Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPECIFIKATION spes1ifik1aʃω4n, äv. -atʃ-, l. 010—, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. -fication. spece- 1717. speci- 1624 osv. spesi- 1667. spetsi- 1701)
Etymologi
[jfr t. spezifikation, eng. specification, fr. spécification; av mlat. specificatio (gen. -onis), vbalsbst. till specificare (se SPECIFICERA)]
1) motsv. SPECIFICERA 1: specificering; äv. (o. numera företrädesvis) konkret, om skriftlig handling innehållande specificerande angivelse(r) l. uppräkning, noggrann l. detaljerad förteckning l. lista; särsk. med bestämning styrd av prep. (up)på l. över, stundom äv. av, förr äv. med bestämning bestående av indirekt frågesats, allt angivande specificeringens föremål. HovförtärSthm 1624, s. 99. (Adeln begär beträffande kronoparker) at den af .. Regeringen en specification och vnderrettelsse må gifwas. RARP 3: 82 (1638). Kongl. May:t .. (utlovade) att för hospitalshusen så och fleres, som för fästningens skulldh i Malmö deels allaredo woro nederrefne och deels sedermehra borttogos, skulle föllia wederlagh, när een specification blefue insändh huru månge dee woro, sampt werderingen aff dee samma. Banér GenGuvBer. 70 (1668). Specification uppå någre Runsteenar och Monumenter uthj Rooslagen, som Vthj Vnderbemelte Härader och Sochnar finnas. RannsaknAntikv. I. 1: 90 (1672). Föllier nu specification af några Wahrors forna Cronowärdering. Häst 6 öre (osv.). Dijkman Obs. D 3 a (1686). Handelssman Jöran Pihl, låter till auction uppbiuda, några på en Specification uptecknade saker. VRP 5/2 1729. Om en .. (värdshus-)värd fordrar omåttligt mycket för rum och förtäring .. så gör man dock icke väl deri, om man tvingar honom att lemna utförlig räkning och noga specification öfver hvarje särskilld artikel (eftersom han då tar ännu mer betalt). Rademine Knigge 2: 196 (1804). Specifikationen över kontona i diverse kontokolumnen skrives in i dagboken nedanför summorna i denna kolumn. Västhagen Affärsbokf. 99 (1945). — särsk. (i fackspr., i sht handel.) om specifikation avseende produkts l. varas form l. färg l. dimensioner o. d.; i pl. äv. i utvidgad anv., om vara motsvarande sådan specifikation; särsk. (tekn.) om huvudbeskrivning innehållande entydig, fullständig o. bindande angivelse av alla i en produkt l. typ av produkter ingående delar o. nödvändiga konstruktionshandlingar. Förfrågningar förekomma på särskilda specifikationer (i fråga om trävaror). SD(L) 1895, nr 244, s. 14. Kontrakten (vid trävaruförsäljning för export) angiva endast ungefärliga kvantiteter av de trävaror, som skola levereras, varefter köparna vid angiven tid hava att inkomma med exakta uppgifter, specifikationer, i form av hyvlings- och lastningsinstruktioner. SvSkog. 1025 (1928). Specifikation (stycklista), (dvs.) identifierbar huvudhandling för grupp eller färdigprodukt som entydigt, fullständigt och bindande anger alla ingående delar samt de handlingar som erfordras för entydigt fastställande för grupp eller produkt. Lundkvist Rittekn. 7 (1965).
2) motsv. SPECIFICERA 2: specificering, artbestämning, bestämning av kategori, klassificering, indelning; numera bl. allmännare: karakterisering; ofta konkretare, om resultatet. Då jag welat indela dessa 3 rikens (dvs. sten-, växt- o. djurrikets) objecter, så at deras classificationer och Specificationer skulle blifwa riktiga, (har jag måst) bruka den swårigheten at gå baklänges, först til Species och så til genera, innan jag kunnat få classer, samt noga efftersedt dem, som hafft lika characterer. Linné Stenr. 16 (c. 1747). (Klassifikation) försiggår dels genom abstraktion .. dels genom indelning (specifikation), d. v. s. att, när en klass af föremål är gifven, uppsöka olikheterna samt sålunda bilda begrepp om speciellare klasser. Rein Log. 88 (1882). Natur och kapital kunna .. specificeras i vissa större grupper af värdeföremål. Denna specifikation kan utföras på olika sätt. Fahlbeck NatFörm. 3 (1890). De kära dumma människorna, tänkte han .. låt se om de inte ännu springer omkring i sin stad och förtalar och berömmer och skickar varandra till himmel och helvete efter noggrann specifikation. Sandgren Skymn. 1: 46 (1936). — särsk. jur.
a) motsv. SPECIFICERA 2 slutet; i fråga om att förvärva bättre rätt till ngt bearbetat l. förfärdigat o. d. till vilket ämnet ägdes av annan än den som bearbetade osv.: beteckning för rättsgrund till förvärv av äganderätt för den som bearbetat osv. gm att ämnet till det bearbetade anses gm bearbetandet osv. ha förvandlats till sin art. När ett ting förvandlas till ett nytt species d. v. s. till något helt annat, än hvad det var förut, eller som är detsamma, när det undergår en väsendtlig förvandling, så kallas denna förvandling specification. Schrevelius CivR 2: 58 (1847). Här (dvs. då en konstnär av misstag format en skulptur av en annans lerklump) inträder .. äganderättsförvärf på grund af specifikation, konstnären får sin skulptur, och ägaren till lerklumpen får betalt för denna. Björling CivR 73 (1906). Minnesskr- 1734Lag 2: 395 (1934).
b) folkrätt. i fråga om åtal m. m. mot utlämnad person för brott begånget före utlämningen: förhållandet att den utlämnade endast får åtalas o. dömas för brott som tagits upp i begäran om utlämning; i sht i ssgr. SAOBArkSakkSvar (1982).
3) (numera föga br.) om skeendet att energin hos nerver blir specifik (se SPECIFIK, adj. 1 d) l. får specifik (se SPECIFIK, adj. 1) funktion. Specifikationen (av energin hos nerverna) beror på hjärncellerna, ty om en nerv retas på något ställe innanför ändapparaten, så att denna alltså ej är med i spelet, uppstår ändå den specifika förnimmelsen av t. ex. susning, när hörselnerven retas. Larsson Psyk. 5 (1910).
Ssgr (i allm. till 1 slutet): SPECIFIKATIONS-KÖP. jur. köp vid vilket köparen har att på avtalad tid före leverans lämna säljaren specifikation på hur varan skall vara beskaffad. FörslLagKöpLöseg. 1903, s. 90.
(2 b) -PRINCIP. folkrätt. i sg. best.: principen om specifikation; jfr specialitets-grundsats. SAOBArkSakkSvar (1982).
(2 b) -REGEL. folkrätt. regel om l. innefattande specifikation. SvÖFrämmMakt. 1959, nr 65, s. 15.
-UPPGIFT~02 l.~20. jur. vid köp av generiskt bestämt gods: uppgift rörande egenskaper hos det gods som skall levereras. BtRiksdP 1905, I. 2: nr 27, s. 39.

 

Spalt S 9279 band 29, 1983

Webbansvarig