Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYMBOLISK symbå4lisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. symbolisch, eng. symbolic(al), fr. symbolique, mlat. symbolicus, gr. συμβολικός; till SYMBOL]
1) som innehåller l. består av l. på annat sätt hänför sig till en symbol (se d. o. 1) l. symboler; ibland äv.: typisk l. betecknande (se BETECKNA 6 b α) för (ngn l. ngt). Egyptierne hade trenne skrifsätt, det epistoliska med alphabhetiska bokstäfwer, det hieroglyphiska, som förestälte tingen i bilder, och det symboliska, som uttryckte dem genom metaphorer och allegorier. SvMerc. V. 3: 145 (1760). Mythen om Eros och Psyke .. (kommer mig) att ana symboliskt uttryckta sanningar. Rydberg Ath. 102 (1859). På Nya teaterns första program hösten 1887 lästes Trassliga härvor. Det var ett tyskt lustspel, som bar denna för teaterns läge symboliska titel. Nordensvan SvTeat. 2: 384 (1918). Det ena som utmärker (diktsamlingen) Syner, till skillnad från Vårbris, är att det symboliska på allvar gör sitt intåg. Werin Ekelund 1: 93 (1960). Bannlysningen av boken (The Satanic Verses) och dödsstraffet för dess författare har .. fått en symbolisk laddning. DN 5 ⁄ 3 1989, s. 38. — jfr LJUD-, NATUR-, RÄTTS-, SEXUAL-SYMBOLISK. — särsk.
a) som är en symbol. König Mec. 81 (1752). I den första kristna konsten blefvo djuren rent symboliska, — så hjorten, fåret, lammet med korsfanan. CRNyblom i 3SAH 8: 288 (1894). Flera symboliska yxor ha blifvit anträffade i Uppland, vittnande om, att åskguden redan under stenåldern var känd häruppe. Uppl. 1: 222 (1902). En symbolisk handling som tillhör våra kyrkogårdar .. (nämligen att stå) med hatten för ansiktet, när vid den öppna graven en bön läses för den bortgångne. LundagKron. 2: 604 (1921). De fasta kyrkliga högtiderna .. var på runstavarna inte utmärkta med runor utan med symboliska figurer av olika slag. Kulturen 1961, s. 23. — särsk.
α) om fackspråklig beteckning l. formel (se d. o. c): som är en symbol (se d. o. 1 a α). VetAH 1784, s. 116. Vid bedömandet av ett resonemangs logiska halt går logikern från resonemangets satser till symboliska uttryck för deras logiska form och undersöker sambandet mellan dessa symboliska uttryck. Marc-Wogau ModLog. 19 (1950).
β) i överförd anv., om betydelse l. innebörd o. d.: som utmärker l. föreligger hos symbol. Weste FörslSAOB (c. 1817). Det af Frälsaren sjelf bestämda tolftalet, hvilket hade en symbolisk betydelse uti så många .. hänseenden. Agardh ThSkr. 3: 44 (1846). Hela rättegången har bara en rent symbolisk betydelse, för det är klart att den kommer att sluta med nederlag. Stormbom Linna SaarijärvMoar 271 (1959).
γ) som (egentligen) bara är symbol för det som huvudordet normalt betecknar, som blott i ringa grad är l. som blott påminner om det som huvudordet betecknar. Det Symboliska och det verkeliga nya Jerusalem. Kellgren (SVS) 5: 159 (1788). Symboliska grafvar, d. v. s. grafvar, som anlagts till minne af krigare, hvilka i utlandet stupat. AntT XVIII. 1: 124 (1905). Alla Seatoländer utom Frankrike hade försäkrat att de var villiga att skicka symboliska styrkor till Thailand. SvD(A) 1962, nr 134, s. 6. Pappa har sänt mig den symboliska veckopengen i form av en krona. Treschow SvartVitt 53 (1980).
b) [jfr eng. symbolic logic] log. i uttr. symbolisk logik, logik som medelst symboler (se SYMBOL 1 a α) visar den logiska formen hos språkuttryck o. slutledningar; förr äv. om räkning (se d. o. 6): algebraisk (jfr 1 a α). Särdeles intressant och enkel blir bestämningen af tangent-singulariteter på en yta medelst de af Halphen, Zeuthen och isynnerhet Schubert införda symboliska räkningar. ASScF 12: 97 (1883). Susanne Langer är amerikanska och började sin vetenskapliga verksamhet som en entusiastisk utövare av den symboliska logiken. FinT 1955, s. 280.
c) (†) i uttr. symboliska injurier, om ärekränkande l. föraktfulla gester l. åtbörder o. d. Symboliska injurier (ohöfviska och föraktliga åthäfvor). Schrevelius CivR 3: 376 (1849). 3NF 20: 1404 (1934); jfr 2SvUppslB 32: 621 (1955).
2) (numera föga br.) som är l. innehåller l. på annat sätt hänför sig till l. behandlar symbolum (se d. o. 3; jfr SYMBOL 2), i sht i förb. symboliska böcker; förr äv. dels allmännare: som utgör ledstjärna l. föredöme o. d., dels i överförd anv., om ngts anseende: som grundar sig på förhållandet att betraktas ss. likvärdigt med symbolum. KBref 19 ⁄ 12 1748, s. A 2 a (: Symboliska böcker). Icke desto mindre .. fann Martinus V tjenligt, at göra någon ändring i detta Symboliska werk (dvs. Vadstena klosters privilegium). Lagerbring 1Hist. 4: 307 (1783). (Canisius) .. skref en cateches (summa doctrinæ christianæ) hwilken i catholska kyrkan erhållit ett nästan symboliskt anseende. (Rydberg o.) Tegnér Engelhardt 3: 98 (1837). Den Augsburgiska bekännelsen war den Evang(eliska) Lutherska Kyrkans första offentliga trosbekännelse, och har alltid gällt som den förnämsta bland desz Symboliska böcker. Anjou Kyrkoh. 54 (1842). Rydberg vann i varje fall så mycket, att mötet erkände, att de symboliska böckerna voro underordnade Skriften såsom trosauktoritet. KyrkohÅ 1960, s. 299.

 

Spalt S 15546 band 33, 2000

Webbansvarig