Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOLIDARISK sωl1ida4risk l. 1– l. sol1-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. solidarisch, eng. solidaric; till lat. solidum, hela summan, kapitalet, eg. n. sg. av solidus, hel (se SOLID, adj.). — Jfr SOLIDAR, SOLIDARISERA, SOLIDARITET]
1) jur. som utgör l. har samband med en för två l. flera personer gällande gemensam förpliktelse vilken är så utformad att var o. en av dem som förpliktelsen åvilar är skyldig att vid anfordran fullgöra hela förpliktelsen odelad o. därefter är regressberättigad gentemot den andre l. de övriga (särsk. om ansvarighet ss. gäldenär l. borgensman l. delägare i bolag o. d.); äv.: som utgör l. har samband med en för två l. flera borgenärer gemensamt gällande förpliktelse som är så utformad att var o. en av dem har rätt att av gäldenären fordra allt det som förpliktelsen gäller odelat; jfr SOLIDAR 2, SOLIDÄR 2. Samtlige Lottegare (i en föreslagen bank) skola förbinda sig till solidarisk ansvarighet, en för alla och alla för en, för alla de förbindelser, .. som af Directionen i Bolagets namn utfärdas. BtRStP 1834—35, VI. 2: nr 2, s. 13. En obligation kan vara solidarisk .. sålunda, att borgenärerna äro flere, men hvar och en af dem kan af gäldenären fordra allt det, som är föremål för obligationen. Schrevelius CivR 2: 348 (1847). En borgensförbindelse af två eller flere borgesmän kan vara antingen solidarisk borgen eller borgen pro rata parte. Fliesberg HbKöpm. I. 2: 342 (1899). Då Ekholm var anställd av staden och olyckan inträffade under tjänsteutövning, förpliktades staden att solidariskt med Ekholm utgiva skadestånd till Jansson. 1NJA 1953, s. 167. — särsk. i utvidgad anv. (jfr 2).
a) om kollektiv av personer: vars medlemmar tar solidariskt ansvar, solidariskt ansvarig; numera företrädesvis i den under slutet nämnda anv. Ätten var .. enligt folkets uppfattning in på 1600-talet, ännu solidarisk .. och domböckerna visa oräkneliga exempel, hurusom hämnden sökte den ena fränden såsom ansvarig för den andre. Hyltén-Cavallius Vär. 2: 379 (1868). särsk. (förr) om bank(bolag): vars huvudlottägare hade solidariskt ansvar; jfr b. Motionären har .. anfört, att den skillnad, som, då fråga .. varit om lagstiftning för enskilde Banker, uppställts emellan Solidarisk Bank och Actie-Bank, hade hufvudsakligen afseende på delegarnes betalnings-ansvar. BtRStP 1840—41, VI. 2: nr 1, s. 1. SvBanklex. 155 (1942).
b) [jfr a slutet] (förr) om delägare i bank(bolag): som hade solidariskt ansvar för bankens (bankbolagets) förbindelser. (Delägarna i enskilt sedelutgivande bankbolag) kallas solidariska bolagsmän. SFS 1874, nr 44, s. 2. Rosenberg Bankv. 87 (1878).
2) i allmännare anv. (jfr 1 a, b), särsk.: som visar prov på samverkan l. samhörighet l. lojalitet l. håller (obrottsligt) samman, samverkande l. samhörig l. lojal; i sht förr äv.: som visar samband l. sammanhang l. inbördes beroende; jfr SOLIDAR 3. Hvilket område .. (de unga författarna) än bearbeta inom den vidsträckta krets du (dvs. C. v. Bergen) dragit (i planen för en tidskrift), torde de dock komma att känna sig solidariskt förbundne; en viss grundton kommer väl att genomgå det hela. Rydberg Brev 2: 58 (1867). Yngre och äldre elever voro .. förbundna genom den falska ”hederslag” som föreskref, att kamraterna skulle vara solidariska äfven i det onda och strängt förtiga hvarandras felsteg. Verd. 1892, s. 170. Allt godt är solidariskt; brister det på en punkt, så är också skröpligt på de andra. Quennerstedt Ögonblicksb. 27 (1894). Det kan .. underkastas tvifvel, om det är .. solidariskt att (gm systemet med vattenklosetter) beröfva landtbruket fördelen af städernas latrinproduktion. Tenow Solidar 2: 125 (1906). Rallarminn. 221 (1949). — jfr O-, SAMHÄLLS-SOLIDARISK. — särsk.
a) i förb. solidarisk med l. mot ngn l. ngt, gemensamt ansvarig l. samverkande l. samhörig med ngn l. ngt l. lojal mot ngn l. ngt l. stående på samma sida som ngn l. ngt; särsk. i uttr. göra sig l. ställa sig l. bli solidarisk med ngn l. ngt, göra gemensam sak med ngn l. ngt l. ta parti för ngn l. ngt. Tegnér Armfelt 2: 102 (1884). Jag (skall) noga akta mig för att göra mig solidarisk med dem, hvilka vilja häfda statskyrkans anspråk på att vara kyrkan i egentlig mening. Verd. 1887, s. 83. Inför hans rynkade ögonbryn blev Virginie rent instinktivt solidarisk med Gudrun. Wägner Silv. 53 (1924). Den världsliga makten ställde sig alltmer solidarisk med de ortodoxa intressena. JNordström (1924) hos Stiernhielm (SVS) II. 1: 191. Vi vill ju vara solidariska mot Radiotjänst, som skänkt oss så många oförglömmeliga stunder. GbgMP 1949, nr 103, s. 6.
b) (förr) om tullskydd: avsett att skydda ett lands inhemska produktion i dess helhet. Cassel TeorSocEkon. 605 (1934).
Avledn.: SOLIDARISKHET, r. l. f. (mera tillf.) till 2: solidaritet. Östergren (1943).

 

Spalt S 8715 band 29, 1982

Webbansvarig