBrud. 81 (1951). (Fnissningarna) tangerade .. hennes fåfänga. Dens. Blomb. 105 (1953).
f) (†) i fråga om tjänstetillsättning, om stånd l. värdighet l. grad: peka på l. tillkomma (ngn). Frågar magnificus Rector, hwem här efter skulle antagha rectoratum? Då meente mästedels att ordo tangerar M. Olaum Laurelium. UUKonsP 2: 68 (1637).
Ssg (till 1): TANGERINGS-PUNKT. (i sht i fackspr.) punkt gemensam för en linje l. yta o. dess tangerande linje l. plan; äv. bildl.: beröringspunkt. Selander ÅrsbVetA 183741, s. 73. (När linjerna sammanfaller till en punkt) tangera .. (de) hvarandra, och den för båda linierna gemensamma punkten kallas tangeringspunkt. Mellberg Bergroth 4 (1885). Kanske det .. blir en egendomlighet för det kommande seklet att våga se tangeringspunkterna mellan lifsåskådningarna. Larsson Stud. 141 (1899). Hufvudstadsbl. 1 ⁄ 10 2002, s. 7.

 

Spalt T 392 band 34, 2003

Webbansvarig