Publicerad 1981   Lämna synpunkter
SNÖMÖGEL snø3~2gel, äv. (i vissa trakter) ~mög2el, n. (Fries BotUtfl. 3: 362 (1864) osv.), äv. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) r. l. m. l. f. (VetAH 1751, s. 259, Landsm. 1911, s. 737); best. -glet, ss. r. l. m. l. f. -geln.
Etymologi
[av SNÖ, sbst., o. MÖGEL; jfr t. schneeschimmel]
(i fackspr., särsk. lant.) under snötäcke utvecklat spindelvävsliknande (o. för spirande l. späda växter l. växtdelar, i sht rågbrodd, skadligt) mögel utgörande om varandra slingrande mycelietrådar av parasitsvampen Calonectria graminicola Berk. & Br. (i sht om sådant mögel som liksom en hinna uppträder på höstsädesfält vid snötäckets bortsmältning); äv. i utvidgad anv., dels om nämnda parasitsvamp (som äv. utvecklar sporer som angriper mognande sädeskorn, i sht av råg), dels om sjukdom hos säd (i sht råg) l. fodergräs l. trädplantor o. d. som nämnda mögel (o. svampsporer) ger upphov till. VetAH 1751, s. 259 (om möglet). Lyttkens Ogräs 92 (1885; om svampen). På den frusna marken var .. så mycket snömögel, att vi lyckades spåra drefvet öfver slätten. Kolthoff Minn. 158 (1897). Det är väl bekant, att rationellt utförda betningar hava givit vackra resultat, speciellt mot sot, strimsjuka och snömögel. LAHT 1916, s. 282. Snömögel eller Fusariumsjuka angriper i synnerhet rågen, som ofta skadas därav i hög grad. JordbrL 414 (1919). De gamla lantvetena ha en viss tendens att bli för frodiga under hösten och utsättas för angrepp av snömögel under vintern. SvGeogrÅb. 1947, s. 40. Snömögel förstör höstsäd i Skåne. GHT 1954, nr 85, s. 9. Angreppen av parasitsvampar, snömögel och snöskyttesvamp, som oräkneliga tallplantor faller offer för just i snösmältningen, blir möjligen också mindre kraftiga där snötäcket inte ligger kvar så länge. Selander LevLandsk. 257 (1955).
Ssgr (i sht lant.): SNÖMÖGEL-ANGREPP~02 l. ~20. LAHT 1931, s. 259.
-INFEKTION. jfr infektion 2 a. VäxtLiv 2: 542 (1934).
-SJUKDOM~02 l. ~20. om växtsjukdomen snömögel. LAHT 1920, s. 426.
-SKADA. skada åstadkommen gm snömögelangrepp l. som snömögel vållar. LAHT 1920, s. 430.
-SKADAD, p. adj. skadad av snömögel. Sonesson BöndB 350 (1955; om fält).
-SMITTA, r. l. f. LAHT 1920, s. 428.
-SVAMP. svampen Calonectria graminicola Berk. & Br. LAHT 1909, s. 120.
-ÅR. år med svåra snömögelangrepp. LAHT 1920, s. 430 (om året 1916).
Avledn.: SNÖMÖGLIG, adj. (tillf.) som är l. (till färg o. utseende) ser ut att vara angripen av l. betäckt med snömögel. Rosendahl Lojäg. 13 (1956; ss. adv.).

 

Spalt S 8422 band 28, 1981

Webbansvarig