Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLIKA, v.; pr. sg. -er (PJGothus Böön. R 2 b (1572), TRudeen Vitt. 227 (1691)) l. -ar (Schroderus Heracl. 57 (1638: vndanslijkar), pret. sg. slek (PJGothus Melisander B 5 a (1601)), sup. -it (Lucidor (SVS) 353 (1673: beslijkit) l. -at (RARP 3: 26 (1638)) l. slikt (KKD 11: 232 (1704)), p. pf. sliken (Stiernman Com. 2: 374 (1643: inslijken) l. slicken (OxBr. 5: 238 (1623: innslicken)) l. slikt (Ekeblad Bref 2: 251 (1661: fortslikt)).
Ordformer
(äv. -j-, -ij-)
Etymologi
[fsv. slika, smyga, i smyg bemäktiga sig l. lista sig till (ngt) o. d.; av mlt. slīken, motsv. fht. slīhhan (t. schleichen), meng. slīken; möjl. rotbesläktat med SLI, sbst.3 — Jfr SLEKFEBER, SLEKIG, adj.2, SLESK]
(†)
1) smyga l. lista sig (fram l. i väg); slinka (i väg); äv. mer l. mindre oeg. l. bildl., särsk. om tid, i uttr. låta slika hän, (bara) låta gå (utan att verkställa ngt). Tin fadher .. lather .. (i fråga om vissa arvsangelägenheter) tidhen hen slike och medbidhe (dvs. dröja med saken). BtFinlH 3: 119 (1541); möjl. ssg. (Djävulen) lurar och slijker än nu effter oss, såsom en glupande Vlff. PJGothus Savonarola SyndSp. C 8 b (1593); möjl. särsk. förb. Gode Englar från mig wjka, / Onde Andar kring mig sljka. Lucidor (SVS) 64 (c. 1670). Hoo weet all then Wäg på hwilken Vatnet sljker. Spegel GW 90 (1685). Ja när hon (dvs. solen) resar sig tå måste Lättian sljka, / Sompn, Drömar, Spökelse sampt sielfwa Natten wjka. Därs. 177. jfr BE-, FORT-, FRAM-, IN-, UNDAN-SLIKA samt OM-SLIKANDE.
2) hänga sladdrigt, hänga o. slänga. Huuden sijd och tohm om kinn och haaka slijker. TRudeen Vitt. 227 (1691).
Särsk. förb. (till 1, †): SLIKA EFTER. smyga efter (ngn); anträffat bl. bildl. Ehwart wij oss wijka eller wenda, så slijker han (dvs. djävulen) jw altijdh effter oss medh sina obegrijpligha Lister. PJGothus Böön. R 2 b (1572); möjl. icke särsk. förb. Döden han slijker tigh altijd effter, til thes han får tigh fattan och lägger tigh nedh. Dens. Savonarola SyndSp. B 7 a (1592).
SLIKA FORT. smyga l. slinka iväg. Weise 315 (1697: fort slika); möjl. ssg. jfr fortslika.
SLIKA FRAM. smyga l. lista sig fram; äv. refl., i uttr. slika sig fram, smyga l. lista sig fram. Spegel GW 44 (1685). KKD 11: 232 (1704; refl.). jfr framslika.
SLIKA SIG IN. anträffat bl. oeg. l. bildl.: lista sig in. Huruledes kongen i Danmarck under prætext aff ett gifftermåhl emellan vår arffprincessinna och hertig Ulrich af Holsten söker att effter sin förfäders exempel slijka sig in i Sverige. AOxenstierna 8: 296 (1633). jfr inslika.
SLIKA TILLBAKA. smyga tillbaka. KKD 11: 227 (1704).

 

Spalt S 6565 band 27, 1977

Webbansvarig