Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRIPTUM skrip3tum2, n.; i best. anv. -et, i best. anv. äv. utan slutart.; pl. skripta (CivInstr. 302 (1618) osv.), äv. = (LoW (1911) osv.).
Ordformer
(äv. sc-)
Etymologi
[liksom t. skriptum av lat. scriptum, eg. n. sg. av scriptus, p. pf. av scribere (se SKRIVA, v.). — Jfr MANUSKRIPT, POSTSKRIPTUM]
1) [uttrycket sannol. ombildning av post scriptum (se POSTSKRIPTUM)] (†) i uttr. på skriptum, i ett postskriptum (se d. o. 1). Min herre säger på scriptum af sitt Bref Att jag borde intet taga de villda till efterdömmen. CAEhrensvärd Brev 2: 69 (1795). Ovetande om hvad du på skriptum hade bedt mig, så talade jag i glädjen om hvad du hade skrifvit. SWennerberg (1837) hos Wennerberg Bref 1: 50.
2) (mindre) skriftligt arbete; uppsats o. d.; särsk. (o. numera företrädesvis): skrivning (se d. o. 5), skriftligt prov, stil; i sht förr äv.: skrivelse, dokument, brev, papper (se d. o. 2). Een Secreterere (Berendt Helfreich), som (i K. Maj:ts kansli) ställer och vnder händer hafuer alle dhe Breff och Scripta, som angå Tysche Förster, Hänssestäder och andre, eller kommer däden och hijt. CivInstr. 302 (1618). Rydingstierna hade .. förklarat sig vilja i ett visst mål åberopa Helgeandsholmsbeslutet, men Gyllengrip, Granberg och Ollonberg .. höllo .. för ”betänkligt” att grunda sin uppfattning ”på ett så gammalt skriptum, det vi ock aldrig originaliter eller tryckt hava sett, utan (osv.)”. SvLantmät. 1: 517 (cit. fr. 1687). En utmärkt latinare .. (hade upptäckt) att han, som sjelf skrifwit ett swenskt och latinskt lexicon, på gamla dagar såg sig nödsakad att idkeligen, då han skulle skrifwa latin eller corrigera andras scripta, rådfråga det latinska och swenska. SKN 1845, s. 34. HT 1951, s. 156 (1861; om brev). Med profskrifningarna (i latin) förhöll det sig så, att man skulle skrifva ett scriptum för nationsexamen och två för kandidatexamen. Svedelius Lif 301 (1887). Då jag för omkring femton år sedan stod i begrepp att företaga en längre utländsk resa, offrade jag en hel mängd scripta åt elden, och det är nog möjligt, att bland dem förekommo äfven bref från min vän Pontus Wikner. Rydberg Brev 3: 95 (1889). ArbT 1947, nr 107, s. 6 (om tidningsartikel). Lektor Backenholtz satt alltid på skolan och rättade sina skripta. Spong Sjövinkel 97 (1949). — jfr B-, BA-, BC-, HEM-, MOGENHETS-, PROV-, STUDENT-, ÖVNINGS-SKRIPTUM. — särsk. (numera föga br.) om text att översätta i skolskrivning: översättningsprov. Lector eloquentiæ och poeseos .. Utgifwer .. scripta twå gånger i weckan för de öfwerste i gymnasio, then ena gången på latin, then andra på swenska. Skolordn. 1778, s. XXIV.

 

Spalt S 4887 band 26, 1973

Webbansvarig