Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKROFULÖS skrωf1ɯlö4s l. skrof1-, l. -u-, adj.
Ordformer
(förr äv. sch-, -ph-, -eus)
Etymologi
[jfr t. skrofulös, eng. scrofulous, fr. scrofuleux (fem. -leuse); till lat. scrofulæ (se SKROFEL). — Jfr SKROFULOSITET]
med.
1) som har (symtom tydande på) skrofler; angripen av skrofler; stundom äv. övergående i bet.: som har ärftliga anlag för skrofler. Jag har sedt et Scrophuleust barn må mycket väl af .. Kina. VetAH 1800, s. 299. Äro vener. sjukdomarne ärftliga? Ja, .. på samma sätt, som likheter, idiosyncrasier, skrofler och dylikt äro det; likasom det ges skrofulösa familjer, ges det ock veneriska. Hygiea 1839, s. 86. Carl II hade under sin regering lagt sin helande hand på nära hundra tusen skrofulösa personer. Kruhs UndrV 76 (1884). Det karaktäristiska skrofulösa ansiktet med det uppdrivna, pussiga utseendet samt framför allt närvaron av körtelsvullnader på halsen kunde ej ens under medicinens första tid undgå uppmärksamheten. SvLäkSH 49: 241 (1923). Bergstrand SvLäkS 235 (1958; om lymfkörtlar).
2) som har avseende på l. utmärker skrofler; som härrör från skrofler; skrofelartad. De som i sin barndom haft Skorf, och ej blifwit wäl botade, få, när de blifwa äldre, swåra scrophuleusa skador samt andra underliga och ofta oboteliga sjukdomar, emedan det (ärvda) Veneriska giftet är qwar, men til sin natur förändradt. Rosenstein BarnSj. 485 (1771). (Skrofelknölar o. d.) gifver man .. namn af lokala skrofler. .. Allmännare utbredd synes skrofelsjukdomen i det såkallade skrofulösa anlaget (habitus scrofulosus). Tecken dertill äro: ett stort hufvud, tjock hals, svampigt, pussigt utseende (osv.). ConvLex. 7: 1321 (1837). Vid rakitis eller engelska sjukan samt vid skrofulösa sjukdomstillstånd torde en allmänt stärkande gymnastisk behandling .. få anses vara fullt indicerad. Wide MedGymn. 342 (1896). Den skrofulösa snufvan yttrar sig genom envis flytning ur och tilltäppning af den ofta svullna och röda näsan. Wretlind Läk. 6: 75 (1898). Endast någon enstaka gång .. kan vid (tuberkulin-)prov .. en kraftigare reaktion med blåsbildning, nekros och långsamt läkningsförlopp (skrofulös reaktion) föranleda lokalt obehag under någon tid. 2SvUppslB 29: 1122 (1954).

 

Spalt S 4981 band 26, 1973

Webbansvarig