Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TACKSAM tak3sam2, adj. -samme, -samma; -sammare. adv. -T.
Ordformer
(tach- i avledn. 1527 (: tachsamliga). tack- 1526 (: tacksamlighe) osv. tak- 1535 (: taksamelige)1786 (: taksamhets-plikten))
Etymologi
[jfr ä. d. taksom (d. taksom), nor. takksam, nyisl. þakksamur; jfr äv. fsv. thaksamlik, i avledn. thaksamlikhet, tillfredsställelse, behag m. m., fvn. þakksamligr, tacksam; avledn. av TACK, sbst.1 o. TACKA, v.2]
1) som känner sig ha anledning att tacka l. ge uttryck för uppskattning; tillfredsställd; erkännsam; äv. i överförd anv., om ngt sakligt, särsk. ngns handling l. sinne o. d.: som bär vittne om l. är uttryck för tacksamhet; äv. i ordspr. I tacksamt minne, se MINNE, sbst.1 1 f. Han är tacksam för ditt inlägg i debatten. Faster var henne tacksam för hjälpen. Om du ändå vore tacksam mot mig någon gång. 1Mack. 10: 54 (Bib. 1541). Migh är hulpet: Och iagh är gladh, / Ty iagh en tacksam Wijso qwadh. Kempe Psalt. 91 (1650). Een tacksam är intet rädd för komma igen ännu een gång. Celsius Ordspr. 2: 525 (1709). Mot föräldrar är jag så tacksam som min äregirighet tillåter. Dalin Vitt. I. 1: 12 (1739). Hvad Moses gjort för Sverige, det kan ännu icke till fullo uppmätas, men en tacksam efterverld skall erkänna att det var mycket. Strindberg NRik. 101 (1882). (Hunden) följde honom .. med en tacksam vaggning på sin ormlika svans. Hallström Händ. 76 (1927). Jag är .. (mina faddrar) synnerligen tacksam att ingen av dem visat det ringaste intresse för gudsonens uppfostran, men någon liten faddergåva hade jag gärna tagit emot. Lewenhaupt MinnV 8 (1936). Thorén Herre 7 (1942: om uttryck). — jfr O-TACKSAM. — särsk. (numera bl. tillf.) i artighetsuttr. i brev, dels jag skulle vara er tacksam, jag är er tack skyldig, dels (ngns) tacksamme, i underskrift: er förbundne. Klint (1906). Harlock (1944).
2) om ngt (l. ngn) som är föremål för ngns intresse l. bemödande o. d.: som ger gott resultat l. rimlig behållning l. lön för mödan, givande. Talaren hade ett tacksamt ämne. SKN 1842, s. 50. Man berättar så mycket (sade fru Vahlin) inte minst om oss Nej, det har ni nog rätt i, men så äro ni också tacksamma att sqvallra på. Tavaststjerna Inföd. 181 (1887). Corellis trio- och solosonater fängsla genom ett förnämt lugn .. och sin ur violinistisk synpunkt tacksamma tekniska anläggning. Jeanson (o. Rabe) 1: 205 (1927). Det är mycket tacksamt att vara i tillfälle att rycka upp ett företag. Lagercrantz SkildVärld. 337 (1944). — jfr O-TACKSAM. — särsk.
a) om jord l. växt o. d.: som kräver lite (skötsel) men ger mycket tillbaka, t. ex. i form av god skörd o. rik blomning, kravlös; äv. mer l. mindre bildl. Lidner (SVS) 2: 33 (1783). Iorden är .. (i Kajana län) ofta tacksammare än i de södra orterna, och skall en välbrukad åker här icke sällan gifva 15:de och 20:de kornet. BtVLand 1: 86 (1798). De mot dem riktade anfall och smädelser föllo i desto tacksammare jordmån, som begge voro uppkomlingar. BvBeskow i 2SAH 34: 170 (1861). En tacksam krukväxt. SvHandordb. (1966).
b) om roll l. replik (i konstnärlig l. idrottslig verksamhet l. i ett skeende l. i ett system o. d.): som inbringar uppskattning l. gillande (genom ovationer l. i recensioner o. d.); äv. mer l. mindre bildl. Hon hade en tacksam biroll i Carmen. För honom som komiker är det en tacksam replik. Rolen af politisk ”väckare”, som fortskyndar rörelsen och gör sig till tidens målsman, är alltid tacksammare, än den af politisk ”varnare”. BvBeskow i 2SAH 26: 128 (1851). Därjämte begagnades hans (dvs. faderns) namn alltid att skrämma barnen med .. Det var just ingen tacksam roll han fått. Strindberg TjqvS 1: 9 (1886). (Ishockeyspelaren Nisse Nilsson) hade .. en tacksam roll som mittman mellan de spelbegåvade parhästarna ”Sura-Pelle” Pettersson och Lasse Lundvall. GbgP 7 ⁄ 3 1996, s. 28.
Avledn.: TACKSAMHET, r. l. f. [jfr ä. dan. o. dan. taksomhed; jfr äv. fsv. thaksamlikhet, tillfredsställelse, behag] till 1: egenskapen l. förhållandet l. tillståndet l. känslan att vara tacksam; äv. i ordspr. o. ordspråksliknande uttr.; förr särsk. i uttr. till (all) tacksamhet, till tack. Han visade stor tacksamhet över hennes erbjudande om hjälp. Pojkens tacksamhet kände inga gränser. Mannen betygade servitören sin tacksamhet. VgFmT I. 8—9: 115 (i handl. fr. 1578). Thet Hwset, som the(m) för Köld, Regn oc Snöö skyddar och betäcker, thet läggia .. (soldaterna), til tacksamheet, vthi Aska. Arvidi 216 (1651). Tacksamheet bryter intet been. Grubb 792 (1665). Hr Ödmanns .. sällsynta kunskaper i Natural-Historien och andre lärdomsgrenar .. hafva länge förtjent honom Allmänhetens tacksamhet. Kellgren (SVS) 5: 471 (1790). Tacksamheten bör ej stanna vid att vara en känsla, den bör adlas till en medveten dygd, en sedlig pligt. Tegnér SprMakt 101 (1880). Med lidelsefull tacksamhet skulle hon alltid minnas dem, som skänkt henne en kväll av glömska. Spong Sjövinkel 353 (1949). jfr o-tacksamhet.
Ssgr: tacksamhets-adress. (numera bl. tillf.) adress (se d. o. 3 a) innehållande uttryck för tacksamhet l. erkänsla. Snällp. 1848, nr 62, s. 2. (Under plena) framburo enskilda stånd och även riksdagen såsom helhet vid revolutionsriksdagen tacksamhetsadresser till konungen. SvRiksd. 8: 173 (1934).
-besök. (†) besök (hos ngn) för att betyga (denne) tacksamhet. Nu skulle jag aflägga mitt tacksamhetsbesök i Ert fågelbo .. men jag är så folkskygg att jag ej vill in i staden. Strindberg Brev 7: 31 (1888). CRNyblom i 3SAH 16: 292 (1901).
-betygelse. jfr betygelse 3. Kellgren (SVS) 4: 143 (1780).
-bevis. jfr bevis 2. Brenner Pijn. 2 b (1727).
-böjelse. (†) böjelse (se d. o. 3) för tacksamhet. Bælter JesuH 4: 214 (1757).
-diplom. (†) diplom (se d. o. 1) utfärdat ss. uttryck för tacksamhet. SvMorgBl. 1 ⁄ 3 1898, s. 2.
-förbindelse. (numera föga br.) tacksamhetsskuld; jfr förbindelse 4. Crusenstolpe Mor. 6: 210 (1844). Jag tycker mig också stå i tacksamhetsförbindelse till Hjalmars, som med så mycken sann vänskap bemötte mig, då (osv.). Roos ResAmer. 144 (1854). Ekelund Brev 2: 101 (1928).
-gäld. (†) tacksamhetsskuld; jfr gäld, sbst.1 2 b. Crusenstolpe Mor. 1: 199 (1840).
-gärd. gärd (se gärd, sbst.1 3 d) av tacksamhet. Polyfem III. 17: 1 (1811).
-offer. (†) 1) allmännare: hyllning l. tecken på tacksamhet; jfr offer 3. Höpken 1: 185 (1753). SFS 1829, s. 9. 2) gåva som ges av tacksamhet (ofta i religiöst sammanhang); jfr offer 1. Agrell Maroco 2: 263 (1799, 1807). Wirsén Jul. 57 (1887).
-penning. (†) av tacksamhet lämnat understöd l. penningbidrag; jfr penning I 7 b β. KyrkohÅ 1911, MoA. s. 117 (c. 1650).
-plikt. (numera bl. tillf.) förpliktelse l. plikt att gengälda (ngn l. ngt) av tacksamhet; jfr -skuld. När vi framhärde med ifver uti den afsigt, som vunnit oss allas benägenhet, så upfylle vi våra tacksamhets-plikter på det värdigaste sättet. Höpken 1: 186 (1753).
-prestation. (†) handling l. prestation (se d. o. 2) som ska utföras l. är utförd av tacksamhet. Stiernman Riksd. 930 (1635).
-prov. (†) (känne)tecken l. prov (se d. o. 3 b) på tacksamhet. VDAkt 1691, nr 105. Bedöm .. de med flit anbragta motsatserna mellan hans (dvs. Bellmans) lectioner på lyra för Borgmästarens dotter och Borgmästarens tacksamhetsprof att inviga honom i punschdrickningens mysterier. PDAAtterbom (1852) i 3SAH XXXVIII. 2: 65.
-runa. (†) om skrift l. tal vari en avliden person omtalas med tacksamhet; jfr runa, sbst.1 5. Afzelius Sag. 1: Tillägn. 6 (1839).
-skrivelse. (numera bl. tillf.) skrivelse vari tacksamhet betygas. Lundin o. Strindberg GSthm 186 (1880).
-skuld. plikt l. skyldighet att i bemötande l. handling visa tacksamhet över ngt l. mot ngn; särsk. i sådana uttr. som stå l. vara i tacksamhetsskuld till ngn för ngt, ha ngn att tacka för ngt; jfr skuld, sbst. I 4, o. -plikt. Din vänskapliga hågkomst af mig, gör att jag alltid hos dig står i tacksamhetsskuld. LHammarsköld (1825) i MolbechBrevveksl. 2: 1. Vår läkarevetenskap står i stor tacksamhetsskuld till naturfolken för de många viktiga bidrag de lämnat. Bolinder NaturKult. 122 (1922).
-skål. skål (se skål, sbst.2 3) som utbringas av tacksamhet. Crusenstolpe Mor. 3: 127 (1841).
-stämpel. (†) (känne)tecken l. karakteriserande drag som tyder på tacksamhet; jfr stämpel, sbst.1 4. Wulf Köppen 1: 516 (1799).
-tecken. (känne)tecken på tacksamhet; jfr -prov, -stämpel. Schroderus Waldt 22 (1616).
-tjänst. (†) åliggande l. plikt som utföres av tacksamhet. Ey heller är någhon annan behageligh Tacksamhetz tienst, som hon kan bewijsa Gvdhi, än allenast thenna (dvs. bot o. bättring). L. Paulinus Gothus ThesCat. 373 (1631). Ekelund Hemkomst 13 (c. 1920).
-visit. visit (hos ngn) för att betyga (denne) tacksamhet; jfr -besök. Tacksamhetsvisiter efter bjudningar göras inom 8—10 dagar. Hagdahl Fråga 173 (1883).
TACKSAMLIG l. TACKSAMMELIG, adj.; adv., se tacksamlig, adv. (-elig 1535. -lig 15261771) [fsv. thaksamlik-, i avledn. thaksamlikhet, tillfredsställelse, behag] (†)
1) till 1: tacksam. Kol. 3: 15 (NT 1526). Medh Särdeles Ödmiuk Wyrdnad och Tacksamligit Ähreminne, ärkiänna wij .. den stora Ähra och Ynnest. VDAkt. 1720, nr 429. Begäres .. (den borttappade huvan) benägit lämnas uti Spegel-Fabriqueuren Helins Spegel-Bod .. emot tacksamlig erkänsla. DA 1771, nr 133, s. 3.
2) till 2, i uttr. bli ngn tacksamlig, ge anledning till tacksamhet l. bli givande för ngn. Först will jag låta se, huru I med godt samwete kunnen taga många Hustrur .. hwilket mig förhoppas eder skal tacksamligit blifwa. Raimundius HistLiturg. 32 (i handl. fr. c. 1580).
TACKSAMLIG l. TACKSAMLIGA l. TACKSAMLIGEN l. TACKSAMMELIGEN, adv. (-eligen 16831935. -lig 1758. -liga 15271747. -ligen 15741928) (†) till 1: med tacksamhet l. erkänsla, tacksamt l. erkännsamt. G1R 4: 177 (1527). Hwilka penningar Jag härmed tacksaml(igen) quitterar. HovförtärSthm 1696 A, s. 1547. Härhos får jag tacksamligen återställa de sednast meddelta Manuskript-arken. BvBeskow (1838) i 3SAH LIX. 3: 179. BotN 1935, s. 255.
TACKSAMMELIG, se tacksamlig, adj.
TACKSAMMELIGEN, se tacksamlig, adv.

 

Spalt T 45 band 33, 2002

Webbansvarig