Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUMMARISK suma4risk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr d. summarisk, t. summarisch; ytterst av mlat. summarius, sammanfattande, koncis, avledn. av SUMMA, sbst. — Jfr SUMMARITER]
som innehåller huvudpunkterna av ngt, som är avfattad i (kort) sammandrag; kortfattad; förenklad.
a) i fråga om siffror; särsk. (i sht förr) om räkning l. räkenskap o. d.: som (vanl. i tabellarisk form) redovisar endast totalsummor o. d. (ej enskilda poster). Alle och hwar och en .. som hafwa Kongl(ig) Maj(estä)ts medel och inkomster under förwaltning .. skola årligen .. til .. Stats-Contoiret inskicka Summariske räkenskaper öfwer all årlig upbörd och utgift. HC11H 5: 7 (1680). Eders Kongl(ig) Maij(e)st(ät) .. täcktes anbefalla .. Landshöfdingar- och Biskoparne, at .. bemelte Summariske Tabell på Folkets talrikhet må lämnas af them .. till sine Cantzlier och Consistorier. Fennia XVI. 2: 92 (1747). Om den Summariska Räkningen .. afskaffas, så kan Special-Räkningen wara färdig til Julii månads början. PH 5: 3581 (1753). På Debitorernas konti införer (man) i Debet allt hvad de emottagit .. och på Kreditorernas konti i Kredit allt hvad de lemnat ifrån sig .. dock endast summariskt, d. v. s. endast de i Journalens eller Kassans partikolumner utförda slutsummor af posternas detaljsummor. Smedman Kont. 2: 8 (1872). (Undersökningen) har utförts för samtliga de högre läroverken och derefter sammanförts summariskt för alla åren i tabellform. LärovKomBet. 1884—85, 1: 4. Summarisk uppgift å insättningar .. och uttagningar .. skall offentliggöras hvarje månad. Döss o. Lannge 798 (1908). Till ledning för tingshusmedlens bestämmande skall lokal skattemyndighet varje år .. till tingshusbyggnadsskyldige .. insända förteckning, som .. summariskt upptager antalet skattekronor och skatteören, som påförts enligt kommunalskatte-lagen. SFS 1953, s. 468. — särsk. om vitsord: som består av en summa sammanlagd av olika i ämnet ingående delbetygssummor. Betyg borde, utan att i något summariskt vitsord sammanslås, gifvas serskildt för hvarje klass af examens-ämnen. Frey 1843, s. 204.
b) i annan anv.; särsk. liktydigt med: kortfattad l. komprimerad; stundom med klandrande bibetydelse: alltför förenklad, alltför kortfattad; ytlig; lättvindig. En summarisk översikt av innehållet. Det fördes ett summariskt protokoll. Han återgav händelsen summariskt. Föredragningen (redovisningen) var ytterst summarisk. Phrygius HimLif. 1 (1615; om innehåll). Så när hade jag glömt att tacka dig för ditt sista summariska bref. Kellgren (SVS) 6: 63 (1776). Då ifrågavarande qväde saknar allt inre sammanhang, vill jag blott summariskt anföra dess innehåll. Castrén Res. 1: 29 (1852). Tranströmers ”17 dikter” sammanhålls av en avsevärt större enhetlighet på många plan än vad den summariska titeln låter förmoda. BonnierLM 1954, s. 215. Richter GeogrH 64 (1959; om föreläsningskataloger). — särsk.
α) som sker snabbt l. utan dröjsmål; särsk. (jur.) om process (numera bl. om (enklare) civilprocess): som avgörs med förenklad behandling av målet; särsk. (förr) om straff: som ådömdes utan dom o. rannsakan. 3PrästP 8: 171 (1734; om process). Rättegångs-ordningen var väl något summarisk, öfver de då af Almogen sielf angifne uprors-stiftare. Schönberg Bref 1: 236 (1778). (Domarna) voro i högsta måtto korta, helt summariska och innehöllo inga domskäl. Carlson Hist. 3: 231 (1874). (Armfelts) officerare gingo .. med laddade pistoler och hade befallning att vid hvarje försök till uppstudsighet skipa summarisk rättvisa. Tegnér Armfelt 1: 285 (1883). Besättningen blefve summariskt bestraffad, d. v. s. nedskjuten på stället. AB(L) 1895, nr 280, s. 3. Summariska straff utmättes åt upprorsmakarna. SvHandordb. (1966). I den svenska rättsutvecklingen har behovet av summarisk behandling av enkla mål från början fyllts genom förfarande inför administrativ myndighet. Hassler SpecProc. 46 (1972). Det finns i dag tre former av .. summarisk process: betalningsföreläggande .. vanlig handräckning .. samt särskild handräckning. NE (1995).
β) om teckning l. skulptur l. karta: skissartad, föga utarbetad; om skulptur äv.: knapp o. enkel o. ren (i linjerna), motsatt: detaljerad l. överlastad; äv. om konstnärs l. författares l. arkitekts stil o. uttryckssätt o. d. Psykologien (i Per Hallströms novellsamling ”Briljantsmycket”) har blifvit än mera subtil .. än i Vilsna fåglar, där det ännu i en del berättelser fanns något af realismens raska och summariska skissmaner. Böök SvStud. 381 (1913). Fatab. 1930, s. 147 (om teckning). Gavelgruppernas (på Zeustemplet i Olympia) utförande är i många delar enkelt och summariskt. Kjellberg GrekRomK 138 (1932). AElvin (1934) hos Wulff GrönlDagb. 52 (om karta). Det anses sannolikt, att just den, som avslutade Riddarhuset, (arkitekten) Jean de la Wallée, fick den idén att (på Fullerö) i trä summariskt återge de stora dragen i sitt huvudverk. Boberg IllRes. 110 (1935). Under 1840-, 50-, 60- och 70-talen blir utförandet (i Carin Sylvanders målningar) ofta både mer summariskt, brådskande och stundom inte så litet vårdslösat i teckningen. Fatab. 1948, s. 78. (Den) skicklige ornamentbildhuggaren Emil Wetterlund .. var berömd för sin förmåga att efter ytterst summariska skisser skära figurer i komplicerade ställningar direkt ur trästycket. Därs. 1950, s. 177.
Avledn.: SUMMARISKHET, r. l. f. om egenskapen l. förhållandet att vara summarisk. särsk.
1) till b. WoL 220 (1885).
2) till b α. Strindberg SvFolk. 1: 438 (1882).

 

Spalt S 14522 band 32, 1998

Webbansvarig