Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SURVEY sœr4vej l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal; best. -en; pl. -s.
Etymologi
[av eng. survey, observation, granskning, inventering, till survey, observera, granska, kartlägga, av anglofr. surveier, motsv. ffr. so(u)rv(e)eir, av mlat. supervidere, av super, över (se SUPER-) o. videre, se (se REVIDERA)]
(i fackspr., i sht statist. o. sociol.).
1) om metod bestående i en icke experimentellt anlagd, stickprovsmässig frågeundersökning i stor skala med beskrivande l. förklarande syfte; äv. om olika modifikationer av sådan metod. SociolMetod. 255 (1961). Vissa metoder att insamla data förknippas vanligen med survey: observation och intervju. MasskomÅsikt. 26 (1966).
2) arkeol. om systematisk iakttagelse o. inventering av förhistoriska lämningar på markytan, fornminnesinventering. NE (1995).
Ssgr (i fackspr., i sht statist. o. sociol.): (1, 2) SURVEY-MATERIAL. SociolMetod. 167 (1961).
(1) -METOD. metod varvid en survey användes. Rosengren SociolMet. 70 (1971).
(1) -METODIK. SvD 25⁄11 1972, s. 18.
(1) -TYP. särsk. i uttr. av surveytyp, som är av samma slag som survey(undersökning), i form av survey(undersökning). I detta sammanhang kan man lägga märke till att man vid förklarande undersökningar av survey-typ ofta drar ett representativt urval ur en viss population. Rosengren SociolMet. 77 (1971).
(1) -UNDERSÖKNING~0020. [efter eng. survey research] SociolMetod. 73 (1961).

 

Spalt S 14676 band 32, 1998

Webbansvarig