Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBSISTERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr t. subsistieren, eng. subsist, fr. subsister; av lat. subsistere, stå stilla, stanna, hålla stånd, stå bi, av sub, under (se SUB-), o. sistere, bli stående, hejda m. m. (se SISTERA). — Jfr SUBSISTENS]
(†)
1) om ngt sakligt: bestå (se d. o. I 5 a), äga bestånd (se d. o. 2 a), finnas kvar; äv. med bibet. av: klara sig (jfr 3), reda sig; äv.: existera, finnas till. Schück VittA 1: 225 (i handl. fr. 1670; om professur). Det subsisterar icke något förnuft blott för sig sjelft. Wulf Köppen 1: 139 (1799). Familjen, subsisterande genom ett naturligen gemensamt arbete, är det första menskliga hela. Geijer I. 4: 127 (1822). En möjlighet för teatern att äfven för framtiden utan statsverkets direkta betungande kunna subsistera. MinnSvNH 10: 130 (1868). Ekbohrn (1904).
2) om person l. om armé o. d.: stanna kvar, fortsätta att vara (på en plats); äv. med bibet. av att kunna försörja sig l. ”dra sig fram” (jfr 3). Platta landet mæst af Muscoviten reda voro förhæriat, at ingen arme dær subsistera kunde. BSkytte (1656) i HT 1912, s. 121. Om Jagh blifwer af innewarande åhrs Stat återigen uthsluten kan Jagh ingalunda här längre Subsistera effter mit hushåldh wexer til dageligen. BraheBrevväxl. II. 1: 201 (1661); jfr 3. Emedan man sig eij annat föreställa kunde, än att den i Churland subsisterande fienden wijlle fästningen angrijpa. KKD 1: 99 (c. 1710). Armén .. nödgas subsistera här under vintern. Gustaf III 5: 281 (1810).
3) [jfr 1—2] få l. skaffa sig sitt uppehälle, försörja sig, ha l. få sin bärgning l. utkomst, klara l. reda sig ekonomiskt, ”dra sig fram”; äv. i uttr. subsistera för sig, klara (se KLARA, v. I 8 c β) l. reda (se REDA, v.1 11) sig själv. Alden stundh man intett kan see när Frantzosen drager sigh vttur spelett, på hwad sätt Hertigh Bernhardt där oppe skulle kunna för sigh subsistera. SBielke (1637) i HSH 7: 128. Effter som wij ock, wedh sådane Barnhus inrättande, öfwer medeln, hwaraf the subsistera skola, wijdare Oss tå wele resolvera. Stiernman Com. 3: 707 (1668). Dhen frijheeten att upställa och försällia oxar i Skåne är dhet förnämbsta hvaraf landet kan subsistera och komma till några kraffter igen. RARP 15: 178 (1686). Ingen Banque kan subsistera, som icke måste begagna sig af Credit. AdP 1800, 1: 65. Auerbach (1913).

 

Spalt S 14366 band 32, 1997

Webbansvarig