Publicerad 1981   Lämna synpunkter
SODOM 4dωm l. -om, äv. 32 (So`dom Weste), n.; förr äv. SODOMA, n. (Kempe Proberugn 25 (1656, 1664)) l. f. (AJGothus ACoyet C 3 a (1618)).
Ordformer
(Sodom 1541 osv. Sodoma 15261710. Sodome 1526 (gen.), 1695 (i tilltal)1774 (gen.))
Etymologi
[liksom t. o. eng. Sodom, fr. Sodome, lat. Sodoma, n. pl. o. f. sg., av gr. Σόδομα, n. pl., av hebr. S’dōm; den i tilltal använda formen Sodome återgår sannol. på formen Sodome i gen. (efter lat. Sodomæ, gen. av Sodoma, f.); jfr Hjelmqvist BibGeogrN 205 ff. (1904). — Jfr SODOMI, SODOMIT]
forntida stad i Palestina; särsk. oeg. l. bildl. med tanke på att denna stad jämte Gomorra m. fl. städer förstördes gm en naturkatastrof (enl. bibelns framställning ss. straff för invånarnas syndiga leverne).
a) benämning på ort l. samhälle l. land o. d. vars invånare lever ett syndfullt liv (äv. i uttr. Sodom och Gomorra); ngn gg äv. ss. beteckning för samhälle o. d. som är (syndigt o. därför) olycksdrabbat l. för (plats kännetecknad av) naturkrafter av vulkanisk art. Then stora stadhen som heter andeligha Sodoma och Egiptus, ther wår herre corsfester är. Upp. 11: 8 (NT 1526; äv. i Bib. 1703; Bib. 1917: som, andligen talat, heter Sodom och Egypten). O! tu fördömde Sodome (dvs. Sv.), / Står tu eij til at hielpa meer? Ps. 1695, 309: 13. Aachen står gissningsvis på en Sodomitisk grund, ty det är med Sodom som med Juda: det finnes nu i små delar öfver hela verlden. Unge Dal. 424 (1831). Ingen blick tillbaka mer på det rykande, sjunkande Sodom (dvs. Ryssl. under den falske Dmitrij). Börjesson E14Son 147 (1847). O Sodom och Gomorrha (dvs. Sthm)! nu är jag långt, långt utom dina murar. Palmær Eldbr. 239 (c. 1850). Reuter SedAnn. 183 (1927).
b) (i sht i religiöst spr.) om den syndiga världen l. jorden (äv. i sådana uttr. som detta syndiga Sodom); äv. i uttr. Sodom och Gomorra; i sht förr äv. övergående till en beteckning för syndigt liv l. synd, särsk. [jfr 1Mos. 19: 17, 26] i sådana uttr. som gå ut ur l. ifrån Sodom (utan att se sig tillbaka), lämna det syndiga livet l. omvända sig (utan att tveka). (En from döende) tackar Gudh, at han honom ledhsaga och förhielpa wil, vthur thenna syndiga Sodoma. AJGothus ACoyet C 3 a (1618). Gack ut ifrån Sodom, det är: rena ditt Hiärta, och öfwergif ditt egit Lif. Frese Sedel. 5 (1726). Lät i hiertatz grufwa brinna / Eld, som Himmelsk föda har, / At man må Gudz altar finna / Ther om dagen Sodom war. Kolmodin Dufv. 48 (1734). (En person som) finner Sodom och Gomorrha i alt lekande lappri. Thorild (SVS) 2: 101 (1784). Kan du inte gå ut ur Sodom, utan att se dig tillbaka, så är du icke beqväm till Guds rike. Wranér HolgerSkrädd. 28 (1885).
Ssgr: A (†): SODOM-TRÄD, -ÄPPLE, se B.
B: SODOMS-ED. (†) oeg., om syndig ed (se ed, sbst.1 2) l. svordom; jfr sodom a, b. Almqvist Amor. 287 (1839).
-FRUKT. [jfr -äpple] (föga br.) oeg., i uttr. bära sodomsfrukter, ha olyckliga följder l. dyl. Fahlbeck Världsåsk. 15 (1910).
-FURSTE. (i bibeln) oeg., om syndig furste; jfr sodom a. Melin HelSkr. Jes. 1: 10 (1858; äv. i Bib. 1917).
-GROP. (†) oeg., om syndig ort; jfr sodom a. Scholander 3: 115 (1864; i sg. best., om Sthm).
-TRÄD. (sodom- 1754) om busken Solanum sodomeum Lin., vars frukter antagits vara de av antika författare nämnda sodomsäpplena. Lundberg Träg. 169 (1754).
-ÄPPLE. (sodom- 1891. sodoms- 1674 osv.) [jfr t. sodomsapfel, eng. Sodom apple] om frukt som enl. antika författare skall ha vuxit i trakten av Sodom o. som utanpå varit vacker men invändigt full av ett svart stoft; äv. om känd frukt l. fruktliknande bildning som antagits vara den av de antika författarna åsyftade frukten (se särsk. a—d); äv. bildl., om ngt som till det yttre (l. till en början) ser bra ut men till det inre (resp. med tiden) visar sig vara dåligt. Hwadh är .. (en människas lycka) annat än Sodoms Äplen, hwilke see mycket wackert vth, och retha appetiten, men när man sätter them vnder tänderne, så förswinna the vthi röök och damb. Sylvius Mornay 320 (1674). De namnkunniga såkallade Sodomsäpplen .. hvilka, enligt Josephus och Tacitus, skola haft ett rödt och blomstrande utseende men invändigt varit fulle af ett svart stoft. Palmblad Palæst. 9 (1823). Vi träffa här (dvs. i kvinnoemancipationen) på ett af de många sodomsäpplen, som växa på kulturens träd. Fahlbeck Ad. 2: 151 (1902). särsk.
a) om frukten av olika i Palestina växande arter tillhörande släktet Solanum Lin., särsk. om frukten av S. sodomeum Lin. (äv. i utvidgad anv., om denna växt: sodomsträd). Ödmann StrSaml. 3: 122 (1788). Sodomäpple .. (dvs.) en Solanum-art. WoJ (1891). 3NF (1932; om frukten av S. sodomeum Lin.).
b) (†) om kolokvintäpple; äv. i utvidgad anv., om växten kolokvint. (Lat.) Cucurbitaceæ Colocynthis. (Sv.) Koloqvint, Sodomsäpple. Scheutz NatH 281 (1843). Dalin (1871).
c) om frukten av den i ökentrakter i Afrika o. Asien växande busken Calotropis procera R. Br. Wikström ÅrsbVetA 1851, s. 152.
d) (numera mindre br.) om galläpple bildat på blad av den orientaliska ekarten Quercus lusitanica Lam. NF 5: 832 (1882). IllSvOrdb. (1964).
Avledn.: SODOMSK, adj. (sodomisk 1829 (möjl. felaktigt för sodomitisk). sodomsk 1838 osv.) (numera bl. tillf.) som härrör från l. har samband med l. erinrar om l. kännetecknar Sodom (särsk. i uttr. sodomskt äpple, sodomsäpple); jfr sodomitisk. Unge Dal. 1: 163 (1829; uppl. 1831: Sodomitisk). Ett lefverne, värre än det sodomska. CORosenius (1838) hos Ekman InrMiss. 394. Hans ropande läppar likna den ring / af rodnande skal, som öppnas omkring / det sodomska äpplets kärnor. Heidenstam Alienus 2: 14 (1892).

 

Spalt S 8568 band 28, 1981

Webbansvarig