Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SURVIVANS sur1vivaŋ4s l. syr1-, äv. -an4s, l. med mer l. mindre genuint franskt uttal, r. l. f. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(sur- 1680 osv. syr- 1815—1966. -vivance 1680—1947 (: survivancefullmakt). -vivans 1789 osv. -vivence 1813)
Etymologi
[liksom eng. survivance av fr. survivance, vbalsbst. till survivre, överleva (ffr. sorvivre), av lat. supervivere, överleva, av super, över (se SUPER-) o. vivere, leva (se VIVRE)]
1) (numera föga br.) relikt, kvarleva (se KVARLEVA, sbst. 2). Alla survivanser af en längesedan svunnen periods fördomar. Hedin Tal 2: 28 (1899). Det för icke så lång tid sedan ej ovanliga uttrycket ”halfbildning” gör numera en gengångareffekt; det tager sig ut som en survivance från en förfluten kulturperiod. Därs. 1: 300 (1902).
2) (†) om rätt att fortsatt få behålla ngt som man är i besittning av. Brask Pufendorf Hist. 158 (1680). Rådsherre-pension, hvartill han vid sitt entledigande hade erhållit survivance. Franzén Minnest. 3: 630 (1843).
3) (förr) om en på förhand given rätt l. erhållen försäkran om att få efterträda ngn i hans tjänst vid hans frånfälle l. frånträde. FörordnCaractSub. 20⁄9 1723, § 10. Leopoldt .. har fått 200 Riksd:rs tillökning i sin pension, och survivance efter Wilden. Kellgren (SVS) 6: 149 (1786). Från Christopher har jag haft bref med uppdrag att skaffa unga Somelius survivance. Tegnér Brev 5: 31 (1828). Under 1600- och 1700-talen åberopades icke sällan ”promotorial” som grund för befordran .. Därjämte omtalas ”survivancer” eller försäkringar om succession till bestämda tjänster. Brilioth SvKyrkKunsk. 157 (1933). SAOL (1973). särsk.
a) i uttr. survivans på (tjänst), på förhand given rätt att erhålla (tjänst) vid tjänsteinnehavarens frånfälle l. frånträde; äv. i uttr. survivans på ngn, rätt att på ovan anfört sätt efterträda ngn; förr äv. i utvidgad anv., i fråga om på förhand given rätt till innehav av kungsgård. Förordningen om caracterers förbiudande att meddela survivancer på tiänster. 2BorgP 3: 249 (1727). Survivence på gubben Lidin. Berzelius Brev 9: 92 (1813). Survivancer, så på sysslor som på kungsgårdar, voro med lika slösande frikostighet och på bekostnad af den unge konungens rätt bortskänkta. Adlerbeth Ant. 2: 156 (c. 1815). Gymnasiernas lektorer åtnjöto vanligen redan under tjänstetiden prebenden, och hade dessutom survivance på stiftets indräktigaste pastorater. PedT 1890, s. 127. Då en verklig utsikt till befordran år 1795 yppade sig genom Anders Wildes avgång från chefsskapet vid kungl. biblioteket, blev Gjörwell .. på ett eklatant sätt förbigången, trots att han sedan 30 år tillbaka hade survivans på tjänsten. HH XXXII. 1: XIV (1938).
b) i uttr. i survivans, betecknande att ngn på förhand innehade l. erhöll rätten att efterträda ngn i hans tjänst vid hans frånfälle l. frånträde; förr äv. i allmännare anv.: i förväg, på förhand. Hofcal. 1783, s. 88. Ett .. oskick var .. utnämningar i survivans (under G. III). SvH 8: 85 (1904). Öfverste-kammarherre i survivance. Wachtmeister AntBr. 167 (1915). (Bibliotekarie C. Annerstedt var bl. a.) ordenshistoriograf i survivans vid K. Maj:ts Orden 1877. UUMatr. 1926, s. 13.
Ssgr (till 3; förr): SURVIVANS-BREV. jfr brev 2 o. -fullmakt. GJEhrensvärd Dagb. 2: 42 (1780).
-FULLMAKT~02 l. ~20. fullmakt (se d. o. 4) som meddelade survivans. GJEhrensvärd Dagb. 2: 42 (1780). Nicolaus Laurentii Wallerius .. faderns medhjälpare, survivancefullmakt på pastoratet 1660 12⁄3. Olsson Herdam. 2: 338 (1947).
Avledn.(†): SURVIVANSIÄR, m. [av fr. survivancier] till 3: person som innehar survivans. Hr M. von Törne, Survivancier till Stallmästare för Kgl. Hof-Stallets Oeconomie. Hofcal. 1818, s. 71. SPF 1828, s. 350.

 

Spalt S 14676 band 32, 1998

Webbansvarig